Š - š

š1   [š]   Interjection. If group is talking, one says /mó·limenʔ/; one knows B is in next room and whispers /š/ and may point (= /šuhkémma/ Be quiet!)

š2   [š]   Interjection. be quiet!

   [š]   Adposition. behave like the person to whose name this clitic is attached. stʼé·wanš you’re acting like you are a /stʼé·wan/. Example Comment: A was a playboy; if B acts like him, C might say /stʼé·wanš/. ṭʼowniš you're acting like /ṭʼowni/. Example Comment: teasing. bo·pš you’re doing a Bob.

ša   [šáˆ]   Interjection. hurry up! compare: ša·..., šahya.

ša-   [ša]   pref-instr. by a long object moving lengthwise, with a mesh.

šahcil*   [šahcilʔ]  ša-, hcil*2. Verb. mesh absorb water from damp air. ʔo· ʔaná· cila ʔa kʼaṭa siwicʰqaqʰ. pʰala šáhcilamqʰ oh I let the clothes hang out too long; they got damp again.

šahtʰihtʰic*   [šahtʰihtʰiʔ]  ša-, htʰihtʰi*, ša-. Instr Verb Stem. stab to pieces. ʔacaʔ be· šahtʰíhtʰicʰ mu ʔdo I heard people stabbed each other here (all over).

šahtʰihtʰic*   [šahtʰihtʰiʔ]  ša-, htʰihtʰi*, ša-. Instr Verb Stem. stab to pieces. ʔacaʔ be· šahtʰíhtʰicʰ mu ʔdo I heard people stabbed each other here (all over).

šahṭanṭala*   [šahṭanṭalaw]  ša-, hṭanṭala*, ša-, hṭanṭala*. Verb. (color) fade from shaking (cloth). ʔaná· miʔkʰe kʼaṭa šohpʰóhpʰotʰu; ʔul ma šahṭanṭala·ya ʔ don’t shake your clothes so much; already you have shaken out some color (it looks old even without wearing it).

šahṭanṭala*   [šahṭanṭalaw]  ša-, hṭanṭala*, ša-, hṭanṭala*. Verb. (color) fade from shaking (cloth). ʔaná· miʔkʰe kʼaṭa šohpʰóhpʰotʰu; ʔul ma šahṭanṭala·ya ʔ don’t shake your clothes so much; already you have shaken out some color (it looks old even without wearing it).

šahṭonṭolo*   [šahṭonṭolow]  ša-, hṭonṭolo*, ša-, hṭonṭolo*. Verb. rape. mu ṭa naṭa ʔíma·ta dacebina, šahṭónṭolocʼbina, šaʔqʼóʔdicʼbina, šaʔkʼubínaš, dané·bidom he must have caught the girl,, raped her, done it for good, finished her off, and abandoned her, so they say.

šahṭonṭolo*   [šahṭonṭolow]  ša-, hṭonṭolo*, ša-, hṭonṭolo*. Verb. rape. mu ṭa naṭa ʔíma·ta dacebina, šahṭónṭolocʼbina, šaʔqʼóʔdicʼbina, šaʔkʼubínaš, dané·bidom he must have caught the girl,, raped her, done it for good, finished her off, and abandoned her, so they say.

šahṭʰuhṭʰu*   [šahṭʰuhṭʰuw]  ša-, hṭʰuṭ*, hṭʰuhṭʰu*. Instr Verb Stem. piece come of larger object, by a long object moving sideways. šiʔbaši sime ʔaqolay ʔin šahṭʰúhṭʰuw the animal having long fur is shedding.

šahye·*   [šahyew]  ša-, hye·*. Variant: šayec*. Verb. (if turn off water) it stops coming out. synonyms: cuhye·.

šaṭo·l*   [šayaʔtaw]  ša-, ṭo·l*. Verb. rape, have sex with. šaṭolʔ rape. ʔacaʔ yaʔ naṭa ʔima·ta dacedo šaṭolti they say the man caught the girl to rape her. hiʔbá·li šaṭolʔdo raped with force. ʔima·ta ʔem ʔacacʼ el šaṭolqaʔ the woman let the man screw her.

šayaʔta*  ša-, yaʔta*. Verb. help fish with net, pole, or hands. ʔahša šáyaʔtawe to ʔ help me fish with net, pole or hands!

šaʔtʼa*   [šaʔtʼaw]  ša-, ʔtʼa*5. Variant: šatʼac*. Verb. seem, feel, detect with the senses, by a long object moving lengthwise; with a mesh. kʰe náṭa qawi siʔba šatʼa·dúcʰwiye· to it (your body, feel of bare skin) reminds me of my little child’s body. (or wife or other familiar person, because it’s so smooth). cʼíškan šaʔtʼaw e· mito sʼiʔi your skin feels wonderful. (feeling with the skin of body or arm, not finger).

šaʔṭaš*   [šaʔṭaš]  ša-, ʔṭaš*, ša-, ʔṭaš*. Verb. do to all, by a long object moving lengthwise; with a mesh. ṭʼí· šaʔṭášciʔkʰe ʔe· maʔal ʔacaʔ ṭʰáʔbamal I am going to feel all the people that are here (including with hands or anyhow; to know how they feel – hard, soft, fat, thin). Example Variant: hiʔṭášciʔkʰe.

šaʔṭaš*   [šaʔṭaš]  ša-, ʔṭaš*, ša-, ʔṭaš*. Verb. do to all, by a long object moving lengthwise; with a mesh. ṭʼí· šaʔṭášciʔkʰe ʔe· maʔal ʔacaʔ ṭʰáʔbamal I am going to feel all the people that are here (including with hands or anyhow; to know how they feel – hard, soft, fat, thin). Example Variant: hiʔṭášciʔkʰe.

šaʔya*   [šaʔyaw]  ša-, ʔya*. Verb. almost do, almost complete, arrest action, stop short, by a long object moving lengthwise; with a mesh. šahqʰóltiʔduba ʔnati šaʔyaw it almost all leaked out but not quite.

šaʔya·q*   [šaʔyaʔ]  ša-, ʔya·q*, ša-, ʔya·q*. Verb. recognize with body or long pole (fishing pole), with arm, with net.

šaʔya·q*   [šaʔyaʔ]  ša-, ʔya·q*, ša-, ʔya·q*. Verb. recognize with body or long pole (fishing pole), with arm, with net.

šaba·cʼ*   [šaba·cʼ]  šaba·d*.

šaba·d*   [šaba·du´]  šaʔba*. Variant: šaba·cʼ*. Verb. 1 • teach, advise. yal yaʔkʰe ʔá·tʰenʔ he· qá·senʔ šaba·du mul ya cilaqán duʔyaqacʼqa· ʔa·ṭʼo our mother and mother's mothers taught us. šaba·du mú·kito ʔ teach him! or Learn from him! mayaʔkʰe naṭa yya šabacʼmeʔ (You pl.) Teach your children! šabacʼme má·cal ʔ teach them (to several)! šaba·du mú·kito ʔ teach him. ší·baṭʰyo· naṭayya moʔóʔtatʰuʔ cʰóhqaʔtʰuʔ sóh šabá·du feel sorry for your children, don't whip, don't scold, just teach. compare: ninetad*.

2 • admonish, preach.

šaba·du   [šaba·du]  šaʔba*. Noun. teachings, learning.

šacit*   [šaciʔ]  šahci*.

šaci·l*   [šacilʔ]  ci·l*. Verb. something brittle absorb water from damp air and soften.

šacʼo*   [šacʼow]   Variant: šacʼoh*. Verb. throw at something with several non-long round objects. ʔahqʰa yó· šacʼóhwala throw (rocks) down into water! šacʼo throw at! šacʼotʰuʔ don't throw at! šacʼomeʔ throw at (to several)! šacʼotʰumeʔ don't throw at (to several)! šacʼocí·du is throwing at. šacʼiyícʼmeʔ (several) are throwing at. Example Variant: šacʼimécʼmeʔ. šacʼoyí·cʼiwacʼ throw at yourselves! šacʼomé·cʼiwacʼmeʔ throw at yourselves! šacʼobá banewe· mu when he threw at (him) (he) hit (him). ma·cáʔ ṭa mu šacʼoba mucʰatʼem they are the ones who threw many times and knocked many over. šacʼoti @. šacʼotá·du @. pʰiʔkʼowi šacʼo throw balls at something! qʰaʔbe šácʼo throw rocks! qʰaʔbe šácʼomeʔ 2 throw rocks. qʰaʔbe šácʼohqadu·ci 1 throw many rocks. ʔahqʰa yó· šacʼóhwala throw (rocks) into water. šacʼohwaqa throw out. šacʼowá·du throw at several things. compare: haṭʼel*, bane*1, haʔṭʼe*.

šacʼoh*   [šacʼoʔ]  šacʼo*.

šacʼotam*   [šacʼotámʔ]  šacʼo·m*.

šacʼo·koyʔ   [šacʼó·koyʔ]   Noun. black rockfish, black rock-cod. mu šacʼó·koyʔ it's black rock-cod. pʰala šácʼo·koyʔ black rock-cod again. Sebastes melanops.

šacʼo·m*   [šacʼomʔ´]  ša-, cʼo·m*. Variant: šacʼotam*. Verb. break something in two by throwing. šacʼo·ma throw it and break it in half!

šadaq*   [šadáʔ]  šaʔdi*, -aq1. Verb. 1 • take out in straight motion [?] cuhni· šadaʔ take bread out of (an oven).

2 • be a ridge extending northward or westward.

ʔama šadaq   [ʔama šádaʔ]  ʔama·1, šadaq*. Noun. ridge.

šadaqac*   [šadaqáʔ]  šaʔdi*, -aqac. Verb. take out.

šadayac   [šadayaʔ]  ša-, ʔdayac*. Verb. fail to catch with net. ʔahša cʰatʰqa·yacʰma winató· šadayá·we· hanta fisherman are failing to catch a lot of smelt with a net.

šahci*   [šahcíw]  ša-, hci*3. Variant: šacit*. Verb. absorb water from damp air; become damp from exposure to the air, from dew. kʼaṭa ʔkʰe ʔaná· šahciqʰ my clothes have gotten very damp (from sitting out overnight).

šahcil*   [šahcilʔ]  ša-, hcil*2. Verb. mesh absorb water from damp air. ʔo· ʔaná· cila ʔa kʼaṭa siwicʰqaqʰ. pʰala šáhcilamqʰ oh I let the clothes hang out too long; they got damp again.

šahcomʔ   [šahcomʔ]   Noun. a pine species.

šahki   [šahki]   Adjective. very short (of a dress), bare-legged; bare from the bottom. šahki·du ? ʔima·ta ʔaná· taqʰma šahkiqʼo wa·de· haʔu a lady with a really short dress is coming. qʰale šáhki plant with just a few limbs on top, bare from the bottom up. tahtala· šahki short pants. compare: bikoš, biʔtʼe, puhṭi.

šahkihki*   [šahkihkiw]  ša-, hki*1. Reduplicating Verb. resist, block movement. by a long object moving lengthwise; with a mesh. šahkihkiʔ D: Absolutive, Semelfactive. Example Variant: šahki. šahkišáhkiw walking short. ʔacaʔ šahkíhkiʔ man (who) has short body and long legs. ʔima·ta taqʰma bíʔtʼaqʼo šahkišáhkiw woman with a short dress. Example Variant: ʔima·ta taqʰma šahki....

šahku   [šahku]   Noun. leg, whole leg. ho·tow (ʔ)bakʰe šahku forelegs. ʔaná·tow ʔbakʰe šahku hind legs. šahku nóʔqʼo calf of leg. šakutʰmaw to be with legs. Example Comment: <sakutʰmaw>. ʔacaʔ cʰiʔṭʼiʔṭʼiʔ sakutʰmaw man with bowed legs.

koci·na šahku   [koci·na šáhku]  Lit: pig leg šahku, koci·na, koci·na. Noun. ham.

šahku sama   [šahku sáma]  šahku, sama. Noun. thigh, upper leg.

ʔana·tow ʔbakʰe šahku   [ʔana·tow ʔbakʰe šahku]  ʔana·tow ʔbakʰe, šahku. Noun. hind legs.

šahku mihca wi   [šahku mihca wi]  . Adverb. on all fours (of animal).

šahku sama   [šahku sáma]  šahku, sama. Noun. thigh, upper leg.

šahkʰo*   [šahkʰow]  ša-, hkʰo*. Verb. catch a moving object (shape unimportant) in mesh, net, web. ʔicʰa· šahkʰoyícʼqaʔ tiʔkʰe su·lewi the spider caught itself in its own web. synonyms: cʰahqa*.

šahlu·c*   [šahluʔ]  ša-, hlu·c*. Verb. spill out. kayi·na yaʔ mišúkʰli sinicca bahlúcʼbem ṭʼi šáhlucʰqʰ the chicken pecked through the sack to let the wheat out and it all spilled out. Example Variant: ... cahlucʰqʰ. synonyms: cahlu·c*.

šahlu·m*   [šahlumʔ]  ša-, hlu·m*. Verb. spill up on something. compare: bahlu·m*.

šahma*   [šahmaw]  Lit: bedding noun Variant: šamat*. Verb. cover. šáhmaw to cover, spread (blanket) over (bed or person). pʰala šáhmaw to cover, spread (blanket) over (bed or person) again. Example Variant: pʰalá hšahmaw. šamatʰmaw D: Plural, Essive,Absolutive. šamátʰmaʔ to pull (blanket) over self. šamátʰmacʼi pull (blanket) over self!; cover it completely! šáhmawʔtʰin sʼohseya·yi don’t cover completely, just cover partly! šáhmaci·duce·du D: Double Durative. šáhmayicʼmeʔ D: Plural Imperative, Reflexive. šamátʰma cover on the floor. compare: hsey*2; synonyms: ṭʰem*, sem*.

šahmaʔ   [šahmaʔ]  šahma*. Noun. light-weight blanker. compare: cʼoʔqʰo.

šamatʰmacʼ   [šamatʰmaʔ]  šahma*. Noun. bedding.

šahmaʔ   [šahmaʔ]  šahma*. Noun. light-weight blanker. compare: cʼoʔqʰo.

šahmu·l*   [šahmulʔ]  ša-, hmu·l*1. Verb. do incompletely, fail to complete, be left over. by a long object moving lengthwise; with a mesh. to· qa mílʔbakʰe ṭʰoʔo šahmu·li, da·wa to· pʰala ʔ leave some acorn mush; I want some too! {ša-} is used because the action that will be done incompletely was done with a ladle which moved into the pot lengthwise.

šahpolpoloc*   [šahpolpoloʔ]  ša-, hpolpolo*2. Verb. make swollen and sore by repeated putting a long object in lengthwise. šahpolpolocʰwiy keep poking in and out of wound and make it swell and be sore. synonyms: šahponpoloc*.

šahponpoloc*   [šahpónpoloʔ]  ša-, hponpolo*. Verb. make swollen and sore by repeated putting a long object in lengthwise, make swollen and sore by rape. ʔana· pʰaʔqʼapʰáʔqʼa·li to qaṭi šahpónpolocʰwiy they repeatedly poked in my wound (with a long instrument to clean it out) and made it really swollen and sore. synonyms: šahpolpoloc*.

šahpʰenta   [šahpʰénta]   Noun. western bluebird. Sialia mexicana.

šahqo   [šahqo]  Lit: humped grasshopper . Noun. grasshopper.

buṭʼuʔ šahqo   [buṭʼuʔ šáhqo]  Lit: humped grasshopper šahqo. Noun. locust.

šahqoṭol*   [šahqoṭolʔ]  ša-, hqoṭol*1. Variant: šaqoṭolta*. Verb. fail to net (fish). ʔahša šahqoṭólmela I failed to catch any fish. compare: šaluwaq*.

šahqoyʔci*   [šahqoyʔciw]  ša-, hqoyʔ*2. Verb. take quick steps to keep from falling. caʔtʰelá· ʔa mul me·li ʔaha· mitiw mihcílhciba to šahqóyʔciwiy I didn't see that stick lying there; I tripped and took quick steps to keep from falling. šahqóyʔciwa·tacʼmeʔ take quick steps to keep from falling in several different places (to several)!

šahqʰalh*   [šahqʰalʔ]  ša-, hqʰalh*. Variant: šaqʰalta*. Verb. feel a light touch through the skin.

šahqʰolh*   [šahqʰolʔ]  ša-, hqʰolh*. Variant: šaqʰolta*. Verb. liquid leak out. ʔahqʰa šáhqʰolʔ water to leak out (of a faucet). šahqʰoli (to water) leak! šahqʰólmeʔ leak (to several)! šaqʰóltameʔ leak (to several)! šahqʰólhciw D: Semelfactive. šahqʰólhmaw keep leaking; leaks. šahqʰolá·tadam it's leaking in several places. šahqʰolal doʔqʼóʔdiʔ fix the leak.

ʔahpʰa šaqʰol   [ʔahpʰa šáqʰolʔ]  ʔahpʰa, šahqʰolh*. Verb. have diarrhea, excrement to leak out. ʔahpʰa šáqʰole· to I have diarrhea.

ʔahpʰa šaqʰolʔ   [ʔahpʰa šáqʰolʔ]  ʔahpʰa šaqʰol. Noun. diarrhea.

šahsa*   [šahsaw]  šaʔdi*. Verb. move lengthwise.

šahsetʼ*   [šahseʔ]  ša-, hsetʼ*. Verb. many project, like hair on body. ʔime šahsetʼmaw body to have hair (of hairy man or animal). Example Variant: sime .... ʔime šahsetʼí·bi·y body hair stands up.

šahsikʼi·t*   [šahsikʼiʔ]  ša-, hsikʼi·t*. Verb. knock away or over something with rear. synonyms: cahsikʼi·t*.

šahše*   [šahšew]  ša-, hše*1. Cooccurrence: only with negative. Verb. never fail to net something (when hunting or fishing). ʔahša bakʰe wayáʔ neman šahšew ʔtʰin when I set a net for fish (or quail), I never fail to catch some.

šahtala*   [šahtalaw]  . Verb. wear (clothes on legs?)

šahtaq*   [šahtontolow]  ša·q*.

šahtontolo*  ša-, htontolo*. Verb. make sore swelling by repeated action; swell up sore; rub the surface until sore, by a long object moving lengthwise; with a mesh. cibá ʔwa mito šahtontolocʰqam who made that swelling on you?

šahtʰihtʰic*   [šahtʰihtʰiʔ]  ša-, htʰihtʰi*, ša-. Instr Verb Stem. stab to pieces. ʔacaʔ be· šahtʰíhtʰicʰ mu ʔdo I heard people stabbed each other here (all over).

šahṭanṭala*   [šahṭanṭalaw]  ša-, hṭanṭala*, ša-, hṭanṭala*. Verb. (color) fade from shaking (cloth). ʔaná· miʔkʰe kʼaṭa šohpʰóhpʰotʰu; ʔul ma šahṭanṭala·ya ʔ don’t shake your clothes so much; already you have shaken out some color (it looks old even without wearing it).

šahṭonṭolo*   [šahṭonṭolow]  ša-, hṭonṭolo*, ša-, hṭonṭolo*. Verb. rape. mu ṭa naṭa ʔíma·ta dacebina, šahṭónṭolocʼbina, šaʔqʼóʔdicʼbina, šaʔkʼubínaš, dané·bidom he must have caught the girl,, raped her, done it for good, finished her off, and abandoned her, so they say.

šahṭʰi*   [šahṭʰiw]  ša-, hṭʰi*1. Verb. land with spread legs; hop (not necessarily on one leg). šaṭʰi·du to hop along. šaṭʰíhtaʔ D: Absolutive. šaṭʰi·duʔ to hop away. šaṭʰítacʼiʔ D: Plural, Semelfactive. šaṭʰidu·ci hop away. šaṭʰicí·du D: Durative. šahṭʰi D: Imperative. šaṭʰítʰmeʔ D: Plural Imperative. šaṭʰití·cʼi jump! (frog style). synonyms: šaʔcʰa*1, mihqoC*.

šahṭʰišahṭʰi   [šahṭʰišahṭʰiw]  , šahṭʰi*. Verb. hop in one place.

šahṭʰihṭʰi*   [šahṭʰíhṭʰiw]  ša-, hṭʰi*2. Variant: šaṭʰiṭʰi*. Reduplicating Verb. hop in one place.

šahṭʰišahṭʰi   [šahṭʰišahṭʰiw]  , šahṭʰi*. Verb. hop in one place.

šahṭʰuhṭʰu*   [šahṭʰuhṭʰuw]  ša-, hṭʰuṭ*, hṭʰuhṭʰu*. Instr Verb Stem. piece come of larger object, by a long object moving sideways. šiʔbaši sime ʔaqolay ʔin šahṭʰúhṭʰuw the animal having long fur is shedding.

šahya   [šahya]   Adjective. fast, swift. ma·kina ʔem šahya mo·y the car went by fast. Example Variant:  moʔ. šahya min hurry up! compare: ša.

ʔima·ta šahya   [ʔima·ta šáhya]  Lit: fast woman ʔima·ta, šahya. Noun. whore. compare: pu·ta, ʔima·ta kule·.

šahye·*   [šahyew]  ša-, hye·*. Variant: šayec*. Verb. (if turn off water) it stops coming out. synonyms: cuhye·.

šakitaqʰ   [šakitaqʰ]   Noun. puffin, sea parrot, common murre, Ara. šakiṭáqʰe· mu

šali*1   [šaliw]  ša-, li*2. Variant: šalita*. Verb. sift, screen; drop off of. šali(tʰuʔ) D: Negative. šalitaʔ D: Plural, Semelfactive? šaliti D: Plural Imperative. šalitá·du D: Plural Durative. šalíhtʰuʔ D: Plural Negative. šali·ci sift! synonyms: pʰu·*3, hpʰul*; compare: šali*2.

šali·li   [šalí·li]  Lit: sifting instrument šali*1, =wi. Variant: šaliʔli. Noun. a sifter.

šali*2   [šaliw]   Verb. several fall off; drop off of something (not of people nor cats). šalitʰumeʔ don’t fall (to several)! compare: hloq*, hcʰa*1, daʔdi*3, šali*1, dihsoṭ*, hloq*; synonyms: šalu*.

šali*3   [-]  ša-, li*1. Cooccurrence: always reduplicated, see reduplicated forms. Reduplicating Verb. leak.

šališali*   [šališaliw]  šali*3. Reduplicating Verb. leak, fairly fast (not drip). harí·ya wi ʔa ʔahqʰa cide·dem šališali·nʔ while I was carrying water, it was leaking along. synonyms: cutucutu*, cʼoto*.

šališali*   [šališaliw]  šali*3. Reduplicating Verb. leak, fairly fast (not drip). harí·ya wi ʔa ʔahqʰa cide·dem šališali·nʔ while I was carrying water, it was leaking along. synonyms: cutucutu*, cʼoto*.

šalita*   [šalitaw]  šali*1. Verb. sift. šalitaʔ D: Locative, Absolutive.

šaliʔli   [šalíʔli]  šali·li.

šali·li   [šalí·li]  Lit: sifting instrument šali*1, =wi. Variant: šaliʔli. Noun. a sifter.

šali·t*   [šaliʔ]  ša-, li·t*. Verb. move circularly, move through a medium (air, water) in an arc, by a long object moving lengthwise; with a mesh. šaliti šalitá·du D: Durative. šalíhtʰuʔ D: Negative.

šalu*   [šaluw]  ša-, lu*2. Verb. (anything) leak out, come out. ʔahqʰa šalušáluwe· miʔkʰe your water is leaking out (of bucket). Example Variant: ...šališáli.... synonyms: šali*2.

šaluwaq*   [šaluwáʔ]  ša-, luwaq*. Verb. fail to get (fish or prey when hunting; money). ʔahša mítʰmawa·ducʼbina šaluwáhqa· mito you went fishing and failed to catch any. šaluwa·qadu D: Durative, Causative. šaluwá·qa mu·kito ʔ I wish he would fail (to catch). pe·su šaluwáhsʼuw ʔ it will fail to be got. pe·su šaluwáhwiye· to I failed to earn money. ʔahša šáluwahwiye· to I did not catch any fish. bihše šaluwaʔ to fail in hunting. maʔa šaluwaʔ to fail to get food. compare: šahqoṭol*.

šaluwem   [šaluwem]   Noun. trout species.

šama*   [šamáw]   Variant: šamat*. Verb. 1 • (a condition) be getting worse, be very bad (condition). (mul) ʔama šáma· cahno dicʼa·laye· mu·kinʔ he took (that) bad news down. šama get worse! Example Comment: not used for sickness. šamatʰúʔ D: Negative. šamatʰúmeʔ D: Plural Imperative, Negative. šamawá·taʔtʰumeʔ D: Plural Imperative, Negative (not in group). šamaméʔ D: Plural Imperative (all at once). šamátʰmeʔ D: Plural Imperative (at different times). šamawíyow D: Absolutive. mu cahawem mu·kito šamá· moʔbowí· biʔdo they say his boil is swelling up worse. qahmati·bícʼba ma ʔama šámahqay you got mad and made trouble. ʔihcʰe šamá· dibicʰ it's raining worse.

2 • get excited; could be children misbehaving more; overdo, overreact. šamatʰúʔ don’t overdo it! Example Variant: šamáhqatʰuʔ. ʔihya šamay it’s windy, strong and steady, more than desirable. ʔihcʰe šamaye· bimaci it’s raining hard, steadily today. kú·ška ʔel (ʔaná·) šamaye· to ʔahša díhqaqacʼba the cat is really pestering me to give it fish: it got a taste of it when I gave it fish and now it wants more and more. Example Variant: kú·ška ʔem. šamáʔ several to be excited. šamay to get excited. šamahy to get excited (pl.) ti· pé·su dihciʔkʰe dú·cicʼba mu ṭʼo ʔaná· šamay he got excited because he knew he was going to get his money. da· ma· šáma "No, you get excited!" (response to /šama/). Example Variant: da· ma· šámahqa. ʔihya šamaw wind overdoing it (too long or too hard). Example Variant: ʔihcʰe.... šamá· cicʼi·de· ma you’re overdoing it (working too hard, drinking too much). cahno šámahqaye· ma you're talking too much. cʰuwayʔ šamaye· mito you’re laughing too much. pe·su šamaw @. pé·su šamaye· ʔacaʔ yacóʔkʰe ʔama dútʼaʔ mimayí·y there’s money coming for people; there’s a lot of jobs (no "too much" meaning here).

ʔama šamaw   [ʔama šámaw]  ʔama·2, šama*. Noun. something bad; troubles; catastrophe (not always that forceful, however). ʔama šama· cahno bad news.

šamat*1   [šamáʔ]  šahma*.

šamat*2   [šamaʔ]  šama*.

šamatʰmacʼ   [šamatʰmaʔ]  šahma*. Noun. bedding.

šama·t*   [šamaʔ]  ša·m*. Verb. rustle.

šame*   [šamew]   Variant: hšame. Verb. butcher. pʰala šáme D: Imperative #again. pʰala šámeci·du D: Durative #again. šametá·du D: Durative. ma šame you butcher it! kʰe ma ʔahša šameʔbeˇ could you butcher it? Example Variant: /ma ʔahša kʰe šameʔbeˇ/, /kʰe ʔahša ma šameʔbeˇ/. šamecí·du D: Durative. compare: cahlo·m*, baṭʼan*2.

šamoʔo·da   [šamoʔo·da]  Lit: fish fern Noun. 1 • Five-finger fern. Adiantum pedatum var. aleuticum (Pteridaceae).

2 • Maidenhair fern. Adiantum Jordanii (Pteridaceae).

3 • Sword fern. Polystichum munitum (Aspifiaceae).

šamʔsʼu   [šamʔsʼu]  ša·mʔ, hisʼu·. Noun. hazel or willow switch (straight) for making baskets.

=šan   [šan]  =ša·.

šane*   [šanew]  ša-, ne*1. Variant: šanehc*. Verb. attach arrowhead; put on an arrowhead. hisʼu· šanew attach arrowhead. synonyms: bine*, haʔṭʼiṭ*, bicʰa·*.

šanehc*   [šanehciw]  šane*. Verb. attach arrowhead.

šaqacʼ*   [šaqáʔ]  hši*3. Variant: šatʰqacʼ*. Verb. wear (one thing), be wrapped by (blanket). šaqá·cʼi put it on! šaqá·cʼedu keep wearing one thing. šátʰqacʼe·du put on several things several times (like a suit). kapú·ta šatʰqacʼmeʔ, qasilá·daʔ put on your coats; it’s cold! šaqá·yiʔ to put (shawl, clothes) on self, wear on self. šatʰqacʼme mul kʼaṭaʔ (to several) put the clothes on! šatʰqacʼi mul kʼaṭaʔ put the clothes on! ʔatiyá·la šaqacʼqa mu·bal ʔ put a blanket around him!

šaqa·qa   [šaqa·qa]   1 • Noun. California valley quail. An important food and source of plumes to decorate baskets. Lophortyx californicus. synonyms: cʼica·ca; compare: kuṭ kuṭ.

2 • Interjection. call of the valley quail.

hqʰa šaqa·qa*   [qʰašáqa·qa]  ʔahqʰa, šaqa·qa. Verb. water strider (insect).

qʰašaqa·qa   [qʰašáqa·qa]  ʔahqʰa, šaqa·qa. Noun. water strider.

šaqa·qahpʰa   [šaqa·qáhpʰa]  šaqa·qa, ʔahpʰa. Noun. quail droppings.

šaqo*   [-]   Cooccurrence: Only in one compound. Noun. eel?

šaqoliʔli   [šaqolíʔli]  šaqo*. Cooccurrence: apparent components /šaqo/ and /liʔli/ are otherwise unknown or uncertain. Noun. a small eel, about four inches long, that lives under rocks. compare: qʰapiliʔli.

šaqoliʔli   [šaqolíʔli]  šaqo*. Cooccurrence: apparent components /šaqo/ and /liʔli/ are otherwise unknown or uncertain. Noun. a small eel, about four inches long, that lives under rocks. compare: qʰapiliʔli.

šaqoṭolta*   [šaqoṭoltaw]  šahqoṭol*. Verb. fail to do with mesh.

šaqʰacʼ*   [šaqʰaʔ]  ša-, qʰacʼ*. Verb. repeatedly put the point of a long object against something. šaqʰacʼá·dadu to go along intermittently repeatedly putting a long object (cane) down point first against (the floor). synonyms: šaqʰay*.

šaqʰalta*   [šaqʰaltaw]  šahqʰalh*. Verb. feel a light touch through the skin.

šaqʰay*   [-]  ša-, qʰay*2. Verb. repeatedly poke with long object. waʔalí šaqʰaya·du to go along repeatedly putting the point of a cane on (the floor). šaqʰayá·du to go along intermittently repeatedly putting a long object (cane) down point first against (the floor). šaqʰayí·cʼi use the cane. synonyms: šaqʰacʼ*.

šaqʰa·ṭ*   [šaqʰaʔ]  ša-, qʰa·ṭ*2. Verb. copulation to feel good.

šaqʰolta*   [šaqʰoltaw]  šahqʰolh*.

šaqʼahtim*   [šaqʼáhtimʔ]  šaʔqʼam*.

šaqʼahtimʔ   [šaqʼáhtimʔ]  šaʔqʼamciw.

šaqʼa·bic*   [šaqʼa·biʔ]  šaʔqʼa, -ibic. Verb. have good luck; be good luck. šaqʼa·bí·ye· mito you are having good luck. šaqʼa·bí·ye· mu·kito he has good luck.

šaqʼa·qʼayʔ   [šaqʼá·qʼayʔ]  ʔahša, qʼa·qʼayʔ*. Noun. cod (red). compare: hayhša, ʔahša kʼis; synonyms: ʔahša kʼis.

šasʼim*   [šasʼimʔ]  ša-, sʼim*. Verb. tie arrow point on arrow; fasten (the top of sack) with one stick or by tying top with its own gathered material. miʔkʰe šasʼuʔ ʔahá·tol šasʼima tie your pole onto the stick. mišukʰ ʔahá·li šasʼita·ma pin the sack with sticks; this is making a sack without sewing. compare: pʰaʔtʼa*.

šasʼol   [šasʼol]   Noun. blanket, quilt, shawl. šasʼól e· mu it's a blanket. Example Variant: šasʼol é· mu. šasʼól tʰine· mu it's not a blanket. synonyms: bihsoq, bihsot, ʔatiya·la.

šasʼu·   [šasʼu·]  ʔahša, hisʼu·. Noun. 1 • flexible pole, fishing pole, pole for harpoon. šasʼu· ʔé· mu it's a pole. compare: helec.

2 • point (of harpoon).

šašišil*   [šašišílʔ]  ša-, šišil*. Verb. be glaring, blinded by glare, by a long object moving lengthwise; with a mesh.

šašud*   [šašudu]  ša-, šud*1. Verb. feel strange with mesh. wayaʔli ʔahša šáholanʔba šašudáhqacʼba sáhqacʼmela with a net, dragging along feeling for fish, feeling something not right (no fish, no destruction), I quit.

šatušatu*   [šatušatuw]  ša-, tu*1. Reduplicating Verb. leak.

šatʰqacʼ*   [šátʰqaʔ]  šaqacʼ*.

šatʼ   [šatʼ]   Inanimate Mimetic. sound of soap suds going down; asthma. ša·tʼ asthma. šukʰé·nem šá·tʼ šá·tʼ cedu when he breathes it goes /ša·tʼ ša·tʼ/ (like asthma). compare: šo·tʼ.

šatʼac*   [šatʼaʔ]  šaʔtʼa*.

šatʼat*   [šatʼaʔ]  ša-, tʼat*3. Verb. bother with stick. musa·la šatʼáhtʰumul ko·ko ʔe ʔ don’t bother the snake with stick; it’s dangerous.

šaṭašata*   [šaṭašataw]  ša-, ṭa*. Reduplicating Verb. running around excited; excited jumping up and down (no noise nec.) šaṭašaṭanʔwadu to scurry, wheeling and rushing around fast on legs like a horse. kawa·yu hiʔba· šaṭašaṭanʔwanʔ wild horse stamps and moves around (nervously). qahmati·bícʼbina šaṭašaṭanʔwanʔ he must have got angry; he is moving fast (when mad, act quick, hard, grim, short; snap).

šaṭic   [šaṭic]   Adjective. crooked. synonyms: cʼaṭil.

šaṭo·l*   [šaṭʰiṭʰi]  ša-, ṭo·l*. Verb. rape, have sex with. šaṭolʔ rape. ʔacaʔ yaʔ naṭa ʔima·ta dacedo šaṭolti they say the man caught the girl to rape her. hiʔbá·li šaṭolʔdo raped with force. ʔima·ta ʔem ʔacacʼ el šaṭolqaʔ the woman let the man screw her.

šaṭʰiṭʰi*  šahṭʰihṭʰi*.

šawam*   [šawamʔ]   Verb. throw down several things. compare: šawʔ.

šawim*   [šawimʔ]   Verb. hang up several (i.e., clothes or meat). šawima (to person) Hang several! pʰalá šawima·du D: Durative. Example Variant: pʰala šawimá·du. šawimá·duʔ hang all over outside. šawímmaduʔ hang inside all over; to hang up to dry. šawimá·tacʼmeʔ diff. people diff. places. kʼaṭa šawima hang up the clothes (separately)! compare: dacʰul*1, dacʰul*2.

šawʔ   [šawʔ]   Inanimate Mimetic. sound of slamming down fast a bunch of paper of leaves. šawʔ šawʔ šawašawa filecard 03524. compare: šawam*.

šaya*   [-]   Cooccurrence: occurs with R. Instr Verb Root. salivate.

šayašaya*   [šayašayaw]  šaya*. Verb. salivate. ʔihkʰéʔ šayašayaw to slobber; slobber, drool, salivate, overflow. lemon maʔa·cadun ʔaháhkʰeʔ šayašáyaw e· to when he ate a lemon my saliva started running (not out of mouth). ʔú·qʰa šayašayaw tears to well up in eyes and flow down (for any reason) (not of sweat). ʔahqʰa cuṭʼáʔbina (duwál) šayašayaw it must have been too full of water; it has overflowed.

šayašaya*   [šayašayaw]  šaya*. Verb. salivate. ʔihkʰéʔ šayašayaw to slobber; slobber, drool, salivate, overflow. lemon maʔa·cadun ʔaháhkʰeʔ šayašáyaw e· to when he ate a lemon my saliva started running (not out of mouth). ʔú·qʰa šayašayaw tears to well up in eyes and flow down (for any reason) (not of sweat). ʔahqʰa cuṭʼáʔbina (duwál) šayašayaw it must have been too full of water; it has overflowed.

šayaʔta*   [šayaʔtaw]  ša-, yaʔta*. Verb. help fish with net, pole, or hands. ʔahša šáyaʔtawe to ʔ help me fish with net, pole or hands!

šayec*   [šayeʔ]  šahye·*. Verb. turn off water.

šayoti*   [šayotiw]  šayo·cʼ*. Verb. make an offering.

šayo·cʼ*   [šayoʔ]   Variant: šayoti*. Verb. make an offering, sacrifice; includes offering (pay) to doctor. šayo·cʼi D: Imperative. šayocʼmeʔ give! (for something in return; offering, pay to a doctor). šayotícʼmeʔ D: Plural Imperative. šayoʔtʰuʔ D: Negative. šayotí·cʼiwacʼmeʔ D: Plural Imperative. šayocʼi·du(wá·du) D: Durative. šayoti·cʼi D: Imperative. miʔkʰe mátʼileʔya tol ʔbakʰe šayo·cʼi sacrifice some of your possessions (obj. case)!

šaʔa*   [šaʔáw]   Variant: šaʔaht*; šaʔat*. Verb. pick up (sticks, round object); one after another. šaʔa pick up (several) one at a time (any shape)! šaʔatʰuʔ don’t pick up (several) one at a time! šaʔahtaʔ to go off with things, in several trips. pʰala šáʔahtaʔ D: Plural, Imperative. šaʔa·du D: Durative. šaʔatá·dadu D: Durative. šaʔáhtibiʔ to pick up several from (table). šaʔací·du D: Durative. šaʔameʔ D: Plural Imperative. šaʔayícʼmeʔ D: Plural Imperative, Reflexive. šaʔa múl ʔ pick up several things! šaʔatí mul ʔ pick up several things in several places! ʔama ʔwáyʔ men pe·su šaʔáʔkʰe ʔe· maʔu ʔá šaʔawam the money that I am receiving I will receive all the time (for rest of life like a pension). šaʔátʰma D: Imperative (Essive?) šaʔátʰmameʔ D: Plural Imperative (Essive?) šaʔátʰmaci·du D: Durative. šaʔáʔ pick up several one at a time at several times or places. šaʔáhtiw pick up (several). compare: dibic*.

šaʔaht*   [šaʔahtiw]  šaʔa*.

šaʔat*   [šaʔat]  šaʔa*.

šaʔba*   [šaʔbaw]   Verb. 1 • learn, learn from. cahno ṭʼí· šaʔbawe· to· ma you are learning all the words from me. qʼoʔo šáʔbate· ʔa mu·kito I am going to learn the songs from him. šaʔbaw mú·kito ʔ learn from him. synonyms: nine*.

2 • teach (in durative).

šaba·d*   [šaba·du´]  šaʔba*. Variant: šaba·cʼ*. Verb. 1 • teach, advise. yal yaʔkʰe ʔá·tʰenʔ he· qá·senʔ šaba·du mul ya cilaqán duʔyaqacʼqa· ʔa·ṭʼo our mother and mother's mothers taught us. šaba·du mú·kito ʔ teach him! or Learn from him! mayaʔkʰe naṭa yya šabacʼmeʔ (You pl.) Teach your children! šabacʼme má·cal ʔ teach them (to several)! šaba·du mú·kito ʔ teach him. ší·baṭʰyo· naṭayya moʔóʔtatʰuʔ cʰóhqaʔtʰuʔ sóh šabá·du feel sorry for your children, don't whip, don't scold, just teach. compare: ninetad*.

2 • admonish, preach.

šaba·du   [šaba·du]  šaʔba*. Noun. teachings, learning.

šaʔbo*   [šaʔbow]  ša-, ʔbo*4. Verb. ?? stick a long object ?? šabo·ci @ stick a long object!

šaʔcʰa   [šaʔcʰa]  šaʔcʰa*1. Adjective. having a high body on long, thin legs. lamé·sa šaʔcʰa high, long-legged table.

šaʔcʰa*1   [šaʔcʰáw]  ša-, ʔcʰa*1. Verb. have long, thin, often unsteady limbs. synonyms: šahṭʰi*, mihqoC*.

šaʔcʰa   [šaʔcʰa]  šaʔcʰa*1. Adjective. having a high body on long, thin legs. lamé·sa šaʔcʰa high, long-legged table.

šaʔcʰam*   [šaʔcʰamʔ]  šaʔcʰa*1. Verb. 1 • stand unsteadily or on long, thin legs (of a heron). šaʔcʰamá·duce·du @ D: Durative. pʰala šáʔcʰama·duce·du @ D: Durative #again. šaʔcʰamá·duceʔtʰuʔ @ D: Durative Negative.

2 • be bushy.

3 • tend to spring apart (of bedsprings and some bushes).

šaʔcʰa·bic*   [šaʔcʰa·biʔ]  šaʔcʰa*1, -ibic. Verb. push up on hands fron lying prone. synonyms: daʔcʰa·bic*.

šaʔcʰa·d*   [šaʔcʰa·du´]  šaʔcʰa*1, -ad2. Verb. walk along on long, thin legs (of ostrich or grasshopper).

šaʔcʰa*2   [šaʔcʰaw]  ša-, ʔcʰa*2. Variant: šaʔcʰat*. Verb. (cat) land on stiffly outstretched limbs. šaʔcʰa D: Imperative. šaʔcʰatʰuʔ D: Negative Imperative. šaʔcatʰmeʔ D: Plural Imperative. šaʔʰací·ducedu D: Durative. šaʔcʰací·duceʔtʰuʔ D: Durative Negative. šaʔcʰayé· mukinʔ @ he must have landed on outstreched limbs. šaʔcʰameʔ D: Polite Imperative (for in-law only).

šaʔcʰam*   [šaʔcʰamʔ]  šaʔcʰa*1. Verb. 1 • stand unsteadily or on long, thin legs (of a heron). šaʔcʰamá·duce·du @ D: Durative. pʰala šáʔcʰama·duce·du @ D: Durative #again. šaʔcʰamá·duceʔtʰuʔ @ D: Durative Negative.

2 • be bushy.

3 • tend to spring apart (of bedsprings and some bushes).

šaʔcʰašaʔcʰa*   [šaʔcʰašaʔcʰaw]  šaʔcʰa*1. Reduplicating Verb. walking or standing in place moving legs fast but unsteadily. synonyms: paʔcʰapaʔcʰa*.

šaʔcʰat*   [šaʔcʰat]  šaʔcʰa*2.

šaʔcʰa·bic*   [šaʔcʰa·biʔ]  šaʔcʰa*1, -ibic. Verb. push up on hands fron lying prone. synonyms: daʔcʰa·bic*.

šaʔcʰa·d*   [šaʔcʰa·du´]  šaʔcʰa*1, -ad2. Verb. walk along on long, thin legs (of ostrich or grasshopper).

šaʔcʰu*   [šaʔcʰúw]  ša-, ʔcʰu*. Verb. stand in a crouch ready to jump, leaning forward, knees bent. šaʔcʰomʔ @. Example Variant: šaʔcʰumʔ. šaʔcʰu·law get down into the position or going down hill have to flex knees and lean back to balance.

šaʔcʼamh*   [šaʔcʼámʔ]  ša-, ʔcʼamh*. Verb. (hair) be stiff and bushy. šaʔcʼama (to hair) be stiff and bushy.

šaʔcʼamʔ   [šaʔcʼamʔ]  šaʔcʼamh*. Noun. live oak. šaʔcʼam biʔdu live oak acorn. Quercus agrifolia. compare: yuʔcʼi qʰale.

šaʔcʼamʔ   [šaʔcʼamʔ]  šaʔcʼamh*. Noun. live oak. šaʔcʼam biʔdu live oak acorn. Quercus agrifolia. compare: yuʔcʼi qʰale.

šaʔdi*   [šaʔdíw]  ša-, ʔdi*1. Variant: šahsa*. Verb. move lengthwise.

šadaq*   [šadáʔ]  šaʔdi*, -aq1. Verb. 1 • take out in straight motion [?] cuhni· šadaʔ take bread out of (an oven).

2 • be a ridge extending northward or westward.

ʔama šadaq   [ʔama šádaʔ]  ʔama·1, šadaq*. Noun. ridge.

šadaqac*   [šadaqáʔ]  šaʔdi*, -aqac. Verb. take out.

šaʔkʰošci*   [šaʔkʰošciw]  ša-, ʔkʰoš*1. Verb. bend at knee and half-squat. synonyms: caʔkʰošci*.

šaʔkʼoyad*   [šaʔkʼoyá·du]  ša-, ʔkʼoy*1. Verb. catch a few scattered (fish, leaves, etc.) with a net. šaʔkʼoyá·du mul šihpʰa kúkan ṭʼo siʔbomal ʔ net those few scattered floating leaves!

šaʔkʼu*   [šaʔkʼuw]  ša-, ʔkʼu*. Verb. all die, die completely, empty out (of life, water); applies to fruit, leaves falling off of tree as well. šihpʰa ṭʼi šáʔkʼuw all the leaves have fallen. mu ṭa naṭa ʔíma·ta dacebina, šahṭónṭolocʼbina, šaʔqʼóʔdicʼbina, šaʔkʼubínaš, dané·bidom he must have caught the girl,, raped her, done it for good, finished her off, and abandoned her, so they say. ʔahqʰa šáʔkʼuw the water all leaked out. ya·palka ṭʼi šáʔkʼuw all the apples have fallen.

šaʔne·cicʼ*   [šaʔne·ciʔ]  ša-, ʔne·cicʼ*. Verb. get used to feel on skin.

šaʔqʼa   [šaʔqʼa]  Lit: Good luck is coming up to me Adjective. lucky. šaʔqʼa wólohwiye· to I am lucky. ʔacaʔ šaʔqʼa ʔela· ʔa I am a lucky man. šaʔqʼa wólohmiye· to I'm happy, boisterous (from winning). ʔacaʔ šaʔqʼa ʔe· mu you're lucky (a lucky person). ʔacaʔ šaʔqʼa ʔtʰin he's unlucky (not a lucky person). compare: ʔahasʼaṭi.

šaqʼa·bic*   [šaqʼa·biʔ]  šaʔqʼa, -ibic. Verb. have good luck; be good luck. šaqʼa·bí·ye· mito you are having good luck. šaqʼa·bí·ye· mu·kito he has good luck.

šaʔqʼam*   [šaʔqʼámʔ]  šaʔqʼa. Variant: šaqʼahtim*. Verb. 1 • shade, darken. duwecí·dem, ʔama· ṭʼi šáʔqama·duce·du whenever night comes, it gets dark everywhere.

2 • sicken or weaken someone from fear (of the supernatural or of physical threats); cast a spell on someone; not nec. done by person, but /wale·pu/ can scare you and sicken you. ʔama cʰíyacʼaʔba, šaʔqʼámwiye· to I really got scared and turned weak and sick. šaʔqámqaw to cause sickness by fear (often by supernatural means), to cast a spell upon. hu·ma· šaʔqʼamʔ be weak or sick from hearing a bomb or from seeing kʰuy or wale·pu. šaʔqʼámqawiye· to wale·pu yaʔ the walepu scared me sick, the walepu cast a spell on me. šaʔqʼamá (to a wale·pu) cast a spell! šaʔqʼámtʰuʔ (to a wale·pu) don't cast a spell! compare: ʔu·ne*.

šaʔqʼamci*   [šaʔqʼamciw]  šaʔqʼam*. Verb. become dark.

šaʔqʼamciw   [šaʔqʼámciw]  šaʔqʼamci*. Variant: šaqʼahtimʔ. Noun. a dark place.

šaʔqʼamma*   [šaʔqʼámmaw]  šaʔqʼam*. Verb. be dark out; for there to be no light.

šaʔqʼamqa*   [šaʔqʼamqaw]  šaʔqʼam*. Verb. 1 • cast spell on. mu·kinʔ šaʔqʼámqay ma·dal he cast a spell on her.

2 • make sick from fear. šaʔámqawiye· to mu·kinʔ he made me sick from fear.

šaʔqʼamʔ   [šaʔqʼamʔ]  šaʔqʼam*. Noun. 1 • shade, shadow, darkness.

2 • sickness caused by fear.

ʔama šaʔqʼa   [ʔama šáʔqʼa]  ʔama·2, šaʔqʼa. Noun. good luck.

šaʔqʼala·tad*   [šaʔqʼalá·tadu]  šaʔqʼalh*.

šaʔqʼalh*   [šaʔqʼálʔ]  ša-, ʔqʼalh*. Variant: šaʔqʼala·tad*. Verb. insert, mesh; a long object moving lengthwise. ʔoho páce· li pʰiláhye· ʔahša šáʔqʼalti with torches they set out to poke for fish.

šaʔqʼam*   [šaʔqʼámʔ]  šaʔqʼa. Variant: šaqʼahtim*. Verb. 1 • shade, darken. duwecí·dem, ʔama· ṭʼi šáʔqama·duce·du whenever night comes, it gets dark everywhere.

2 • sicken or weaken someone from fear (of the supernatural or of physical threats); cast a spell on someone; not nec. done by person, but /wale·pu/ can scare you and sicken you. ʔama cʰíyacʼaʔba, šaʔqʼámwiye· to I really got scared and turned weak and sick. šaʔqámqaw to cause sickness by fear (often by supernatural means), to cast a spell upon. hu·ma· šaʔqʼamʔ be weak or sick from hearing a bomb or from seeing kʰuy or wale·pu. šaʔqʼámqawiye· to wale·pu yaʔ the walepu scared me sick, the walepu cast a spell on me. šaʔqʼamá (to a wale·pu) cast a spell! šaʔqʼámtʰuʔ (to a wale·pu) don't cast a spell! compare: ʔu·ne*.

šaʔqʼamci*   [šaʔqʼamciw]  šaʔqʼam*. Verb. become dark.

šaʔqʼamciw   [šaʔqʼámciw]  šaʔqʼamci*. Variant: šaqʼahtimʔ. Noun. a dark place.

šaʔqʼamma*   [šaʔqʼámmaw]  šaʔqʼam*. Verb. be dark out; for there to be no light.

šaʔqʼamqa*   [šaʔqʼamqaw]  šaʔqʼam*. Verb. 1 • cast spell on. mu·kinʔ šaʔqʼámqay ma·dal he cast a spell on her.

2 • make sick from fear. šaʔámqawiye· to mu·kinʔ he made me sick from fear.

šaʔqʼamʔ   [šaʔqʼamʔ]  šaʔqʼam*. Noun. 1 • shade, shadow, darkness.

2 • sickness caused by fear.

šaʔqʼamci*   [šaʔqʼamciw]  šaʔqʼam*. Verb. become dark.

šaʔqʼamciw   [šaʔqʼámciw]  šaʔqʼamci*. Variant: šaqʼahtimʔ. Noun. a dark place.

šaʔqʼamciw   [šaʔqʼámciw]  šaʔqʼamci*. Variant: šaqʼahtimʔ. Noun. a dark place.

šaʔqʼamma*   [šaʔqʼámmaw]  šaʔqʼam*. Verb. be dark out; for there to be no light.

šaʔqʼamqa*   [šaʔqʼamqaw]  šaʔqʼam*. Verb. 1 • cast spell on. mu·kinʔ šaʔqʼámqay ma·dal he cast a spell on her.

2 • make sick from fear. šaʔámqawiye· to mu·kinʔ he made me sick from fear.

šaʔqʼamʔ   [šaʔqʼamʔ]  šaʔqʼam*. Noun. 1 • shade, shadow, darkness.

2 • sickness caused by fear.

šaʔqʼoʔdi*   [šaʔqʼoʔdiw]  ša-, ʔqʼoʔdi*1. Verb. do well with a long object moving lengthwise. mu ṭa naṭa ʔíma·ta dacebina, šahṭónṭolocʼbina, šaʔqʼóʔdicʼbina, šaʔkʼubínaš, dané·bidom he must have caught the girl,, raped her, done it for good, finished her off, and abandoned her, so they say.

šaʔtʼa*   [šaʔtʼaw]  ša-, ʔtʼa*5. Variant: šatʼac*. Verb. seem, feel, detect with the senses, by a long object moving lengthwise; with a mesh. kʰe náṭa qawi siʔba šatʼa·dúcʰwiye· to it (your body, feel of bare skin) reminds me of my little child’s body. (or wife or other familiar person, because it’s so smooth). cʼíškan šaʔtʼaw e· mito sʼiʔi your skin feels wonderful. (feeling with the skin of body or arm, not finger).

šaʔṭaš*   [šaʔṭaš]  ša-, ʔṭaš*, ša-, ʔṭaš*. Verb. do to all, by a long object moving lengthwise; with a mesh. ṭʼí· šaʔṭášciʔkʰe ʔe· maʔal ʔacaʔ ṭʰáʔbamal I am going to feel all the people that are here (including with hands or anyhow; to know how they feel – hard, soft, fat, thin). Example Variant: hiʔṭášciʔkʰe.

šaʔya*   [šaʔyaw]  ša-, ʔya*. Verb. almost do, almost complete, arrest action, stop short, by a long object moving lengthwise; with a mesh. šahqʰóltiʔduba ʔnati šaʔyaw it almost all leaked out but not quite.

šaʔya·q*   [šaʔyaʔ]  ša-, ʔya·q*, ša-, ʔya·q*. Verb. recognize with body or long pole (fishing pole), with arm, with net.

=ša·   [ša·]   Variant: =šan. Noun. expert. šan é· ma you know how. šan know how! šan ʔi tʰuʔ don't know how! don't be /šan/! kalikákʰ ša· ʔe· ma you know how to read, write. Example Variant: kalikákʰ šan e· ma. ʔama· šá· ʔe· to maʔu cohšo my hands know how to do things. compare: naʔbac*, naʔbayʔdu.

bihše ša·   [bihše šá·]  bihše, =ša·. Variant: bihše šan. Noun. expert (deer) hunter. synonyms: bihše ʔcayʔ.

cahnoša·   [cahnoša·]  cahno*, =ša·. Noun. good speaker. synonyms: cahno ʔcayʔ.

kulu· ša·   [kulu· ša·]  kulu·, =ša·. Noun. expert woodsman.

maʔa hiba·du ša·   [maʔa híba·du ša]  maʔa, hiba·d*, =ša·. Noun. expert hunter, one who is an expert in hunting for food. synonyms: maʔa šiba·du ša·.

maʔa šiba·du ša·   [maʔa šíba·du ša·]  maʔa, šiba·d*, =ša·. Noun. man expert at finding food sites. synonyms: maʔa hiba·du ša·.

ša·...   [šá·ˆ]   Interjection. shoo!; scare away more emphatically (pig, dog). ša· ša· ša· shoo. compare: ša.

ša·*1   [-]   Kinship Noun. mother-in-law. compare: tʼileyac.

maša·*   [-]  ša·*1. Kinship Noun. his own mother-in-law.

maša·   [maša·]  maša·*. Kinship Noun. his, her, or their own mother-in-law.

miša·*   [-]  ša·*1. Kinship Noun. your mother-in-law.

miša·   [miša·]  miša·*. Kinship Noun. your mother-in-law.

miya·ša·*   [-]  ša·*1. Kinship Noun. his, her or their mother-in-law.

miya·ša·   [miyá·ša·]  miya·ša·*. Kinship Noun. his, her or their mother-in-law.

ša·*2   [šaw]   Verb. 1 • get someone to do something, hire. haʔál ʔacaʔ šá·te· ʔa kʰe ʔahá· piqʰámqati I’m going to hire that man to cut wood for me. madál ša get her to do it! (work, play game, do anything). Example Comment: or could be a gardener who doesn’t live there. madál šatʰuʔ don’t get her to (work, play, do anything)! pʰala šaw hire again.

2 • get spouse, get departed spouse back. ša·té· ʔa I’m going to get (her) back. ʔima·ta šaw to get a woman (back). mapʰa·kíʔkʰe ʔima·ta ša·y (they) got the woman for their son (to marry). šatánʔna ṭa mu ma you went and got him back yourself. Example Comment: if one's daughter rejects her husband, then goes and gets him back and acts as if he came back himself, her mother would say this, scolding the daughter. pʰala šaw to try to get wife back if she left; or to hire again. šatadú·cedu to ask lots for wife. Usage: old-fashioned

ša·l*   [-]   Instr Verb Root. rustle. synonyms: ši·m*2, ša·m*, kʼiši·m*, kʼaša*, kʼiši*.

duša·l*   [dušalʔ]  du-, ša·l*. Verb. rustle something with fingers; sliding of two pieces of paper together with fingers.

haša·l*   [hašalʔ]  ha-, ša·l*. Verb. make noise with leg.

hiša·l*   [hišálʔ]  hi-, ša·l*. Variant: hihša·l*. Verb. clothing rustle (while wearing it); sound of taffeta dress. hiša·li (to dress) Rustle! hišalciw D: Semelfactive, Absolutive. hišalmaw many dresses rustle in a group. hišala·tadu many dresses rustle here and there. hihšalayʔ to rustle against. hiša·layʔ to rustle against. hišala·yi rustle against! taqʰma híšamʔ šaqacʼbem wínato· hišá·l she must be wearing a taffeta dress; it’s rustling a lot. synonyms: hiša·m*.

maša·l*   [mašalʔ]  ma-2, ša·l*. Verb. make noise walking.

piša·l*   [pišalʔ]  pʰi-, ša·l*. Verb. rustle, with the side of a long object, the eyes, an ax, a hammer. pišálpiša·layʔ D: Frequentative, Directional "against", Absolutive. pišálpišala·yi D: Frequentative, Directional "against", Imperative.

ša·m*   [-]   Variant: šama·t*. Instr Verb Root. rustle. synonyms: ši·m*2, ša·l*, kʼiši·m*, kʼaša*, kʼiši*.

baša·m*   [bašamʔ´]  ba-, ša·m*. Variant: bašamat*. Verb. rustle, with the lips, snout, or beak; by speech (or hearing). bašama·duwá·du sound of horse eating hay.

daša·m*   [dašamʔ]  da-, ša·m*. Variant: dašamat*. Verb. make noise with hand on paper or rubbing; rustle with hand or make noise on paper box.

diša·m*   [dišamʔ]  di-, ša·m*. Variant: dišamat*. Verb. fall and rustle; fall and make rustling sound. ʔa pʰiʔkʼóhloʔqa·li šihpʰatol dišamciy when I dropped the ball on the leaves, it rustled. Example Variant: dišamcíhqay ~ cʼášcenʔ. dišamciw sound of falling on hay or paper. synonyms: cʼaš.

duša·maw   [duša·maw]  du-, ša·m*. Adjective. long, messy, of hair. compare: šuhšahša*, dahša*.

hiša·m*   [hišamʔ]  hi-, ša·m*. Variant: hišamat*. Verb. rustle with the body. hišamʔ sound of falling on hay or paper. Example Variant: dišamciw. hiša·ma (to cloth) rustle! hišammeʔ D: Plural Imperative. hišammameʔ D: Plural Imperative (several together). hišamá·tacʼmeʔ D: Plural Imperative (several not together, here and there). synonyms: hiša·l*.

hišamʔ   [hišamʔ]  hiša·m*. Noun. taffeta.

taqʰma hišamʔ   [taqʰma híšamʔ]  taqʰma, hišamʔ. Noun. taffeta dress.

muša·m*   [mušamʔ]  mu-, ša·m*. Variant: mušamat*. Verb. sound of wind in trees, boiling water, water flowing through pipes; hiss; fizz sound of soda water. muša·ma D: Imperative. mušammameʔ order several pots of water to make noise. mušama·ducé·du D: Durative. qʰamósʼ dahsama·qan ʔaṭʰa·tol mušáhmaqacʰ the ocean breaking on the beach is making a swishing sound. Example Variant: /-qa·cin/ "unseen".

puša·m*   [pušamʔ]  pʰu-, ša·m*. Variant: pušamat*. Verb. make noise of wind in trees; blowing papers. puhšapúhšaw sound of wind through trees. pušama·tadu D: Plural, Durative.

ša·mʔ   [šamʔ]   Noun. coarse-twined work tray basket.

hayhco·ša·mʔ   [háyhco·šamʔ]  hayhco*, ša·mʔ. Noun. basket.

šamʔsʼu   [šamʔsʼu]  ša·mʔ, hisʼu·. Noun. hazel or willow switch (straight) for making baskets.

yuhu ša·mʔ   [yuhu šámʔ]  yuhu, ša·mʔ. Noun. seed beater.

ša·q*   [šaʔ]  hši*3, -aq1. Variant: šahtaq*. Verb. to go with clothes (out or North or West). ša·qa D: Imperative. šahtʰuʔ D: Negative. ša·qáʔtʰuʔ D: Durative, Negative. šaqa·ducé·du D: Durative. mul kʼaṭa ša·qa walk over there with those clothes on! šáhtahmeʔ D: Plural Object, Plural Imperative.

-še   [še]   Verb. Speculative: the speaker is speculating or theorizing about the action; often translated "I wonder".

šehtala*  še·la*.

šekʰlayʔ   [šékʰlayʔ]   Noun. white willow; willow switch. šekʰlaye· mu it's a white willow. Salix Hindsiana (Willow Family). synonyms: cuṭʼa·.

šeṭʰe·yaduc*   [šeṭʰe·yaduʔ]  še·ṭʰey*, -aduc. Verb. spread out, make wide. šeṭʰeya·duʔ to spread out (of face, mouth, soft basket, foot when put weight on it; not rubber band). pʰala šéṭʰeya·duʔ spread out again. šeṭʰeya·ducé·du D: Durative. ma buhqʰal camawal šeṭʰeya·duci the basket you are making, make it wider! ma buhqʰal camawal pʰala šéṭʰeya·duci the basket you are making, make it wider again! compare: šuʔṭʼutʰuʔ*.

šey   [šéyˆ]   Interjection. shucks. šey baʔbáʔbawalta to shucks, don't bother me (to something trying to get you up in the morning).

šeʔeṭ   [šeʔéʔ]   Noun. basket (generic term), twined working basket; pot, any vessel.

sʼoʔoʔ šeʔeʔ   [sʼoʔóʔ šeʔeʔ]  sʼoʔot, šeʔeṭ. Noun. bladder.

ya·su šeʔeṭ   [ya·su šeʔeʔ]  ya·su, šeʔeṭ. Noun. sewing basket.

še·*   [-]   Cooccurrence: found only in one compound. Noun. ??

qʰaše·   [qʰašé·]  ʔahqʰa, še·*. Noun. kelp, kelp rope [?]

še·d*   [še·du]  hši*3, -ad2. Variant: šihtacʼ*; šihtad*. Verb. to walk hither with clothes (certain clothes). šihtacʼmeʔ D: Plural Object, Plural Imperative. Example Variant: šehtacʼmeʔ ~ šehtala·meʔ.

še·ki   [še·ki]  šiki*1.

še·la*   [še·law]  hši*3, -ala. Variant: šehtala*; šihtala*. Verb. wear (certain clothes) down. šela·tʰuʔ D: Directional "down", Negative. šela·medu D: Directional "down", Durative. šéhtala·meʔ D: Plural Object, Plural Imperative. Example Variant: šíhtala·meʔ.

še·ṭʰey*   [šé·ṭʰeyʔ]   Verb. be wide, widen, spread. qʰama šé·ṭʰey e· mito your feet are wide. buhqʰal ʔaha šé·ṭʰey e· miʔkʰe your basket is wide-mouthed. compare: ṭʰe·*, ṭʰe·š*.

šeṭʰe·yaduc*   [šeṭʰe·yaduʔ]  še·ṭʰey*, -aduc. Verb. spread out, make wide. šeṭʰeya·duʔ to spread out (of face, mouth, soft basket, foot when put weight on it; not rubber band). pʰala šéṭʰeya·duʔ spread out again. šeṭʰeya·ducé·du D: Durative. ma buhqʰal camawal šeṭʰeya·duci the basket you are making, make it wider! ma buhqʰal camawal pʰala šéṭʰeya·duci the basket you are making, make it wider again! compare: šuʔṭʼutʰuʔ*.

še·ṭʰeyʔ   [šé·ṭʰeyʔ]  še·ṭʰey*. Variant: še·ṭʰeyʔya. Adjective. wide. mu šé·ṭʰeyʔ it is wide. šé·ṭʰey iqʰ it must be wide. huʔú·mo še·ṭʰeyʔ a wide face.

še·ṭʰeyʔ   [šé·ṭʰeyʔ]  še·ṭʰey*. Variant: še·ṭʰeyʔya. Adjective. wide. mu šé·ṭʰeyʔ it is wide. šé·ṭʰey iqʰ it must be wide. huʔú·mo še·ṭʰeyʔ a wide face.

še·ṭʰeyʔya   [šé·ṭʰeyʔya]  še·ṭʰeyʔ.

ši..^   [ší..^]   Interjection. reaction to something happening that you don’t want to happen (if coals pop out of fire, or on seeing BT’s ulcer and it is worse than expected, you, the observer, might say /ši.../).

šibahca   [šibahca´]  bahca, šiba·, ʔahca.

šibat   [šibáʔ]  šiba·t*.

šibati·bic*   [šibatí·biʔ]  šiba·t*, -ibic. Verb. improve oneself, grow strong. šibati·bici grow strong! šibáhtibicʰmeʔ grow strong! (to several). šibatí·bicʰpʰi ʔihya·yíʔcʰi improve self, strengthen yourself.

šibatow   [šibatow]  šiba·, =ltow. Adverb. from a different place than expected, from the wrong direction.

šiba·   [šiba·]   Adverb. 1 • elsewhere, at or to another place, at or to the wrong place.

2 • in the wrong direction.

bahca   [bahca´]  Lit: elsewhere house šiba·, ʔahca. Variant: šibahca. Adverb. someone else’s house, in a different household, with an unrelated family. bahca cádo· mu they say he stayed with nonrelatives.

bahcaw   [bahcaw]  bahca, -w1. Adverb. in someone else’s house.

bahcawad*   [bahcawá·du]  Lit: to go to someone else’s house bahca. Verb. visit.

šibahca   [šibahca´]  bahca, šiba·, ʔahca.

šibatow   [šibatow]  šiba·, =ltow. Adverb. from a different place than expected, from the wrong direction.

šiba·cʼ*   [šiba·cʼ]  šiba·d*.

šiba·d*   [šiba·du´]  šiʔbi*, -ad2. Variant: šiba·cʼ*. Verb. go along for food, implying the search is for deer or other prey that moves. bihše šiba·du to hunt for deer (not sure where deer is). šiba·du make provisions; keep providing with game. maʔa šiba·du he is hunting. biʔdu šiba·du getting acorns. winató· šiba·nʔ he is getting more and more. synonyms: hiba·d*.

maʔa šiba·du ša·   [maʔa šíba·du ša·]  maʔa, šiba·d*, =ša·. Noun. man expert at finding food sites. synonyms: maʔa hiba·du ša·.

šiba·duc*   [šiba·dúʔ]  šiʔbi*, -aduc. Verb. go away to the (distant) place where the hunt will be, not hunting untl arriving there. duʔkʼáš šiba·duʔ hunt for abalone. synonyms: hiba·duc*.

šiba·l hqʰac*   [šibal hqʰáʔ]   Verb. face the wrong way.

šiba·lhqʰac   [šibalhqʰáʔ]  šiba·, -l, =hqʰac. Adverb. 1 • to somewhere else, toward another place.

2 • in the wrong direction, off course.

šiba·q*   [šibaʔ´]  šiʔbi*, -aq1. Verb. go west for food, implying it is for mussels, abalone or other sea food. noʔqʼo šíbahy I just saw him go west to get mussels. šiba·qa go to the ocean for food! Usage: high

šiba·t*   [šibaʔ´]  šiʔba, -t1. Variant: šibat. Instr Verb Stem. 1 • do with the body, model oneself on (some stated person). šibata·láw body undergoing change. šibatʰmáw hold body in certain position. mul šibati turn into that; take after that. šibatʰci turn into! šibata·ducé·du bring your body hither.

2 • spirit enter body, for a good purpose.

šibati·bic*   [šibatí·biʔ]  šiba·t*, -ibic. Verb. improve oneself, grow strong. šibati·bici grow strong! šibáhtibicʰmeʔ grow strong! (to several). šibatí·bicʰpʰi ʔihya·yíʔcʰi improve self, strengthen yourself.

šibilaʔla   [šibiláʔla]   Noun. common western skink, a smooth-skinned, blue-tailed ground lizard. šibiláʔla ma·tamaʔ female western skink. Example Variant: šibiláʔla ʔima·ta.

šibilaʔla ma·tamaʔ   [šibiláʔla ma·tamaʔ]  šibilaʔla, ma·tamaʔ. Noun. lizard species.

šibilaʔla ma·tamaʔ   [šibiláʔla ma·tamaʔ]  šibilaʔla, ma·tamaʔ. Noun. lizard species.

šici   [šici]   Noun. oyster mushroom. Pleurotus ostreatus (Gill Fungi). generic: hicʼe·.

šicibu   [šicibu]  Lit: oyster mushroom bulb; oyster mushroom bulb Variant: šiciʔbu. šici, hiʔbu. Noun. edible bulb species, species of wild potato.

šicibu   [šicibu]  Lit: oyster mushroom bulb; oyster mushroom bulb Variant: šiciʔbu. šici, hiʔbu. Noun. edible bulb species, species of wild potato.

šicʰmacʼ*   [šícʰmaʔ]  hšiyi·cʼ*. Variant: hšicʰmacʼ*. Verb. say.

šihcac   [šihcac]  Lit: from a while ago Adverb. a while ago, some time ago. šihcacʼ íyowe· ʔa múl mice·du it was some time ago I said that. šihcáʔ mal tow since a year ago, for a year. šihcáʔ bakʰe for a while. šihcáʔ ṭʼo ʔa mi· ʔíw ʔtʰin for several days, however, I have not stayed there.

šihcaʔ   [šihcaʔ]   Adverb. a few days ago. šihcaʔ maltow since a year ago. šihcaʔ mal a day ago. synonyms: =hqow, ʔu·l, huʔul.

šihci*   [šihciw]  hšic*.

šihcimac*   [šíhcimaʔ]   Verb. be named; say the name of or give a name. šíhcimacʼ insʼe· mu @ it seems to be a name. šíhcima·ci name!; call by name! šíhcima·tʰuʔ D: Negative, Imperative. šíhcima·cenʔwadu D: Durative. mu·kinʔ šíhcima·ye· ma·dal he named her. šíhcima·cedu D: Durative. šihcima·yiʔ D: Reflexive, Absolutive. cusʼetó šihcimacʼ e· to I’m named after my uncle. to šihcima·cʼ e· Anita my name is Anita.

šihmi   [šihmiw]   1 • Noun. bow, bow and arrow; gun.

2 • Noun. collarbone.

3 • Verb. gun.

bihše šihmi   [bihše šihmi]  bihše, šihmi. Noun. rifle.

kunu šihmi   [kunu šíhmi]  kunu, šihmi. Noun. collarbone; front part of collarbone (shaped like a bow).

posohṭibiʔ šihmi   [posóhṭibiʔ šihmi]  Lit: splatter gun pohsoṭ*, šihmi. Noun. shotgun.

šihmi bahṭʰe   [šihmi báhṭʰe]  šihmi, bahṭʰe. Noun. cannon. šihmi ʔahṭʰiy D: Plural.

šihmi hca   [šihmíhca]  šihmi, ʔahca. Noun. gun case.

šihmi hqalʔ tol   [šihmí hqalʔ tol]  Lit: gun shooting toward.; gun shoot-several-times towards šihmi, hqa*5, =tol. Noun. target.

šihmi lo·lo   [šihmi ló·lo]  šihmi, lo·lo. Noun. gun barrel.

šihmi pahqalʔ li   [šihmi pahqalʔ li]  Lit: gun push-wipe instrument šihmi, pahqalh*, =wi. Noun. ramrod (for cleaning guns).

šihmi sulemaṭ   [šihmi súlemaʔ]  šihmi, sulemaṭ. Noun. bow string. synonyms: šihmi su·le.

šihmi su·le   [šihmi sú·le]  šihmi, su·le. Noun. bowstring. synonyms: šihmi sulemaṭ.

šihmi šuhqalʔ li   [šihmi šuhqalʔ li]  Lit: gun pull-wipe instrument šihmi, šuhqalh*, =wi. Noun. a piece a leather on a string used to pull through a gunbarrel to clean it.

šihmi ʔcayʔ   [šihmí ʔcayʔ]  šihmi, =ʔcayʔ. Noun. gunman, expert marksman, gun expert.

ʔaca·ʔ šihmi   [ʔacaʔ šíhmi]  Lit: Indian gun ʔaca·c, šihmi. Noun. bow.

šihmi bahṭʰe   [šihmi báhṭʰe]  šihmi, bahṭʰe. Noun. cannon. šihmi ʔahṭʰiy D: Plural.

šihmi hca   [šihmíhca]  šihmi, ʔahca. Noun. gun case.

šihmi hqalʔ tol   [šihmí hqalʔ tol]  Lit: gun shooting toward.; gun shoot-several-times towards šihmi, hqa*5, =tol. Noun. target.

šihmi lo·lo   [šihmi ló·lo]  šihmi, lo·lo. Noun. gun barrel.

šihmi pahqalʔ li   [šihmi pahqalʔ li]  Lit: gun push-wipe instrument šihmi, pahqalh*, =wi. Noun. ramrod (for cleaning guns).

šihmi qahca   [šihmi qáhca]  Lit: weapon missile qahca. Noun. bullet, ammunition. synonyms: wa·la.

šihmi sulemaṭ   [šihmi súlemaʔ]  šihmi, sulemaṭ. Noun. bow string. synonyms: šihmi su·le.

šihmi su·le   [šihmi sú·le]  šihmi, su·le. Noun. bowstring. synonyms: šihmi sulemaṭ.

šihmi šuhqalʔ li   [šihmi šuhqalʔ li]  Lit: gun pull-wipe instrument šihmi, šuhqalh*, =wi. Noun. a piece a leather on a string used to pull through a gunbarrel to clean it.

šihmi ʔcayʔ   [šihmí ʔcayʔ]  šihmi, =ʔcayʔ. Noun. gunman, expert marksman, gun expert.

šihpʰa   [šihpʰa]   Noun. living leaf, green leaf; (pine) needles. synonyms: siʔṭʼal.

sʼuhkul šihpʰa qʰale   [sʼuhkúl šihpʰa qʰale]  Lit: heart leaf plant; heart-shaped leaf plant sʼuhkul, šihpʰa, qʰale1. Variant: sʼuhkul qʰale. Noun. wild ginger. A decoction was used to wash sores. A poultice of the leaves was used on boils. Asarum caudatum. synonyms: moʔbo· qʰale.

šihpʰa sʼaluʔ qʰale   [šihpʰa sʼáluʔ qʰale]  Lit: glistening leaf plant; slippery leaf plant šihpʰa, sʼalut, qʰale1. Noun. redwood ivy, inside-out flower. Vancouveria parviflora or planipetala (Barberry Family).

šihpʰa sʼaluʔ qʰale   [šihpʰa sʼáluʔ qʰale]  Lit: glistening leaf plant; slippery leaf plant šihpʰa, sʼalut, qʰale1. Noun. redwood ivy, inside-out flower. Vancouveria parviflora or planipetala (Barberry Family).

šiht*   [šihtimʔ]  hši*3.

šihtacʼ*  še·d*.

šihtad*  še·d*.

šihtala*  še·la*.

šihtim*  šim*.

šiki*1   [-]   Variant: še·ki. Kinship Noun. mother's younger sister.

maše·ki*   [-]  šiki*1. Kinship Noun. his own mother's younger sister.

maše·ki   [maše·ki]  maše·ki*. Kinship Noun. his, her, or their own mother's younger sister.

maše·kil   [maše·kil]  maše·ki*. Kinship Noun. his own stepmother.

miše·ki*   [-]  šiki*1. Kinship Noun. your mother's younder sister.

miše·ki   [miše·ki]  miše·ki*. Kinship Noun. your mother's younger sister.

miya·šiki*   [-]  šiki*1. Kinship Noun. his mother's younger sister.

miya·šiki   [miyá·šiki]  miya·šiki*. Kinship Noun. his, her or their mother's younger sister.

šiki*2   [-]  šiki*1. Kinship Noun. my mother's younger sister.

šikinʔ1   [šikinʔ]  šiki*2. Kinship Noun. my or our mother's younger sister.

šiki·to   [šiki·to]  šiki*2. Kinship Noun. my aunt.

šiki*2   [-]  šiki*1. Kinship Noun. my mother's younger sister.

šikinʔ1   [šikinʔ]  šiki*2. Kinship Noun. my or our mother's younger sister.

šiki·to   [šiki·to]  šiki*2. Kinship Noun. my aunt.

šikinʔ1   [šikinʔ]  šiki*2. Kinship Noun. my or our mother's younger sister.

šikinʔ2   [šikinʔ]   Noun. bug, perhaps ladybug.

šiki·to   [šiki·to]  šiki*2. Kinship Noun. my aunt.

šil*   [-]   Instr Verb Root. get half dry.

mušil*   [mušilʔ]  mu-, šil*. Variant: mušilʔta*. Verb. get almost dry in sun; get half dry. mušili get half dry (of clothes)! mušilʔ ye· mul it got half dry.

pušil*   [pušilʔ]  pʰu-, šil*. Variant: pušilʔta*. Verb. get almost dry in wind. pušili D: Imperative (to wind). pušílʔta D: Plural Object, Imperative.

šila   [šila]   Adjective. ordinary, not supernatural, not unusual or important. šila ʔé· mu it's ordinary. ʔacaʔ šila ordinary person (not policeman or president). šila wá·du to be ordinary, not supernatural; to come ordinary. šila cohtoci go ordinary. šila tʰíné· ma· mensʼitʰuʔ [if one church member did something bad, they say:] (you are not free to do that don't do that,) you are not ordinary (you're supposed to be better than that). šilatʰín ṭa maʔtʼaw it sounds extraordinary. synonyms: soh; compare: bahṭʰe.

šilawad*   [šilawadu]  . Verb. be in ordinary, not supernatural state.

šili·ti   [šili·ti´]   Noun. vest. šili·ti tʰíne· m that's not a vest. compare: cale·ka.

šim*   [šimʔ]  hši*3. Variant: šihtim*. Verb. wear (while moving). ciwalá· cʼiškan šim é· ma you are wearing a pretty shirt. šimʔ wa·du to wear while walking. Example Variant: še·du. šimíyow šimá·du D: Durative. šímtʰuʔ D: Negative. šíhtimmeʔ D: Plural Object, Plural Imperative. šima D: Imperative.

šima   [šima]   Noun. ear. šimamín like an ear.

duwi šima·ta   [duwi šima·ta]  Lit: coyote ear duwi, šima. Noun. Pacific hound's tongue (plant). Cynoglossum grande (Borage Family).

kuška šima   [kuška šima]  kuška, šima. Noun. Cat's ear. Calochortus tolmiei (Lily Family). part: kuška šima hiʔbu.

kuška šima hiʔbu   [kúška šima hiʔbu]  Lit: cat’s ears bulb (calque based on English). kuška šima, hiʔbu. Noun. Cat's ear bulb. Calochortus tolmiei. whole: kuška šima.

šima tʼile hayu   [šima tʼíle hayu]  šima, tʼile, hayu. Variant: hayu šima tʼule. Noun. hound dog (with flopped down ears).

šimahca   [šimáhca]  Lit: ear container šima, ʔahca. Noun. depression at the base of the ear.

šimahqʰoṭ   [šimahqʰoʔ]  šima, ʔihqʰoṭ. Noun. root of outer ear.

šimamo   [šimamo´]  Lit: ear hole šima, ʔimo. Noun. inner ear; internal ear.

šima mo ciyaʔ   [šima mo ciyaʔ]  šimamo, ciya*. Noun. earring. šimamo ciyaʔ šima tol cʰilʔ put earring in ear.

šima mo ciyaʔ ciʔdomʔ   [šima mó ciyaʔ ciʔdomʔ]  Lit: ear ring flower – because it hangs down šimamo, ciʔdom*. Noun. fuchsia.

šimamo cʰoʔ   [šimamó cʰoʔ]  Lit: ear-less; without an ear šimamo, =cʰot. Noun. flirtatious man, flirty person; more generally a person who doesn't listen, does what they want, who pays no attention to correction from others. ʔaná· šimamo cʰoʔ a really bad listener; really doesn't listen (to advice, correction).

šimamo kule·   [šimamó kule·]  šimamo. Noun. ear drum.

šimamo qahwe·   [šimamó qahwe·]  šimamo, qahwe·. Noun. ear wax.

šimašukʰle   [šimašúkʰle]  šima. Noun. bull nettle. Stachys bullata (Mint Family).

ʔama·la šima   [ʔama·la šima]  Lit: rabbit ear ʔama·la, šima. Noun. False lupine. Thermopsis macrophylla (Pea Family).

šima mo ciyaʔ   [šima mo ciyaʔ]  šimamo, ciya*. Noun. earring. šimamo ciyaʔ šima tol cʰilʔ put earring in ear.

šima mo ciyaʔ ciʔdomʔ   [šima mó ciyaʔ ciʔdomʔ]  Lit: ear ring flower – because it hangs down šimamo, ciʔdom*. Noun. fuchsia.

šima tʼile hayu   [šima tʼíle hayu]  šima, tʼile, hayu. Variant: hayu šima tʼule. Noun. hound dog (with flopped down ears).

šimahca   [šimáhca]  Lit: ear container šima, ʔahca. Noun. depression at the base of the ear.

šimahqʰoṭ   [šimahqʰoʔ]  šima, ʔihqʰoṭ. Noun. root of outer ear.

šimamo   [šimamo´]  Lit: ear hole šima, ʔimo. Noun. inner ear; internal ear.

šima mo ciyaʔ   [šima mo ciyaʔ]  šimamo, ciya*. Noun. earring. šimamo ciyaʔ šima tol cʰilʔ put earring in ear.

šima mo ciyaʔ ciʔdomʔ   [šima mó ciyaʔ ciʔdomʔ]  Lit: ear ring flower – because it hangs down šimamo, ciʔdom*. Noun. fuchsia.

šimamo cʰoʔ   [šimamó cʰoʔ]  Lit: ear-less; without an ear šimamo, =cʰot. Noun. flirtatious man, flirty person; more generally a person who doesn't listen, does what they want, who pays no attention to correction from others. ʔaná· šimamo cʰoʔ a really bad listener; really doesn't listen (to advice, correction).

šimamo kule·   [šimamó kule·]  šimamo. Noun. ear drum.

šimamo qahwe·   [šimamó qahwe·]  šimamo, qahwe·. Noun. ear wax.

šimamo cʰoʔ   [šimamó cʰoʔ]  Lit: ear-less; without an ear šimamo, =cʰot. Noun. flirtatious man, flirty person; more generally a person who doesn't listen, does what they want, who pays no attention to correction from others. ʔaná· šimamo cʰoʔ a really bad listener; really doesn't listen (to advice, correction).

šimamo kule·   [šimamó kule·]  šimamo. Noun. ear drum.

šimamo qahwe·   [šimamó qahwe·]  šimamo, qahwe·. Noun. ear wax.

šimamo qʼalaw   [šimamó qʼaláw]  šimamo, qʼala·*. Noun. ear ache. šimamó qʼala·y the ear hurts. Example Variant: ...duhṭʰalqacʼ..

šimašukʰle   [šimašúkʰle]  šima. Noun. bull nettle. Stachys bullata (Mint Family).

šima·yu   [šima·yu]   Noun. 1 • common horsetail. Equisetum arvense (Horsetail Family).

2 • Giant horsetail. Equisetum Talmeteia var. Braunii (Horsetail Family).

3 • River horsetail. Equisetum Funstoni (Hosetail Family).

šina bakuṭʰciw   [šina bákuṭʰciw]  šina bakuṭʰciyʔ.

šina bakuṭʰciyʔ   [šina bákuṭʰciyʔ]  šina·, baku·ṭ*. Variant: šina bakuṭʰciw. Verb. get dizzy, headache, from noise, yelling. ʔaná· bicʼulanʔba to šina bákuṭʰcicʼwiy I yelled so much my ears were ringing (and I had a headache).

šina duhṭʰal   [šina duhtʰal]  šina· qʼalaw, šina·, duhṭʰal.

šinaboṭoʔṭo   [šinabóṭoʔṭo]   Noun. cabezon.

šinal  šina·, -l. Adverb. at the head. cahti šinal at the head of the bed. compare: šina·.

sʼuʔnuʔnu šinal   [sʼuʔnúʔnu šinal]  sʼuʔnuʔnu, šinal. Place Name. Huckleberry Heights.

šinala·la*   [šinala·law]  šinal, -ala. Verb. wash head by ducking it. šinala·la wash your head by ducking it! šináhlala·meʔ D: Plural. šinala·lamé·du D: Durative. šinala·láhqa shampoo someone else.

šinalma*   [šinalmaw]  šinal. Verb. hold up head. šinalma hold head on it! šinalci put your head on it! Example Variant: šinatʰci. šinalci múl šinalmaw ʔ use that pillow!; put head on that pillow! compare: šinat*, šina·.

šinalmaw   [šinalmaw]  šinalma*. Noun. pillow. šinalmawé· mu it's a pillow. synonyms: picʰaw*.

šinalma· dusehyaqoʔ   [šinalmá· dusehyaqoʔ]  šinalmaw, duhsey*. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· qaʔ li.

šinalma· qaʔ li   [šinalmá· qaʔ li]  Lit: move-lengthwise-off pillow instrument šinalmaw, hqa*5, =wi. Variant: šinalma· qahlaʔ li. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· dusehyaqoʔ.

šinala·   [šinala·]   Variant: šinala·la. Noun. top of head.

šinala·la   [šinala·la]  šinala·.

šinala·la*   [šinala·law]  šinal, -ala. Verb. wash head by ducking it. šinala·la wash your head by ducking it! šináhlala·meʔ D: Plural. šinala·lamé·du D: Durative. šinala·láhqa shampoo someone else.

šinalma*   [šinalmaw]  šinal. Verb. hold up head. šinalma hold head on it! šinalci put your head on it! Example Variant: šinatʰci. šinalci múl šinalmaw ʔ use that pillow!; put head on that pillow! compare: šinat*, šina·.

šinalmaw   [šinalmaw]  šinalma*. Noun. pillow. šinalmawé· mu it's a pillow. synonyms: picʰaw*.

šinalma· dusehyaqoʔ   [šinalmá· dusehyaqoʔ]  šinalmaw, duhsey*. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· qaʔ li.

šinalma· qaʔ li   [šinalmá· qaʔ li]  Lit: move-lengthwise-off pillow instrument šinalmaw, hqa*5, =wi. Variant: šinalma· qahlaʔ li. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· dusehyaqoʔ.

šinalmaw   [šinalmaw]  šinalma*. Noun. pillow. šinalmawé· mu it's a pillow. synonyms: picʰaw*.

šinalma· dusehyaqoʔ   [šinalmá· dusehyaqoʔ]  šinalmaw, duhsey*. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· qaʔ li.

šinalma· qaʔ li   [šinalmá· qaʔ li]  Lit: move-lengthwise-off pillow instrument šinalmaw, hqa*5, =wi. Variant: šinalma· qahlaʔ li. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· dusehyaqoʔ.

šinalma· dusehyaqoʔ   [šinalmá· dusehyaqoʔ]  šinalmaw, duhsey*. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· qaʔ li.

šinalma· qahlaʔ li   [šinalmá· qahlaʔ li]  šinalma· qaʔ li.

šinalma· qaʔ li   [šinalmá· qaʔ li]  Lit: move-lengthwise-off pillow instrument šinalmaw, hqa*5, =wi. Variant: šinalma· qahlaʔ li. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· dusehyaqoʔ.

šinamʔke·ṭeyʔ   [šinamʔké·ṭeyʔ]   Noun. yarrow. Achillea borealis ssp. arenicola (Sunflower Family).

šinamʔṭʰe   [šinamʔṭʰe]  šina·, -m2, ṭʰe*. Noun. top, crest; tiptop of anything; top of head.

šinat*   [šinaʔ]  šina·. Verb. hold head against. šinatʰma hold your head still! míl šinati hold head against that! šinatá·du D: Durative. sinátʰmeʔ D: Plural. compare: šinalma*.

šinatʰma*   [šinatʰmaw]  . Verb. have one's head located.

šina·   [šina·]   Noun. head, top. šinaltow walaw come into the head. šina· duqaʔ crase, "lost his head". ʔama· šiná·li tiya·col duʔyaqa·du milu· ʔama· cicʼwaʔ [the] did things with things they remembered in their head. synonyms: hoʔtʼo; compare: šinalma*, šinal. Usages note: elegant term.

biʔda šinati   [biʔda šínati]  biʔda, šina·. Noun. head of river.

biʔdu šina·   [biʔdu šína·]  biʔdu, šina·. Noun. cap of acorn (any variety).

šina bakuṭʰciyʔ   [šina bákuṭʰciyʔ]  šina·, baku·ṭ*. Variant: šina bakuṭʰciw. Verb. get dizzy, headache, from noise, yelling. ʔaná· bicʼulanʔba to šina bákuṭʰcicʼwiy I yelled so much my ears were ringing (and I had a headache).

šina duhṭʰal   [šina duhtʰal]  šina· qʼalaw, šina·, duhṭʰal.

šinal  šina·, -l. Adverb. at the head. cahti šinal at the head of the bed. compare: šina·.

sʼuʔnuʔnu šinal   [sʼuʔnúʔnu šinal]  sʼuʔnuʔnu, šinal. Place Name. Huckleberry Heights.

šinala·la*   [šinala·law]  šinal, -ala. Verb. wash head by ducking it. šinala·la wash your head by ducking it! šináhlala·meʔ D: Plural. šinala·lamé·du D: Durative. šinala·láhqa shampoo someone else.

šinalma*   [šinalmaw]  šinal. Verb. hold up head. šinalma hold head on it! šinalci put your head on it! Example Variant: šinatʰci. šinalci múl šinalmaw ʔ use that pillow!; put head on that pillow! compare: šinat*, šina·.

šinalmaw   [šinalmaw]  šinalma*. Noun. pillow. šinalmawé· mu it's a pillow. synonyms: picʰaw*.

šinalma· dusehyaqoʔ   [šinalmá· dusehyaqoʔ]  šinalmaw, duhsey*. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· qaʔ li.

šinalma· qaʔ li   [šinalmá· qaʔ li]  Lit: move-lengthwise-off pillow instrument šinalmaw, hqa*5, =wi. Variant: šinalma· qahlaʔ li. Noun. pillow case. synonyms: šinalma· dusehyaqoʔ.

šinamʔṭʰe   [šinamʔṭʰe]  šina·, -m2, ṭʰe*. Noun. top, crest; tiptop of anything; top of head.

šinat*   [šinaʔ]  šina·. Verb. hold head against. šinatʰma hold your head still! míl šinati hold head against that! šinatá·du D: Durative. sinátʰmeʔ D: Plural. compare: šinalma*.

šina· bahṭʰe   [šina· báhṭʰe]  Lit: big head šina·, bahṭʰe. Noun. Big Head dance.

šina· qʼalaw   [šiná· qʼaláw]  šina·, qʼala·*. Variant: šina duhṭʰal. Noun. headache.

šina· bahṭʰe   [šina· báhṭʰe]  Lit: big head šina·, bahṭʰe. Noun. Big Head dance.

šina· qʼalaw   [šiná· qʼaláw]  šina·, qʼala·*. Variant: šina duhṭʰal. Noun. headache.

šinicca   [šinícca]   Noun. wheat. compare: muhca.

šinicca qaʔdi   [šinícca qaʔdi]  šinicca, qaʔdi. Noun. wheat grass; wheat while it is growing. Triticum aestivum (Grass Family).

šinicca qaʔdi   [šinícca qaʔdi]  šinicca, qaʔdi. Noun. wheat grass; wheat while it is growing. Triticum aestivum (Grass Family).

šišil*   [-]   Instr Verb Root. be glaring, blinded by glare.

pišišil*   [pišišílʔ]  pʰi-, šišil*. Verb. glare, as of strong light from white surface. pišiší·li (to eyes) Be unable to look at strong light! pišišila·du D: Durative. pišišilciw D: Semelfactive, Absolutive. pišišilibiʔ D: Locative, Absolutive, Inceptive. pišišílcihqawiye· to· ma fláshlight li you flashed the flashlight in my eyes so I couldn’t see.

šašišil*   [šašišílʔ]  ša-, šišil*. Verb. be glaring, blinded by glare, by a long object moving lengthwise; with a mesh.

šiṭi*   [-]   Cooccurrence: occurs with R. Instr Verb Root. shiver (from cold or fear). synonyms: yohpʰoyohpʰo*, sʼuṭusʼuṭu*.

šiṭišiṭi*   [šiṭišíṭiw]  šiṭi*. Verb. shiver from cold or fear. šiṭišíṭi (to person) Shiver! šiṭišíṭimmeʔ D: Plural Imperative. šiṭišíṭitacʼmeʔ D: Plural Imperative.

šiṭišiṭi*   [šiṭišíṭiw]  šiṭi*. Verb. shiver from cold or fear. šiṭišíṭi (to person) Shiver! šiṭišíṭimmeʔ D: Plural Imperative. šiṭišíṭitacʼmeʔ D: Plural Imperative.

šiṭʰa*   [šiṭʰáw]   Verb. look for, search for. mutʰu·nu ʔem hiʔbaya ʔel šiṭʰanʔ the lizard is looking for the man. šiṭʰaʔ look for (a needle). compare: kʼe·š*, hšiṭʰ*; synonyms: kʼi·š*1, moy*, kel*2, mamadicʼ*.

šiṭʰaʔ*   [šiw]  hšiṭʰ*.

šiw   Inanimate Mimetic. sound of something moving through air fast; sound of paper in wind; sound of arrow shooting past; sound of bird or airplane flying by fast. compare: kʰiw, sʼiw.

šiwey   [šiwey]   Adjective. 1 • new, young.

2 • fresh.

mal šiwe· qʼala·ša   [mal šiwe· qʼala·ša]  mal, šiwey, qʼala·ša. Noun. January.

qʼala·ša šiwey   [qʼala·ša síwey]  qʼala·ša, šiwey. Noun. new moon.

šiweyi·bic*   [šiweyi·biʔ]  šiwey, -ibic. Verb. be new, renewed; new growth start; (the land) to bloom in spring.

ʔama šiweyi·biʔ meṭ   [ʔama šíweyi·biʔ meʔ]  Lit: time when the land becomes new ʔama·1, šiweyi·bic*, meṭ. Noun. springtime.

šiweyam*   [šiweyamʔ]  . Verb. be renewed.

šiweyamqa*   [šiweyamqaw]  . Verb. renew.

šiweyi·bic*   [šiweyi·biʔ]  šiwey, -ibic. Verb. be new, renewed; new growth start; (the land) to bloom in spring.

ʔama šiweyi·biʔ meṭ   [ʔama šíweyi·biʔ meʔ]  Lit: time when the land becomes new ʔama·1, šiweyi·bic*, meṭ. Noun. springtime.

šiwʔši   [šíwʔši]   Noun. chick (of chicken, grouse). šíwʔši ʔe· mu it's a chick. compare: mulu·cʼ.

šiyanci*   [šiyanciw]   Verb. get fooled, miss out on, expect not to be there. šiyánciw to get fooled; to miss a good opportunity, to mis out (to buy property cheap, or on a trip). šiyáncita·du D: Durative. šiyánciwa·du D: Durative. šiyáncime·du to keep getting fooled. šiyánciye· ma·cal they got fooled. ʔacacʼ em tiʔkʰe náṭa yya canʔkʰe tʼawicʼqaʔ cʰo·bem šiyánciy the man expected to see his children, but they weren’t there; he was fooled. ʔacacʼ el šiyanciy the man was fooled, missed out. mu·kinʔ šiyáncihqaye· ma·dal he fooled her. compare: dunawad*.

šiyo1   [šiyo]   Noun. forest (shady); canyon (heavily forested).

šiyompili   [šiyómpili]  šiyo1, pili*. Noun. song sparrow. synonyms: pʰadocʼomʔcʼo, docʼomʔcʼo, docʼomʔcʼo; compare: šiyom pilim pilim.

šiyotʼinaʔna   [šiyotʼínaʔna]  šiyo1, tʼinaʔna. Noun. wood bat.

šiyoṭʰolol   [šiyoṭʰólol]  šiyo1, ṭʰolol. Noun. Cooper's hawk, timber hawk. Accipiter cooperii.

šiyo2   [šiyo]   Adjective. thick. baco· šiyo thickly growing cattails (note: not dark).

šiyokko   [šiyokko]   Noun. squirrel species.

šiyom pilim pilim   [šiyóm pilím pilím]  . Animate Mimetic. song of the /šiyompili/ song sparrow. compare: šiyompili.

šiyomahcomʔ   [šiyomáhcomʔ]   Noun. salamander.

mahcomʔ   [mahcomʔ]  šiyomahcomʔ. Noun. Only in the compound šiyomáhcomʔ.

šiyompili   [šiyómpili]  šiyo1, pili*. Noun. song sparrow. synonyms: pʰadocʼomʔcʼo, docʼomʔcʼo, docʼomʔcʼo; compare: šiyom pilim pilim.

šiyotʼinaʔna   [šiyotʼínaʔna]  šiyo1, tʼinaʔna. Noun. wood bat.

šiyoṭʰolol   [šiyoṭʰólol]  šiyo1, ṭʰolol. Noun. Cooper's hawk, timber hawk. Accipiter cooperii.

šiʔba   [šiʔba´]  Lit: How is the body ? Cooccurrence: in a variety of constructions, forms adjectival phrases indicating characteristics such color, shape, and size. Noun. body, torso. heʔen šiʔba ʔwa what color, shape or size is it? šiʔba mútʼe·layʔ paralyzed person.

bida šiʔba   [bida šíʔba]  bida·, šiʔba. Noun. lower body. compare: wiša šiʔba.

cʼahtaʔ šiʔba   [cʼahtáʔ šiʔba]  Lit: oriole body cʼahtak, šiʔba. Adjective. orange (color). cʼahtaʔ šiʔba ciwalaw orange shirt. Example Variant: ciwalá· cʼahtaʔ siʔba. cʼahtáʔ šiʔba ca·ška yellow cup. ca·ška cʼahtáʔ šiʔba ʔel didu bring that yellow dish (bring that dish which is yellow). compare: qʰala·c, nara·ha.

kʼašqʼaṭa šiʔba   [kʼášqʼaṭa šiʔba]  Lit: abalone-shell body duʔkʼašqʼaṭa, šiʔba. 1 • Noun. shell.

2 • Noun. abalone, Haliotis spp.

3 • Adjective. pearly.

qanacʰoʔ šiʔba   [qanacʰoʔ šiʔba]  qanaʔcʰot, šiʔba. Noun. hymen.

šiba·t*   [šibaʔ´]  šiʔba, -t1. Variant: šibat. Instr Verb Stem. 1 • do with the body, model oneself on (some stated person). šibata·láw body undergoing change. šibatʰmáw hold body in certain position. mul šibati turn into that; take after that. šibatʰci turn into! šibata·ducé·du bring your body hither.

2 • spirit enter body, for a good purpose.

šibati·bic*   [šibatí·biʔ]  šiba·t*, -ibic. Verb. improve oneself, grow strong. šibati·bici grow strong! šibáhtibicʰmeʔ grow strong! (to several). šibatí·bicʰpʰi ʔihya·yíʔcʰi improve self, strengthen yourself.

šiʔba kuʔmu   [šiʔba kúʔmu]  šiʔba, kuʔmu. Noun. the entire body.

šiʔba micʰaʔ   [šiʔba micʰaʔ]  šiʔba. Noun. sweat.

šiʔba qali·   [šiʔba qáli·]  Lit: high body šiʔba, qali·. Adjective. peppy, bright, fresh. naṭa šiʔba qáli· peppy child.

šiʔba sʼiʔda   [šiʔba sʼiʔda]  šiʔba. Noun. skin.

šiʔba šiwey   [šiʔba šiwey]  šiʔba. Noun. boy or girl of puberty age, not ready for adult responsibility, kind of innocent.

šiʔba šuʔqʼayiʔli   [šiʔba šúʔqʼayiʔli]  šiʔba, šuʔqʼac*. Noun. girdle, corset.

šiʔba ʔima   [šiʔba ʔima]  šiʔba. Noun. ligament.

šiʔba ʔoho cahciw   [šiʔba ʔóho cahciw]  šiʔba, ʔoho, cahci*1. Noun. hot flash in woman.

šiʔbalhli   [šiʔbálhli]  šiʔba. Noun. body odor. ʔo· menídoʔ mu pʰala šiʔbalhli mihšewido· mu oh, they say that he also smells bad. Men rubbed their bodies with pepperwood leaves before a hunt to mask their body odor.

wina šiʔba   [wina šíʔba]  wina·, šiʔba. 1 • Noun. top of the body. compare: wiša šiʔba.

2 • Adjective. insincere, not from the heart.

wiša šiʔba   [wiša šíʔba]  wiša·, šiʔba. Noun. upper body. compare: wina šiʔba, bida šiʔba.

ʔo·ro šiʔba   [ʔó·ro šiʔba]  ʔo·ro, šiʔba. Adjective. gold colored.

šiʔba kuʔmu   [šiʔba kúʔmu]  šiʔba, kuʔmu. Noun. the entire body.

šiʔba micʰaʔ   [šiʔba micʰaʔ]  šiʔba. Noun. sweat.

šiʔba qali·   [šiʔba qáli·]  Lit: high body šiʔba, qali·. Adjective. peppy, bright, fresh. naṭa šiʔba qáli· peppy child.

šiʔba sʼiʔda   [šiʔba sʼiʔda]  šiʔba. Noun. skin.

šiʔba šiwey   [šiʔba šiwey]  šiʔba. Noun. boy or girl of puberty age, not ready for adult responsibility, kind of innocent.

šiʔba šuʔqʼayiʔli   [šiʔba šúʔqʼayiʔli]  šiʔba, šuʔqʼac*. Noun. girdle, corset.

šiʔba tol   [šiʔba tol]  . Adposition. with.

šiʔba ʔima   [šiʔba ʔima]  šiʔba. Noun. ligament.

šiʔba ʔoho cahciw   [šiʔba ʔóho cahciw]  šiʔba, ʔoho, cahci*1. Noun. hot flash in woman.

šiʔbalhli   [šiʔbálhli]  šiʔba. Noun. body odor. ʔo· menídoʔ mu pʰala šiʔbalhli mihšewido· mu oh, they say that he also smells bad. Men rubbed their bodies with pepperwood leaves before a hunt to mask their body odor.

šiʔbaši   [šiʔbaši]  Lit: animal from the wilds Noun. animal, creature, any member of the animal kingdom but primarily mammals. šiʔbaší ma·nsu tame animal. kulu bákʰe šiʔbaši wild animal.

šiʔbaši cuhṭʰe   [šiʔbaší cuhṭʰe]  Lit: flared(nose) animal; spread nose šiʔbaši, cuhṭʰe*. Noun. pig. Usage: obsolete

ʔaca·ʔ bakʰe šiʔbaši   [ʔacaʔ bakʰé šiʔbaši]  Lit: animal belonging to a person ʔaca·c, =bakʰe1, šiʔbaši. Noun. pet.

šiʔbaši cuhṭʰe   [šiʔbaší cuhṭʰe]  Lit: flared(nose) animal; spread nose šiʔbaši, cuhṭʰe*. Noun. pig. Usage: obsolete

šiʔbašihso   [šiʔbašihso]  Lit: wild animal clover Noun. edible clover, unidentified species. synonyms: qʼasi·sihso.

šiʔbi*   [-]   Variant: šiba*. \ ⾬걗ތĀ䌈摯㉥〰0Cooccurrence: occurs with directional suffix. Verb. (man) go to get food, to hunt; go to place where hunting or food gathering will be done. synonyms: hiʔbi*.

šiba·d*   [šiba·du´]  šiʔbi*, -ad2. Variant: šiba·cʼ*. Verb. go along for food, implying the search is for deer or other prey that moves. bihše šiba·du to hunt for deer (not sure where deer is). šiba·du make provisions; keep providing with game. maʔa šiba·du he is hunting. biʔdu šiba·du getting acorns. winató· šiba·nʔ he is getting more and more. synonyms: hiba·d*.

maʔa šiba·du ša·   [maʔa šíba·du ša·]  maʔa, šiba·d*, =ša·. Noun. man expert at finding food sites. synonyms: maʔa hiba·du ša·.

šiba·duc*   [šiba·dúʔ]  šiʔbi*, -aduc. Verb. go away to the (distant) place where the hunt will be, not hunting untl arriving there. duʔkʼáš šiba·duʔ hunt for abalone. synonyms: hiba·duc*.

šiba·q*   [šibaʔ´]  šiʔbi*, -aq1. Verb. go west for food, implying it is for mussels, abalone or other sea food. noʔqʼo šíbahy I just saw him go west to get mussels. šiba·qa go to the ocean for food! Usage: high

šiʔbimac*   [šiʔbimáʔ]  šiʔbi*, -mac. Verb. go east for food, to hunt (especially for acorns or other foods that typically lie in that direction from the usual Kashaya living sites). The implication is that the quest is for acorns or other foods that typically lie in that direction from the usual Kashaya living sites.

šiʔbimac*   [šiʔbimáʔ]  šiʔbi*, -mac. Verb. go east for food, to hunt (especially for acorns or other foods that typically lie in that direction from the usual Kashaya living sites). The implication is that the quest is for acorns or other foods that typically lie in that direction from the usual Kashaya living sites.

šiʔdo   [šiʔdo]   Variant: do. Noun. 1 • breast. synonyms: noʔno.

2 • mother's milk. old term for milk.

šiʔdo puʔšul   [šiʔdo púʔšul]  šiʔdo, puʔšul. Noun. nipple.

šiʔdo qʰale   [šiʔdo qʰále]  šiʔdo, qʰale1. Noun. 1 • Milkweed. Asclepias speciosa; Asclepias eriocarpa. (Milkweed Family).

2 • Chinese caps (plant). Euphorbia crenulata (Splurge Family).

šiʔdohca misaʔ   [šiʔdóhca misaʔ]  šiʔdo. Noun. upper ribs (region above breasts).

šiʔdohca yow misaʔ   [šiʔdóhca yow misaʔ]  šiʔdo. Noun. lower ribs (lower part of breast).

šiʔdohcʰoc   [šiʔdóhcʰoʔ]  šiʔdo, hcʰo*2. Noun. poppy. (mash plant and rub on the breasts to stop milk or boil in water and rub on breasts). Eschscholzia californica. (Poppy Family).

šiʔdohcʰoʔ qʰale   [šiʔdóhcʰoʔ qʰale]  Lit: milk disappear plant šiʔdohcʰoc, qʰale1. Noun. California poppy plant. Eschscholzia californica. (Poppy Family).

šiʔdohṭʰiy   [šiʔdóhṭʰiy]  šiʔdo, ʔahṭʰiy. Noun. big breasts.

šiʔdo puʔšul   [šiʔdo púʔšul]  šiʔdo, puʔšul. Noun. nipple.

šiʔdo qʰale   [šiʔdo qʰále]  šiʔdo, qʰale1. Noun. 1 • Milkweed. Asclepias speciosa; Asclepias eriocarpa. (Milkweed Family).

2 • Chinese caps (plant). Euphorbia crenulata (Splurge Family).

šiʔdohca misaʔ   [šiʔdóhca misaʔ]  šiʔdo. Noun. upper ribs (region above breasts).

šiʔdohca yow misaʔ   [šiʔdóhca yow misaʔ]  šiʔdo. Noun. lower ribs (lower part of breast).

šiʔdohcʰoc   [šiʔdóhcʰoʔ]  šiʔdo, hcʰo*2. Noun. poppy. (mash plant and rub on the breasts to stop milk or boil in water and rub on breasts). Eschscholzia californica. (Poppy Family).

šiʔdohcʰoʔ qʰale   [šiʔdóhcʰoʔ qʰale]  Lit: milk disappear plant šiʔdohcʰoc, qʰale1. Noun. California poppy plant. Eschscholzia californica. (Poppy Family).

šiʔdohcʰoʔ qʰale   [šiʔdóhcʰoʔ qʰale]  Lit: milk disappear plant šiʔdohcʰoc, qʰale1. Noun. California poppy plant. Eschscholzia californica. (Poppy Family).

šiʔdohṭʰiy   [šiʔdóhṭʰiy]  šiʔdo, ʔahṭʰiy. Noun. big breasts.

šiʔtʼi*   [šiʔtʼiw]   Verb. copulate. šiʔtʼiw coitus; to copulate. šiʔtʼi D: Imperative. šiʔtʼimeʔ D: Plural Imperative. šitʼítʰmeʔ D: Plural Imperative. šiʔtʼicí·du D: Durative. mu·kínʔ ma·dal šiʔtʼiy he copulated with her. mánʔ mu·kito šiʔtʼiy she copulated with him. šiʔtʼiqá·cʼ let’s copulate.

šiʔyošiyo*  , cʰiʔyocʰiʔyo*.

ši·baccicʼ*   [ší·bacciʔ]  ši·batʰcicʼ*.

ši·batʰ*   [ší·batʰiw]   Verb. pity, feel sorry for. ší·batʰiwe· to mu·kito I feel sorry for him. ši·ba·tʰiw to be sorry.

ši·batʰcicʼ*   [ší·batʰciʔ]  ši·batʰ*. Variant: ši·baccicʼ*. Verb. feel sorry for oneself, feel inadequate or inferior. ší·baccicʼe· to mu·kito cahnonʔmuʔti I feel too inferior to talk with him (he is such an important person). ší·baccicʼahqacʼi feel sorry for yourself! ší·baccicʼahqiye· to I got sorry for myself.

ši·batʰqacʼ*   [ši·batʰqaʔ]  ši·batʰ*. Verb. take pity on. ší·batʰqacʼi to ʔ take pity on me! mu·kito ʔa ší·batʰqacʼ I am sorry for him. manʔ ší·batʰqacʼe· mu she is sorry for him. ší·batʰqacʼi mu·kito ʔ pity him!

ši·batʰyaw   [ší·batʰyaw]  ši·batʰ*. Adjective. pitiful, deserving of pity, poor. ší·batʰyaw baqʼocʰoʔ poor; pitiful without anything. ší·batʰya· pʰiʔtʼawe· ma (ya) you (pl) look pitiful. naṭa ší·batʰyaw pitiful-looking child; orphan. synonyms: po·re.

ši·batʰya· cahno*   [ší·batʰya· cahnow]  ši·batʰyaw, cahno*. Verb. ask a favor (sounds pitiful). ší·batʰya· cahno·du to ask a great favor; to beg.

ši·batʰyaw*   [ší·batʰyaw]  ši·batʰ*. Verb. (ask) favor.

ši·batʰcicʼ*   [ší·batʰciʔ]  ši·batʰ*. Variant: ši·baccicʼ*. Verb. feel sorry for oneself, feel inadequate or inferior. ší·baccicʼe· to mu·kito cahnonʔmuʔti I feel too inferior to talk with him (he is such an important person). ší·baccicʼahqacʼi feel sorry for yourself! ší·baccicʼahqiye· to I got sorry for myself.

ši·batʰqacʼ*   [ši·batʰqaʔ]  ši·batʰ*. Verb. take pity on. ší·batʰqacʼi to ʔ take pity on me! mu·kito ʔa ší·batʰqacʼ I am sorry for him. manʔ ší·batʰqacʼe· mu she is sorry for him. ší·batʰqacʼi mu·kito ʔ pity him!

ši·batʰyaw   [ší·batʰyaw]  ši·batʰ*. Adjective. pitiful, deserving of pity, poor. ší·batʰyaw baqʼocʰoʔ poor; pitiful without anything. ší·batʰya· pʰiʔtʼawe· ma (ya) you (pl) look pitiful. naṭa ší·batʰyaw pitiful-looking child; orphan. synonyms: po·re.

ši·batʰya· cahno*   [ší·batʰya· cahnow]  ši·batʰyaw, cahno*. Verb. ask a favor (sounds pitiful). ší·batʰya· cahno·du to ask a great favor; to beg.

ši·batʰyaw*   [ší·batʰyaw]  ši·batʰ*. Verb. (ask) favor.

ši·batʰya· cahno*   [ší·batʰya· cahnow]  ši·batʰyaw, cahno*. Verb. ask a favor (sounds pitiful). ší·batʰya· cahno·du to ask a great favor; to beg.

ši·m*1   [-]   Instr Verb Root. disarray, scatter. compare: ši·m*2.

caši·m*   [cašimʔ]  ca-, ši·m*1. Verb. scatter by sitting.

ciši·m*   [cišimʔ´]  cʰi-, ši·m*1. Verb. scatter with broom.

duši·m*2   [dušimʔ]  du-, ši·m*1. Verb. disarray, scatter, spread out (paper, etc)) with fingers. dušima·duc to spread out (papers) with fingers. duhšiduhšidu·ci spread out! (as spread seaweed to dry).

haši·m*   [hašimʔ]  ha-, ši·m*1. Verb. disarray, scatter, with a swinging motion. hašimmaduʔ (room) in disarray, disarranged (not neat). hašima·taduʔ D: Durative. hašihmaduʔ D: Plural Object, Durative. haši·ma (to person) Make a mess! hašima·tacʼmeʔ D: Plural Imperative. ciba·tʰin qaʔdi hášimqʼa· maʔu someone scattered (dead) grass here.

maši·m*   [mašimʔ]  ma-2, ši·m*1. Verb. disarray, scatter, by walking on it. mašima·duʔ to scatter something (in- or outdoors) by walking on it. maši·ma D: Imperative.

paši·m*   [pašimʔ]  pʰa-, ši·m*1. Verb. poke and scatter.

puši·m*   [pušimʔ]  pʰu-, ši·m*1. Verb. wind scatter. pušima·duʔ wind to blow (leaves) and scatter.

ši·m*2   [-]   Instr Verb Root. rustle, hiss. compare: ši·m*1; synonyms: ša·m*, ša·l*, kʼiši·m*, kʼaša*, kʼiši*.

duši·m*1   [dušimʔ]  du-, ši·m*2. Verb. rustle with fingers.

miši·m*   [mišimʔ]  mi-2, ši·m*2. Verb. noise of breathing out or in audibly through nose (hissing noise).

škudu*   [škudu]   Adjective. ugly.

šluc*   [-]   Cooccurrence: lengthens preceding vowel. Instr Verb Root. cover, smear over. synonyms: sʼluc*.

ca·šluc*   [cá·šluʔ]  ca-, šluc*. Verb. (seat of pants) get slick from wear. synonyms: ca·sʼluc*.

cʰi·šluc*   [cʰi·šluʔ]  cʰi-, šluc*. Verb. cover by holding narrow part of instrument. paint li cʰí·šluci cover it with paint!

hi·šluc*   [hi·šluʔ]  hi-, šluc*. Verb. go to bed dirty and get sheet dirty.

mu·šluc*   [mu·šluʔ]  mu-, šluc*. Verb. covered. sʼaʔsʼa wi mu·šluʔ covered with dirt. compare: mu·sʼluc*.

šobohkʼi*   [šobóhkʼiw]  šobo·kʼ*.

šobokʼšobo·kʼ*   [šobókʼšoboʔ]  šobo·kʼ*. Reduplicating Verb. (belly) be rising and falling repeatedly from puffing hard. šobókʼšobo·kʼi puff and puff! breath with belly going up and down! šobokʼšobokʼmaw D: Plural.

šobo·kʼ*   [šoboʔ]  šu-, bo·kʼ*. Variant: šobohkʼi*. Verb. swell up, by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object.

šoc*   [šóʔ]   Variant: šocaʔ*; šo·yicʼ*. Verb. hear. pʰala šóci hear again! šo·tʰuʔ D: Negative. šocʰmeʔ D: Plural Imperative. šocaʔ D: Plural Object, Absolutive. šoci·du keep hearing one thing. šocʼíyow D: šo·yícʼmeʔ D: Plural Agent Imperative. šo·tʰelá· ʔa

dacʰaʔ šoc   [dacʰaʔ šoʔ]  dacʰac*, šoc*. Verb. eavesdrop. dacʰaʔ šoce·la eavesdrop. synonyms: diʔboʔto· šoc.

diʔboʔto· šoc   [diʔbóʔto· šoʔ]  diʔboʔtow, šoc*. Verb. eavesdrop, hear secretly. diʔbóʔto· šoce·la eavesdrop. synonyms: dacʰaʔ šoc.

šocad*   [šocadu]  šoc*. Variant: šocacʼ*; šoca·tacʼ*; šoca·tad*. Verb. listen around. šocadú·cedu keep listening around! šocácʼmeʔ (to several) listen around! šocá·tacʼmeʔ (to several) listen around to several!

šocam*   [šocamʔ]  šoc*. Variant: šocahtim*. Verb. listen. šocama listen! šocámmeʔ (to several) listen to one thing! šocáhtimmeʔ D: Plural Object, Plural Imperative. šocámtʰuʔ D: Negative. šocamá·du D: Durative. šocamíyow D:

šocʰqa*   [šocʰqaw]  šoc*. Verb. pledge. maʔahcoma šocʰqaw to pledge a feast if patient gets well. ṭʰoʔo šocʰqate·ʔa I pledge mush (at a picnic). ʔahša šocʰqate· ʔa I pledge fish. qʼoʔo šocʰqaw to pledge a dance/song.

ʔaca·ʔ mihyaqʰama šoʔli   [ʔacaʔ míhyaqʰama šoʔli]  Lit: with which one hears a person's voice ʔaca·c, mihyaqʰama, šoc*, =wi. Variant: ʔama bahcil šoʔli. Noun. radio.

šocacʼ*   [šocadu]  šocad*.

šocad*  šoc*. Variant: šocacʼ*; šoca·tacʼ*; šoca·tad*. Verb. listen around. šocadú·cedu keep listening around! šocácʼmeʔ (to several) listen around! šocá·tacʼmeʔ (to several) listen around to several!

šocahtim*   [šocáhtimʔ]  šocam*.

šocam*   [šocamʔ]  šoc*. Variant: šocahtim*. Verb. listen. šocama listen! šocámmeʔ (to several) listen to one thing! šocáhtimmeʔ D: Plural Object, Plural Imperative. šocámtʰuʔ D: Negative. šocamá·du D: Durative. šocamíyow D:

šocaʔ*   [šocaʔ]  šoc*.

šoca·bic*   [šoca·biʔ]  . Verb. listen.

šoca·tacʼ*   [šocomʔ]  šocad*.

šoca·tad*  šocad*.

šocom*   Verb. tear apart. synonyms: šutʰil*.

šocʰqa*   [šocʰqaw]  šoc*. Verb. pledge. maʔahcoma šocʰqaw to pledge a feast if patient gets well. ṭʰoʔo šocʰqate·ʔa I pledge mush (at a picnic). ʔahša šocʰqate· ʔa I pledge fish. qʼoʔo šocʰqaw to pledge a dance/song.

šocʼohlim*   [šocʼóhlimʔ]  šoʔcʼolh*2.

šocʼonta*   [šocʼonta]  šoʔcʼon*.

šocʼoqʰot*   [šocʼoqʰoʔ]  šoʔcʼoqʰot*, šoʔcʼoqʰot*.

šocʼošocʼo·cʼ*   [šocʼošocʼoʔ]  šocʼo·cʼ*. Reduplicating Verb. bare one's skin repeatedly. šocʼošócʼo·cʼam she is successively baring (her legs), flirting.

šocʼotam*   [šocʼotámʔ]  šocʼo·m*.

šocʼo·*   [šocʼow]  šu-, cʼo·*1. Verb. expose by pulling. šocʼo·tʰuʔ don't uncover by pulling (something off of something). synonyms: šoṭʼo·*.

šocʼo·cʼ*   [šocʼoʔ]  šocʼo·*. Verb. expose self by pulling. lipʰú hya šocʼo·cʼi show your shin! (by pulling up pants leg).

šocʼošocʼo·cʼ*   [šocʼošocʼoʔ]  šocʼo·cʼ*. Reduplicating Verb. bare one's skin repeatedly. šocʼošócʼo·cʼam she is successively baring (her legs), flirting.

šocʼo·cʼ*   [šocʼoʔ]  šocʼo·*. Verb. expose self by pulling. lipʰú hya šocʼo·cʼi show your shin! (by pulling up pants leg).

šocʼošocʼo·cʼ*   [šocʼošocʼoʔ]  šocʼo·cʼ*. Reduplicating Verb. bare one's skin repeatedly. šocʼošócʼo·cʼam she is successively baring (her legs), flirting.

šocʼo·m*   [šocʼomʔ´]  šu-, cʼo·m*. Variant: šocʼotam*. Verb. tear (a cloth, paper, string) in half, in two (possibly unequal) pieces. kʼaṭa šocʼomʔ to pull a piece of cloth apart. šocʼo·ma pull it in two! šocʼotá·ma pull them in two!

šocʼo·q*   [šocʼoʔ]  šu-, cʼo·q*. Verb. pull on (fishline) and hook (a fish).

šohcʰoc*   [šohcʰoʔ]  šu-, hcʰoc*1. Verb. wear out by pulling many times.

šohcʰohcʰoc*   [šohcʰohcʰoʔ]  šohcʰoc*. Reduplicating Verb. wear out by pulling many times.

šohcʰošohcʰoc*   [šohcʰošohcʰoʔ]  šohcʰoc*. Reduplicating Verb. wear out by pulling many times.

šohcʰohcʰoc*   [šohcʰohcʰoʔ]  šohcʰoc*. Reduplicating Verb. wear out by pulling many times.

šohcʰošohcʰoc*   [šohcʰošohcʰoʔ]  šohcʰoc*. Reduplicating Verb. wear out by pulling many times.

šohko*1   [šohkow]   Cooccurrence: used with directionals and in Distributive. Variant: šoko*; šokohti*. Verb. 1 • sit. kuhnu báṭʰe· qʼo šoko·duʔ he sat back (settled back, down) with a lot of beads. Anita ʔen ṭa kumiʔdaʔ šokonʔwadu·cedu Anita sits around all the time. šokoʔ sit out. šohkowa·yadu to sit alongside. šohkowá·yi to ʔ sit by me! šokóhtaʔ they sat on ground or chair. šoko·law to sit down (into a bathtub). šohkomʔ sit across or over. šoko·biʔ sit up (from lying). waṭaʔ qʰaʔbe tól šoko·qaʔ a frog came up and sat (was) on a rock. šoko·duʔ (having made a lot of money) to sit back (with something and take it easy). qʼoʔdi tʼaláhqaba šoko·dú·y feeling better, he settled himself down. compare: šohko*1.

2 • stay, settle, live. kʼaye·ma šóko·du he lives alone or he is sitting by himself. ʔima·ta cʼa·hacʼba míhca· šohkoma·y having married the woman, he moved into that house. ʔama· píšudu cahnonʔba šoko·dú·y having said bad things, it was all settled, finished. šohkoma·ci slide in, move in a house to stay! šoko·du to keep sitting; live in a place temporarily. kʼaye·ma nópʰotaʔ they live alone. šokomaʔ someone to move in to live. šokotamʔ several living (alone). ʔahcá· šokomaʔ to move into the house. compare: šohko*1.

3 • move while sitting. šoko·du to keep sitting; to sit along or hither, to push along here (not walking). Example Comment: plur. hihkocʼmeʔ. šokodu·cedú·cedu D: Durative. Example Comment: plur. hihkoyicʼmeʔ. šokóhtalaw D: Directional "down". pʰala šohkoma D: Imperative. šokóhtimacʰmeʔ D: Plural Imperative. šoko D: Imperative. šoko·du D: Durative. šohkomaʔ D: Absolutive. šokohtimaʔ D: Absolutive. Example Variant: hikóhtimaʔ. šohkomá·cedu D: Durative. šohkomulʔ to keep moving from seat to seat around something. compare: huʔut*, hihkoc*.

šoko·bic*   [šoko·biʔ]  šohko*1, -ibic. Verb. sit up. šokobi·ci sit up! šokóhtibicʰmeʔ sit up (to several)! compare: tubic*.

šohko*2   [-]  šu-, hko*2. Cooccurrence: only reduplicated, see reduplicated forms. Reduplicating Verb. pull and push on something loose.

šohkošohko*   [šohkošóhkow]  šohko*2. Reduplicating Verb. pull and push on something loose, wiggle something. ʔišá· ʔem to ʔaná· šohkošohkow my arm is really shaking, spasm.

šohkohko*   [šohkóhkow]  šohko*2. Reduplicating Verb. pull and push on something loose, wiggle something.

šohkolhma*   [šohkolhmaw]  šu-, hkolh*. Verb. pull loose. šohkólhci pull loose! šohkólhcuwacʼmeʔ D: Plural Imperative.

šohkomac*   [šohkomaʔ]  . Verb. slide in, move in (to house).

šohkošohko*   [šohkošóhkow]  šohko*2. Reduplicating Verb. pull and push on something loose, wiggle something. ʔišá· ʔem to ʔaná· šohkošohkow my arm is really shaking, spasm.

šohkotʰci*   [šohkotʰciw]  šu-, hkot*. Verb. wear out by pulling across something. šohkotá·laqʰ D: Directional "down". cawíkʰ sulemaʔ šuqʰahlaʔli qahwa· šohkótʰmaqʰ the cable dragging acorns across the bark has worn it down.

šohkoway*   [šohkowayʔ]  . Verb. sit down next to.

šohkʰo*   [šohkʰow]  šu-, hkʰo*. Variant: šokʰot*. Verb. lasso; catch a moving object (shape unimportant) with a long flexible object.

šokʰoʔli   [šokʰóʔli]  šohkʰo*. Noun. lasso; meat grinder (with a turning handle). sulemáʔ šokʰoʔli a lasso.

šohlo*   [šohlow]  šu-, hlo*2. Variant: šolol*. Verb. take off (clothes, picture off wall, shoes, curtain from window). šohlo·tʰuʔ D: Negative. šohloci·ducé·du D: Durative. šololi D: Plural Imperative. šololá·du D: Plural Durative. kʼaṭa tiʔkʰe šohloyʔ He took off his clothes. šohlo·cʼi pull (skin) off self! šohloʔ to pull (skin) off self. šohlo D: Imperative.

šohlokʼot*   [šohlokʼoʔ]  šu-, hlokʼot*, šu-, hlokʼot*. Verb. jerk by pulling and pushing. šohlokʼótʰciw one to jerk (towel) out of water. šolokó·tiʔ several to jerk several (towels) out of water, sloshing it (BT) !

šohlo·cʼ*   [šohloʔ]  . Verb. shed (skin).

šohlo·m*   [šohlomʔ]  šu-, hlo·m*2. Variant: šoluhlu*. Verb. pull off, of a handle. ʔaša· šóhlomʔ to pull the handle off; not break string, nor stick ?; only at joint of something. compare: šošolhma*.

šohm*   [-]  šo·m*. Instr Verb Root. echo.

šohmoy*   [šohmoyʔ]  šu-, hmoy*. Verb. move cloth back and forth in water, synonyms: šuse·l*.

šohol*   [šoholʔ]  šu-, hol*. Verb. 1 • take a chance. soh šoholé· ʔa madu bahnatíʔyam I'm just taking chances by asking.

2 • try to catch by pulling (on a fishing line). ʔahša šáholmaw throw fishing line into hole to see if can catch fish.

šohponpoloc*   [šohpónpoloʔ]  šu-, hponpolo*. Verb. be swollen and sore from being chafed by something flexible (belt, clothing), or from being beaten with a whip. synonyms: šohtontolo*.

šohpʰohpʰo*   [šohpʰohpʰow]  šu-, hpʰo*. Reduplicating Verb. scatter, of a long flexible object. kʼaṭá ʔkʰe šohpʰóhpʰoy he shook my clothes getting (dirt) off. mul kʼaṭa ʔuhwa· dihpʰi, šohpóhpʰoci, hiʔcʼilí qʼo ʔeʔ take that cloth outside and shake it off; it has crumbs. kʼaṭa šóhpʰohpʰowiye· to he shook my clothes getting (dirt) off. šohpʰohpʰowi·cʼi shake (shirt on self).

šohpʰoṭ*   [šohpʰoʔ]  šu-, hpʰoṭ*2. Verb. shake clothes (dry).

šohqo*   [šohqow]  šu-, hqo*1. Cooccurrence: always reduplicated or with semelfactive or essive. Verb. twitch, tic.

šohqohqo*   [šohqóhqow]  šohqo*. Reduplicating Verb. be twitching (muscle). compare: šuʔsʼiʔsʼi*, šohqonh*.

šohqošohqo*   [šohqošóhqow]  šohqo*. Reduplicating Verb. be twitching (muscle). šohqošóqo·cʼi twitch several times. šohqošóqota·du D: Durative.

šohqocci*   [šohqócciw]  šohqonh*. Verb. (muscle) have one tic. šohqócci tic!

šohqohqo*   [šohqóhqow]  šohqo*. Reduplicating Verb. be twitching (muscle). compare: šuʔsʼiʔsʼi*, šohqonh*.

šohqonh*   [šohqonʔ]  šu-, hqonh*. Verb. tic, twitch, (muscle) contract involuntarily. šohqónhciʔ to twitch once, to have a tic. šohqošóhqow (muscle) to have a series of tics. šohqošóhqomʔ one to have a series of tics in several spots. šohqošóqota·du several people to have a series of tics. heʔensʼin insʼe· to ʔiša· šohqon[h]cicʼe·damˇ I don't know why my arm is twitching. šohqošóhqommeʔ (to different skins) tic! compare: šuʔsʼiʔsʼi*, šohqohqo*.

šohqocci*   [šohqócciw]  šohqonh*. Verb. (muscle) have one tic. šohqócci tic!

šohqosʼ*   [šohqoʔ]  šu-, hqosʼ*. Variant: šoqosʼqoʔsʼo*. Verb. shake and spill nonliquids, cause a group of solid objects to fall off by shaking. šohqósʼmaw to shake (a sack of objects) out onto (a table). šohqósʼciw to grab bottom of sack and shake everything out, or shake something off rug. šoqósʼqoʔsʼow to shake out several sacks. compare: dahlu·c*, hkolh*.

šoqosʼqoʔsʼo*   [šoqosʼqoʔsʼow]  šohqosʼ*, šohqosʼ*.

šohqošohqo*   [šohqošóhqow]  šohqo*. Reduplicating Verb. be twitching (muscle). šohqošóqo·cʼi twitch several times. šohqošóqota·du D: Durative.

šohqʰa   [šóhqʰa]  ʔašo·, ʔahqʰa. Place Name. South Water, a site at the mouth of the Russian River.

šohsom*   [šohsomʔ]  šu-, hsom*1. Verb. mess up by pulling (sheet).

šohsoṭ*   [šohsoʔ]  šu-, hsoṭ*. Variant: šosohṭ*. Verb. scatter by pulling or pushing. šosoṭá·duʔ to scatter by pulling (rug) out (once). šosóhṭaduʔ to scatter a bunch of things by pulling (a rug) out from under them (several times). šosóhṭacʼiʔ several do this. šosóhṭacicʰmeʔ several pull one thing.

šohšolh*   [šohšolʔ]  šu-, hšolh*. Verb. pull off, slip off (for one shoe). šošóhlima pull off tassel or button shoes. šošolhma pull off one tassel or button shoe.

šohtontolo*   [šohtontolow]  šu-, htontolo*. Verb. make swell up by whipping. naṭa tíʔkʰe šusʼaytabina šohtóntolocʰqʰ she must have whipped her child; welts have risen up. (can be one or many). šohtóntoloci whip and raise welts! Example Variant: šohtóntolo·ci. šohtóntolo·wacʼmeʔ D: Plural Imperative. šohtóntolo·tacʼmeʔ D: Plural Imperative. synonyms: šohponpoloc*.

šoko*   [šoko]  šohko*1.

šokohti*   [šokohtiw]  šohko*1. Verb. move while sitting.

šokolm*   [šokolmaw]  šoko·l*. Verb. turning around. šokolma D: Imperative. šokolmeʔ D: Plural Imperative. šokolmameʔ grind here and there. šokolmemulʔ D: Absolutive. šokolmameʔ D: Plural Imperative.

šoko·bic*   [šoko·biʔ]  šohko*1, -ibic. Verb. sit up. šokobi·ci sit up! šokóhtibicʰmeʔ sit up (to several)! compare: tubic*.

šoko·d*   [šoko·du]   Verb. stay, one to live at place temporarily.

šoko·l*   [šokolʔ´]  šu-, ko·l*. Variant: šokolm*. Verb. 1 • turn around; wind; pump (water pump). šokolciw to turn once. Example Variant: šuʔbalhciw. ʔahqʰa šokolʔ to pump water. šoko·li pump! šoko·li mulʔ pump it! šokola·ducé·du D: Durative, Directional "away". šokolme mulʔ ? šokolmameʔ D; Plural Object. compare: šuʔbalh*.

2 • grind (acorns, coffee). biʔdu šókolʔ to grind acorns. šoko·li D: Imperative. šokolmeʔ D: Plural. šokolmameʔ grind here and there ?

šoko·lʔli   [šokolʔli]  šoko·l*. Noun. grinder.

ʔahqʰa šokoʔ li   [ʔahqʰa šókoʔ li]  Lit: water pumping instrument ʔahqʰa, šoko·l*. Noun. waterpump.

ʔahqʰa šoko·l   [ʔahqʰa šokolʔ]  ʔahqʰa, šoko·l*. Verb. pump water.

ʔahša sulemaʔ šokolʔli   [ʔahša súlemaʔ šokolʔli]  Lit: instrument for turning fishing line ʔahša sulemaṭ, šoko·l*. Noun. fishing reel.

šoko·la*   [šoko·law]  . Verb. kneel, sit [?] down.

šoko·lʔli   [šokolʔli]  šoko·l*. Noun. grinder.

šokʰot*   [šokʰóʔ]  šohkʰo*.

šokʰoʔli   [šokʰóʔli]  šohkʰo*. Noun. lasso; meat grinder (with a turning handle). sulemáʔ šokʰoʔli a lasso.

šokʼohyibic*   [šokʼohyibiʔ]  šoʔkʼoyi·bic*.

šokʼot*   [šokʼoʔ]  šoʔkʼo*.

šokʼoṭ*   [šokʼoʔ]  šu-, kʼoṭ*1. Verb. drag. qʰama dáceba, ʔuhwa šókʼoṭahye· mu·kito having grabbed his foot, (someone) dragged him outside. šokʼoṭa·duwa·du drag around (not just in a straight line). šokʼoṭá·dadu (she) is pulling something by hand, dragging; to drag and bump against things. šokʼoṭa·law drag down.

šokʼoya·la*   [šokʼoya·law]  šu-, ʔkʼoy*3, -ala. Verb. tip down something long standing up.

šokʼoyi·bic*   [šokʼoyí·biʔ]  šoʔkʼoyi·bic*.

šolol*   [šololʔ]  šohlo*. Verb. take off. sapá·tu šololi·cʼi take your shoes off.

šololo·ṭ*   [šololoʔ]  , šu-, lolo·ṭ*. Verb. be a rash. šololó·ṭʼibiʔ get a rash, hives.

qahsil šololo·ṭʼibiʔ   [qahsil šololó·ṭʼibiʔ]  qahsil, šololo·ṭ*. Noun. goose pimples or a rash. compare: šoloʔlo1.

šološolo*   [šološolow]  šu-, lo*. Reduplicating Verb. wad and wrap cloth to make it round. šološóloci D: Imperative. compare: šoʔloʔlo*.

šoloṭʼo*   [šolaṭʼow]  šoṭʼo·*.

šoloʔlo1   [šolóʔlo]  šoʔloʔlo*. Adjective. spherical. qaʔbe šólošoloʔ spherical rock. compare: šoʔloʔlo, šoloʔlo2, qahsil šololo·ṭʼibiʔ.

šoloʔlo2   [šoloʔlo]   Noun. cocklebur. šolóʔlo kúmeʔ ciʔdo ʔkʰe hayu my dog got all full of cockleburs. compare: šoloʔlo1, šoʔloʔlo.

šoluhlu*   [šoluhluw]  šohlo·m*. Verb. pull off.

šome*   [-]  ṭʼiki*. Kinship Noun. my younger sibling.

šomenʔ   [šomenʔ]  šome*. Kinship Noun. my or our younger sibling.

šome·to   [šome·to]  šome*. Kinship Noun. (of, to) your younger sibling.

šo·me   [šo·me]  šome*. Kinship Noun. 1.Poss younger sister Voc.

šomenʔ   [šomenʔ]  šome*. Kinship Noun. my or our younger sibling.

šome·to   [šome·to]  šome*. Kinship Noun. (of, to) your younger sibling.

=šon   [šon]   Numeral. minus one, added to quinary numbers to form the next lower number.

simhma šon   [simhma šon]  Lit: fifteen minus one simhma, =šon. Numeral. fourteen.

šopopo   [šopopo]   Noun. barn owl, pygmy owl.

šopo·š*   [šopoš]  šu-, po·š*1. Verb. get blister from pulling (rope).

šoqosʼqoʔsʼo*   [šoqosʼqoʔsʼow]  šohqosʼ*, šohqosʼ*.

šoqo·nʔwad*   [šoqo·nʔwadu]  . Verb. sit around.

šoqʰoṭ*   [šoqʰoʔ]  šu-, qʰoṭ*2. Verb. pull up, pull out, uproot. šoʔcʼotʰciw pull one. qʰale šóqʰoṭi pull the plants up by the roots. šoqʰóṭʰme mul several pull out several! šoqʰotí mul pull up one! synonyms: cime*, šoʔcʼotʰci*.

šoqʰo·c*   [šoqʰoʔ]  šoqʰoṭ*. Verb. pull out one. šoqʰo·ci múl pull one up!

šoqʰo·c*   [šoqʰoʔ]  šoqʰoṭ*. Verb. pull out one. šoqʰo·ci múl pull one up!

šoqʼoʔ qalaṭʼa·li   [šoqʼoʔ qaláṭʼa·li]  Lit: smash mice with šoqʼo·t, qaʔṭʼa*. Noun. mouse trap. šiʔbaši qalaṭʼa·li any kind of trap. Example Variant: sʼihta qalaṭʼa·li.

šoqʼoʔbo·t*   [šoqʼoʔboʔ]  šoʔqʼobo·t*.

šoqʼo·t   [šoqʼoʔ´]  Lit: grass mouse Noun. mouse (of several species); common house variety. several Mus species. compare: qaʔdi šóqʼo·t, hopʰune.

šoqʼoʔ qalaṭʼa·li   [šoqʼoʔ qaláṭʼa·li]  Lit: smash mice with šoqʼo·t, qaʔṭʼa*. Noun. mouse trap. šiʔbaši qalaṭʼa·li any kind of trap. Example Variant: sʼihta qalaṭʼa·li.

šosohṭ*   [šosohṭiw]  šohsoṭ*.

šošo   [šošo]   Noun. tube. šoš wi min baʔtʼaw it sounds like (singin) through a tube (of person with good voice). compare: kʼuyu.

šošo qʰale   [šošo qʰále]  Lit: tube plant šošo, qʰale1. Noun. cow parsnip. Heracleum lanatum (Carrot Family). specific: buṭaqa šošo qʰale, qʰalaʔ šošo qʰale.

buṭaqa šošo qʰale   [buṭaqá šošo qʰale]  Lit: bear tube plant buṭaqa, šošo qʰale. Noun. (thick coastal) cow parsnip. generic: šošo qʰale.

qʰalaʔ šošo qʰale   [qʰalaʔ šošo qʰale]  Lit: faded tube plant qʰala·c, šošo qʰale. Noun. (small valley) cow parsnip. generic: šošo qʰale.

šošo qʰale   [šošo qʰále]  Lit: tube plant šošo, qʰale1. Noun. cow parsnip. Heracleum lanatum (Carrot Family). specific: buṭaqa šošo qʰale, qʰalaʔ šošo qʰale.

buṭaqa šošo qʰale   [buṭaqá šošo qʰale]  Lit: bear tube plant buṭaqa, šošo qʰale. Noun. (thick coastal) cow parsnip. generic: šošo qʰale.

qʰalaʔ šošo qʰale   [qʰalaʔ šošo qʰale]  Lit: faded tube plant qʰala·c, šošo qʰale. Noun. (small valley) cow parsnip. generic: šošo qʰale.

šošohlima*   [šošohlimaw]  šošolhma*.

šošolhma*   [šošolhmaw]   Variant: šošohlima*. Verb. pull off (one) (tassel or shoes). šošolhma pull off one! šošóhlima pull off several! compare: šohlo·m*.

šoṭʰo·*   [šoṭʰow]  šu-, ṭʰo*. Verb. remove outer layer by pushing or pulling. baná·na šoṭʰow to peel banana. baná·na šoṭʰowa·du to peel bananas. šoṭʰo·ci peel one little piece off. banana šoṭʰo peel a banana! Example Variant: šoṭʼo. šoṭʰowá·du D: Durative.

šoṭʼomhma   [šoṭʼómhma]  Lit: ten times five cʼašoṭʼo, -mhma. Numeral. fifty.

qʰošoṭʼomhma   [qʰošóṭʼomhma]  Lit: two fifties, two ten-fives; two fifty qʰo·, šoṭʼomhma. Numeral. hundred. compare: nasʼuhay, se·ntu.

šoṭʼo·*   [šoṭʼow]  šu-, ṭʼo·*. Variant: šoloṭʼo*. Verb. pull off outer layer; scalp. hoʔtʼo šóṭʼow to scalp. synonyms: šocʼo·*.

šowol   [šowol]   Noun. magic costume.

šoyot*   [šoyoʔ]  šu-, yot*1. Verb. be overflowing. pa·nu wi ʔaṭʰa· šoyóʔ cʰiʔdima·duye· mu·kinʔ he brought home a handkerchief overflowing with gravel. šoyoti D: Imperative. šoyótʰqa D: Causative, Imperative. šoyótʰqawa·du D: Durative, Causative. šoyótʰmeʔ D: Plural Imperative.

šoyoṭ*   [šoyoʔ]  šu-, yoṭ*. Verb. stir with a cloth. šoyoṭʰmaw stirring (water) with cloth, not nec. roiling it.

šoʔbolh*1   [šoʔbolʔ]  šu-, ʔbolh*1. Verb. tip over by pulling; dump over by pushing or pulling.

šoʔbolh*2   [šoʔbolʔ]  šu-, ʔbolh*2. Verb. shake off particles (dust, powder). šoʔbólhciw @ shake off (dust) once. compare: šoʔboʔbo*.

šoʔboqʼ*   [šoʔboʔ]  šu-, ʔboqʼ*. Verb. throw something down hard; slam down (as wrestlers); hit against hard. šoʔbóqʼmaw to slam something onto (a table).

šoʔbotʼci*   [šoʔbótʼciw]  šu-, ʔbotʼ*. Verb. pull on (rotten cloth) and it disintegrates.

šoʔboʔbo*   [šoʔboʔbow]  šu-, ʔbo*3. Reduplicating Verb. shake off (dust, feathers); many pieces come off by pulling or pushing. kʼaṭa ʔino šoʔbóʔbow to shake dust out of a cloth. compare: šoʔbolh*2.

šoʔcʼo*   [-]  šu-, ʔcʼo*. Cooccurrence: always reduplicated, see reduplicated forms. Reduplicating Verb. pull to pieces.

šoʔcʼoʔcʼo*   [šoʔcʼoʔcʼow]  šoʔcʼo*. Cooccurrence: usually with semelfactive -c. Reduplicating Verb. pull to pieces.

šoʔcʼolh*1   [šoʔcʼolʔ]  šu-, ʔcʼolh*2. Verb. slam to the ground. banéhqa muʔ cʰi šoʔcʼolhciy they were wrestling each other and one was slammed to the ground.

šoʔcʼolh*2   [šoʔcʼólhmaw]  šu-, ʔcʼolh*1. Variant: šocʼohlim*. Verb. break open by pulling on something; pull on a locked door until it breaks open.

šoʔcʼon*   [šoʔcʼonʔ]  šu-, ʔcʼon*. Variant: šocʼonta*. Verb. detach by pulling, pull off something that sticks; tear off; pull plug. šoʔcʼon tear one (board from floor)! šocʼóntaw tear several (boards from floor)! šoʔcʼoni pull off! soʔcʼóntʰuʔ don't pull off! šoʔcʼoná·du is pulling off. šoʔcʼonmeʔ pull off (to several)! šocʼónta pull off several things!; keep pulling off things! šocʼóntatʰuʔ don't pull off several things! šocʼontame·du(ce·du) D: Habitual. compare: šoʔcʼoqʰot*.

šoʔcʼoqʰot*   [šoʔcʼoqʰoʔ]  šu-, ʔcʼoqʰot*. Variant: šocʼoqʰot*. Verb. uproot by pulling, pull piece out (of hair, skin). mul hásime ʔel šoʔcʼoqʰócʼbiw hasʼíʔda hlaw they ripped the whiskers out along with (his) lip (5-6.10). šoʔcʼoqʰó·ti pull off piece! šoʔcʼoqʰohtʰuʔ don't pull off piece! šoʔcʼoqʰótʰmeʔ pull off piece (to several)! šoʔcʼoqʰóhtʰumeʔ don't pull off piece (to several)! šoʔcʼoqʰo·tadu be pulling off piece. šoʔcʼoqʰótʼiyow @. šoʔcʼoqʰó·tinsʼ @probably pulling off piece. šoʔcʼoqʰó·talaw yank off pieces down a row. socʼoqʰo·ti pull off several pieces! compare: šoʔcʼon*.

šocʼoqʰot*   [šocʼoqʰoʔ]  šoʔcʼoqʰot*, šoʔcʼoqʰot*.

šoʔcʼotʰci*   [šoʔcʼotʰciw]   Verb. pull one. compare: cʼopʼ; synonyms: cime*, šoqʰoṭ*.

šoʔcʼoʔcʼo*   [šoʔcʼoʔcʼow]  šoʔcʼo*. Cooccurrence: usually with semelfactive -c. Reduplicating Verb. pull to pieces.

šoʔkʰošci*   [šoʔkʰošciw]  šu-, ʔkʰoš*1. Verb. bending by pulling.

šoʔkʼo*   [šoʔkʼów]  Lit: to strike with something flexible (rope), or with something attached to the end of something flexible. šu-, ʔkʼo*2. Variant: šokʼot*. Verb. 1 • hit with something tied on end of string, like a pendulum. šoʔkʼo hit it! šokʼótʰmeʔ hit them! (to several). šoʔkʼocí·du keep hitting (it). šokʼoti hit them! (to one person). šokʼota·du keep hitting (them). šoʔkʼóʔ yow @ thing formerly hit. šokʼotʼ íyow @ things formerly hit.

2 • (a clock) strike the hour. ku šóʔkʼoy it's one o'clock. qʰo šóʔkʼoy it's two o'clock. ku šóʔkʼo· ʔanáw hlay it's 1:30. ku šóʔkʼo· ʔanáw hlaw be after one o'clock.

šoʔkʼow   [šoʔkʼów]  šoʔkʼo*. Noun. 1 • o’clock (in telling the time); time (of day). ku šóʔkʼow one o’clock. qʰo šóʔkʼow two o'clock. sibó šoʔkʼow three o’clock. qʰo šóʔkʼo· ʔanáw hlaw to be after two o’clock. šoʔkʼow tol at o'clock.

2 • hour (as a measurement of time). (ku·) šoʔkʼow hqow (one) hour ago. qʰo šóʔkʼow hqow two hours ago. sibó šoʔkʼow hqow three hours ago. mihca šóʔkʼow hqow four hours ago. tuhšo šóʔkʼow hqow five hours ago. lanhcʼa šóʔkʼow hqow six hours ago. lanhkʰo šóʔkʼow hqow seven hours ago. kʰomhca šóʔkʼow hqow eight hours ago.

šoʔkʼonh*   [šoʔkʼonʔ]  šu-, ʔkʼonh*. Verb. pull an object up.

šoʔkʼonhcicʼ*   [šoʔkʼónhciʔ]  šoʔkʼonh*. Verb. pull an object up against oneself; hold on to something precious (wife, car). mul sulemaʔ šuʔkʰéyʔcicʼpʰi, šoʔkónhcicʼi pull that string towards yourself and hold it pulled against yourself. ʔima·ta qʼóʔdi šoʔkʼónhcicʼqa· ma you have apparently held on to a good woman. má·kina cʼiškan šoʔkʼónhcicʼqa· ma you have acquired a good car and are hanging on to it.

šoʔkʼonhcicʼ*   [šoʔkʼónhciʔ]  šoʔkʼonh*. Verb. pull an object up against oneself; hold on to something precious (wife, car). mul sulemaʔ šuʔkʰéyʔcicʼpʰi, šoʔkónhcicʼi pull that string towards yourself and hold it pulled against yourself. ʔima·ta qʼóʔdi šoʔkʼónhcicʼqa· ma you have apparently held on to a good woman. má·kina cʼiškan šoʔkʼónhcicʼqa· ma you have acquired a good car and are hanging on to it.

šoʔkʼow   [šoʔkʼów]  šoʔkʼo*. Noun. 1 • o’clock (in telling the time); time (of day). ku šóʔkʼow one o’clock. qʰo šóʔkʼow two o'clock. sibó šoʔkʼow three o’clock. qʰo šóʔkʼo· ʔanáw hlaw to be after two o’clock. šoʔkʼow tol at o'clock.

2 • hour (as a measurement of time). (ku·) šoʔkʼow hqow (one) hour ago. qʰo šóʔkʼow hqow two hours ago. sibó šoʔkʼow hqow three hours ago. mihca šóʔkʼow hqow four hours ago. tuhšo šóʔkʼow hqow five hours ago. lanhcʼa šóʔkʼow hqow six hours ago. lanhkʰo šóʔkʼow hqow seven hours ago. kʰomhca šóʔkʼow hqow eight hours ago.

šoʔkʼoyad*   [šoʔkʼoya·du]  šu-, ʔkʼoy*1. Verb. catch a few scattered (fish) with a line.

šoʔkʼoyi·bic*   [šokʼoyi·biʔ]  šu-, ʔkʼoy*3, -ibic. Variant: šokʼohyibic*; šokʼoyi·bic*. Verb. pull up one end of a long object with the other end remaining on the ground. !!sikʼo·yaʔ see the seesaw song.

šoʔloʔ   [šoʔloʔ]   Verb. take off (clothing?)

šoʔloʔlo   [šoʔlóʔlo]  šoʔloʔlo*. Noun. horse clover. synonyms: ʔohso, boho·, cʼoma·, pʰaʔamʔso, sibu·ṭa, siṭʼaba·tiʔ, yuhpʰil, bohohso, sociʔdomʔ, cʼoma·, pʰaʔamʔso; compare: šoloʔlo1, šoloʔlo2.

qʰaʔbe šoʔloʔlo   [qʰaʔbe šoʔloʔlo]  qʰaʔbe, šoʔloʔlo. Variant: qʰaʔbe šološolo; qʰaʔbe šoloʔlo. Noun. 1 • mortar stone.

2 • a round rock used as a weapon or a hammer to crack acorns, crush bones, pound abalone. compare: biʔdu.

šoʔloʔlo*   [šoʔloʔlow]  šu-, ʔlo*2. Reduplicating Verb. tangle into a knot. ʔí·lo šoʔlóʔlo·ye· ʔa kʼaṭa bitʼe·lem while I was sewing the cloth, the thread got tangled, messed up (not nec. a ball). compare: šološolo*.

šoloʔlo1   [šolóʔlo]  šoʔloʔlo*. Adjective. spherical. qaʔbe šólošoloʔ spherical rock. compare: šoʔloʔlo, šoloʔlo2, qahsil šololo·ṭʼibiʔ.

šoʔloʔlo   [šoʔlóʔlo]  šoʔloʔlo*. Noun. horse clover. synonyms: ʔohso, boho·, cʼoma·, pʰaʔamʔso, sibu·ṭa, siṭʼaba·tiʔ, yuhpʰil, bohohso, sociʔdomʔ, cʼoma·, pʰaʔamʔso; compare: šoloʔlo1, šoloʔlo2.

qʰaʔbe šoʔloʔlo   [qʰaʔbe šoʔloʔlo]  qʰaʔbe, šoʔloʔlo. Variant: qʰaʔbe šološolo; qʰaʔbe šoloʔlo. Noun. 1 • mortar stone.

2 • a round rock used as a weapon or a hammer to crack acorns, crush bones, pound abalone. compare: biʔdu.

šoʔloʔloʔ*   [šoʔlóʔloʔ]  šoʔloʔlo*. Noun. tangled knot.

šoʔloʔloʔ*   [šoʔlóʔloʔ]  šoʔloʔlo*. Noun. tangled knot.

šoʔpʼošopʼota·d*   [šoʔpʼošópʼota·du]  šoʔpʼoʔpʼoc*, -t2, -ad1. Verb. shake everything out (of a sack).

šoʔpʼoʔpʼoc*   [šoʔpʼóʔpʼoʔ]  šu-, ʔpʼo*. Variant: šoʔpʼošopʼota·d*. Reduplicating Verb. shake everything out (of a sack).

šoʔqʼobo·t*   [šoʔqʼoboʔ]  šu-, ʔqʼobo·t*. Variant: šoqʼoʔbo·t*. Verb. slam (something) against (something). šoʔqʼobó·ti slam one (coat) against (the floor or wall)! šoqʼobó·ti slam several (coats) against (the floor or wall)! ʔama šóqʼobotʰqamuʔ to slam each other against the ground (in wrestling). šoʔqʼobohy it slammed.

dišoqʼoʔbo·t*   [dišoqʼoʔboʔ]  di-, šoʔqʼobo·t*. Variant: dišoqʼoʔbotad*. Verb. slam something down (against something). ʔacaʔ ʔama šusʼayʔ ta mu·cʼin, dišoqʼoʔbotʰ qamu·cʼ the men wrestling e.o., slam e.o. onto the ground.

šoʔqʼotam*   [šoʔqʼotamʔ]  šu-, ʔqʼot*. Verb. strangle someone with a rope or garrot. kuyu šoʔqʼotamʔ to strangle someone. compare: diqʼotʼqa*.

šoʔqʼoy*   [šoʔqʼoyʔ]  šu-, ʔqʼoy*. Verb. jerk with a long flexible object. šahmaʔ šoʔqʼoyí·bicʰpʰi kuška ʔel šoʔqʼoyá·lameʔ jerk up on the blanket so the cat(s) are knocked off! šoʔqʼoyi·bicʰpʰi šoʔqʼoya·lamecʼi lift (the blanket) with a jerk, (what is on it) come up off and fall down! šoʔqʼoʔ shake (a blanket).

šoʔṭʼoʔṭʼo*   [šoʔṭʼoʔṭʼow]  šu-, ʔṭʼo*. Reduplicating Verb. go "tsk tsk"; sound of hitting lightly, pat, tap, by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. šoʔṭʼóʔṭʼoʔ slap against something light with twine to knock off dust or just to make sound.

šoʔyo*   [šoʔyow]  šu-, ʔyo*1. Verb. wrinkled, by pushing or pulling. kʼaṭa sʼaʔsʼa sa·wana wi šoyoʔ the dirty clothes (bundled) in a sheet are overflowing.

šoʔyoʔyo*   [šoʔyóʔyow]  šoʔyo*. Reduplicating Verb. ruffle, pucker, wrinkle, by pulling; pull together something soft to pucker it (mouth of ditty bag, with string); shake out a bag. taqʰma bídatow ʔílo daceba šoʔyóʔyocʰmela grasping a thread on the bottom of the dress I pulled it, puckering it.

šoʔyoʔyow*   [šoʔyóʔyow]  šoʔyoʔyo*. Noun. ruffles.

šoʔyoʔyo*   [šoʔyóʔyow]  šoʔyo*. Reduplicating Verb. ruffle, pucker, wrinkle, by pulling; pull together something soft to pucker it (mouth of ditty bag, with string); shake out a bag. taqʰma bídatow ʔílo daceba šoʔyóʔyocʰmela grasping a thread on the bottom of the dress I pulled it, puckering it.

šoʔyoʔyow*   [šoʔyóʔyow]  šoʔyoʔyo*. Noun. ruffles.

šoʔyoʔyow*   [šoʔyóʔyow]  šoʔyoʔyo*. Noun. ruffles.

šo·m*   [-]   Variant: šohm*. Instr Verb Root. echo.

bašo·m*   [bašomʔ´]  ba-, šo·m*. Variant: bašohm*. Verb. echo. bašo·ma spread out sound like roar of distant plane when heard from all over! echo or distant sound of airplane! bašomá·duʔ to echo once far away. bašomciw to echo once. bašo·man I just heard an echo. bašóhmaduʔ to echo several times.

bašošom*   [bašošómʔ]  bašo·m*. Verb. reverberate (in house or can). bašošómcime·du to echo. bašošó·ma D: Plural Act, Imperative. bašošómqa make it reverberate. bašošómqameʔ (to several) make it reverberate.

hašo·m*   [hašomʔ´]  ha-, šo·m*. Variant: hašohma*. Verb. scatter by throwing. hašomʔ kalikákʰ hasommaduʔ papers scattered around in room. hašoma·duʔ D: outside.

šo·me   [šo·me]  šome*. Kinship Noun. 1.Poss younger sister Voc.

šo·tʼ   [šotʼ]   Noun. lungs. šotʼé· mu it's lungs. compare: šatʼ; synonyms: šukʰenʔli.

šo·yicʼ*   [šó·yiʔ]  šoc*.

šqʼa*   [šqʼa]   Noun. black.

pu·šušqʼa   [pu·šušqʼa]  šqʼa*. Adjective. black.

šu   [šu]   Interjection. schm-; a way of showing irritation and getting back at someone; mocking interjection. A: Let's go, B: Let's go šu A: Let's go, B: go schmo. [A makes fun of B in some way; B replies] ʔuhqʰa šu look at your big belly (a way of biting back).

šu-   [šu]   pref-instr. by pulling, by alternately pushing and pulling, with a long flexible object.

šohlokʼot*   [šohlokʼoʔ]  šu-, hlokʼot*, šu-, hlokʼot*. Verb. jerk by pulling and pushing. šohlokʼótʰciw one to jerk (towel) out of water. šolokó·tiʔ several to jerk several (towels) out of water, sloshing it (BT) !

šohlokʼot*   [šohlokʼoʔ]  šu-, hlokʼot*, šu-, hlokʼot*. Verb. jerk by pulling and pushing. šohlokʼótʰciw one to jerk (towel) out of water. šolokó·tiʔ several to jerk several (towels) out of water, sloshing it (BT) !

šololo·ṭ*   [šololoʔ]  , šu-, lolo·ṭ*. Verb. be a rash. šololó·ṭʼibiʔ get a rash, hives.

qahsil šololo·ṭʼibiʔ   [qahsil šololó·ṭʼibiʔ]  qahsil, šololo·ṭ*. Noun. goose pimples or a rash. compare: šoloʔlo1.

šoṭʰo·*   [šoṭʰow]  šu-, ṭʰo*. Verb. remove outer layer by pushing or pulling. baná·na šoṭʰow to peel banana. baná·na šoṭʰowa·du to peel bananas. šoṭʰo·ci peel one little piece off. banana šoṭʰo peel a banana! Example Variant: šoṭʼo. šoṭʰowá·du D: Durative.

šoṭʼo·*   [šoṭʼow]  šu-, ṭʼo·*. Variant: šoloṭʼo*. Verb. pull off outer layer; scalp. hoʔtʼo šóṭʼow to scalp. synonyms: šocʼo·*.

šoyot*   [šoyoʔ]  šu-, yot*1. Verb. be overflowing. pa·nu wi ʔaṭʰa· šoyóʔ cʰiʔdima·duye· mu·kinʔ he brought home a handkerchief overflowing with gravel. šoyoti D: Imperative. šoyótʰqa D: Causative, Imperative. šoyótʰqawa·du D: Durative, Causative. šoyótʰmeʔ D: Plural Imperative.

šoyoṭ*   [šoyoʔ]  šu-, yoṭ*. Verb. stir with a cloth. šoyoṭʰmaw stirring (water) with cloth, not nec. roiling it.

šoʔbolh*1   [šoʔbolʔ]  šu-, ʔbolh*1. Verb. tip over by pulling; dump over by pushing or pulling.

šoʔbotʼci*   [šoʔbótʼciw]  šu-, ʔbotʼ*. Verb. pull on (rotten cloth) and it disintegrates.

šoʔboʔbo*   [šoʔboʔbow]  šu-, ʔbo*3. Reduplicating Verb. shake off (dust, feathers); many pieces come off by pulling or pushing. kʼaṭa ʔino šoʔbóʔbow to shake dust out of a cloth. compare: šoʔbolh*2.

šoʔcʼoqʰot*   [šoʔcʼoqʰoʔ]  šu-, ʔcʼoqʰot*. Variant: šocʼoqʰot*. Verb. uproot by pulling, pull piece out (of hair, skin). mul hásime ʔel šoʔcʼoqʰócʼbiw hasʼíʔda hlaw they ripped the whiskers out along with (his) lip (5-6.10). šoʔcʼoqʰó·ti pull off piece! šoʔcʼoqʰohtʰuʔ don't pull off piece! šoʔcʼoqʰótʰmeʔ pull off piece (to several)! šoʔcʼoqʰóhtʰumeʔ don't pull off piece (to several)! šoʔcʼoqʰo·tadu be pulling off piece. šoʔcʼoqʰótʼiyow @. šoʔcʼoqʰó·tinsʼ @probably pulling off piece. šoʔcʼoqʰó·talaw yank off pieces down a row. socʼoqʰo·ti pull off several pieces! compare: šoʔcʼon*.

šocʼoqʰot*   [šocʼoqʰoʔ]  šoʔcʼoqʰot*, šoʔcʼoqʰot*.

šoʔṭʼoʔṭʼo*   [šoʔṭʼoʔṭʼow]  šu-, ʔṭʼo*. Reduplicating Verb. go "tsk tsk"; sound of hitting lightly, pat, tap, by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. šoʔṭʼóʔṭʼoʔ slap against something light with twine to knock off dust or just to make sound.

šoʔyo*   [šoʔyow]  šu-, ʔyo*1. Verb. wrinkled, by pushing or pulling. kʼaṭa sʼaʔsʼa sa·wana wi šoyoʔ the dirty clothes (bundled) in a sheet are overflowing.

šoʔyoʔyo*   [šoʔyóʔyow]  šoʔyo*. Reduplicating Verb. ruffle, pucker, wrinkle, by pulling; pull together something soft to pucker it (mouth of ditty bag, with string); shake out a bag. taqʰma bídatow ʔílo daceba šoʔyóʔyocʰmela grasping a thread on the bottom of the dress I pulled it, puckering it.

šoʔyoʔyow*   [šoʔyóʔyow]  šoʔyoʔyo*. Noun. ruffles.

šuhci*   [šuhciw]  hci*4, šu-, šu-. Verb. lace pulling tight.

šuhciw   [šuhciw]  šuhci*. Noun. (shoe)laces.

šuhci·cʼ*   [šuciʔ´]  šu-, šuhci*. Instr Verb Stem. lace on oneself. sapá·tu šuci·cʼi lace your shoes!

šuhci*   [šuhciw]  hci*4, šu-, šu-. Verb. lace pulling tight.

šuhciw   [šuhciw]  šuhci*. Noun. (shoe)laces.

šuhci·cʼ*   [šuciʔ´]  šu-, šuhci*. Instr Verb Stem. lace on oneself. sapá·tu šuci·cʼi lace your shoes!

šuhci·cʼ*   [šuciʔ´]  šu-, šuhci*. Instr Verb Stem. lace on oneself. sapá·tu šuci·cʼi lace your shoes!

šuhtenh*   [šuhténʔ]  šu-, htenh*1. Verb. pull something over something and flatten, mat it down. šuhténhmaw to pull something over and mat down. Example Variant: šuhté·ci.

šuhtʰihtʰic*   [šuhtʰíhtʰiʔ]  šu-, htʰihtʰi*, šu-. Instr Verb Stem. tear to pieces (cloth, paper).

šuhtʰihtʰic*   [šuhtʰíhtʰiʔ]  šu-, htʰihtʰi*, šu-. Instr Verb Stem. tear to pieces (cloth, paper).

šuhṭʰa*   [šuhṭʰaw]  šu-, hṭʰa*2. Variant: šuṭʰa*. Verb. pull open (door); pull (light switch chain); turn on (gas). stú·fa šuhṭʰa turn on the stove! gás šuhṭʰa turn on the gas! ʔoho šúhṭʰa turn on the light (or electricity or fire)! bihše šúhṭʰa· meʔ open-deer season. antonym: šuʔpʼanh*.

šuhṭʰe*   [šuhṭʰew]  šu-, hṭʰe*1. Verb. spread out by pushing and pulling. šuli·máʔli miʔkʰe šuhṭʰe šócʼo make your fan spread out! šuhṭʰew to open book (once). šuhṭʰewá·du to turn pages of book one by one.

šuhṭʰinh*   [šuhṭʰinʔ]  šu-, hṭʰinh*. Verb. correct, straighten, by pulling; pull straight. šuhṭʰínhci D: Semelfactive, Imperative. šuhṭʰini pull straight (a wire or folded paper, but not a string).

šuhṭʰuṭ*   [šuhṭʰuʔ]  šu-, hṭʰuṭ*, šu-, hṭʰuṭ*. Verb. spark (as from striking rocks). šuṭʰúṭʰciw one spark as from striking rocks. šuṭʰuṭá·du·y sparks went off all over. qʰá·mosʼ šuṭʰuhṭaduʔ shooting stars. qʰá·mosʼ šuṭʰuṭa·duʔ one star. maʔkʼala ʔoho šúṭʰuhṭaduʔ the lightning is flashing. Example Variant: maʔkʼala ʔoho šuṭʰúhṭaduʔ. makʼalá ʔoho šuṭʰuhṭaduʔ D: Durative. ʔoho šúṭʰuṭʰmaye· to· tol a spark fell on me. šuṭʰuṭʰcihqamela· ʔa I made sparks by poking fire once.

šuhṭʰuṭ*   [šuhṭʰuʔ]  šu-, hṭʰuṭ*, šu-, hṭʰuṭ*. Verb. spark (as from striking rocks). šuṭʰúṭʰciw one spark as from striking rocks. šuṭʰuṭá·du·y sparks went off all over. qʰá·mosʼ šuṭʰuhṭaduʔ shooting stars. qʰá·mosʼ šuṭʰuṭa·duʔ one star. maʔkʼala ʔoho šúṭʰuhṭaduʔ the lightning is flashing. Example Variant: maʔkʼala ʔoho šuṭʰúhṭaduʔ. makʼalá ʔoho šuṭʰuhṭaduʔ D: Durative. ʔoho šúṭʰuṭʰmaye· to· tol a spark fell on me. šuṭʰuṭʰcihqamela· ʔa I made sparks by poking fire once.

šuhwe·n*   [šuhwenʔ]  šu-, hwe·n*. Verb. shake (a flexible object). šuhwe·ni keep shaking. šuhweníyow D: Absolutive. šuhwenmameʔ D: Plural Imperative.

šuhwisʼ*   [šuhwiʔ]  šu-, hwisʼ*. Verb. scatter by waving cloth, as in waving smoke away with a handkerchief. kʼaṭa šúlitaʔba hosa šuhwísʼcimela waving the cloth in the air, I scattered the smoke.

šusʼiy*   [šusʼiyʔ]  šu-, sʼiy*2. Verb. fold. šusʼuyahpʰi šusʼiyahpʰi to pull (folding table) out of shape and fold it (both forms equally common). Example Variant: dasʼi·cʼi. compare: šusʼuyahpʰi dasʼi·cʼi, dasʼuy*.

šuti·t*   [šutiʔ]  šu-, ti·t*. Verb. twist hair, cloth.

šutul*   [šutulʔ]  šu-, tul*. Verb. straighten (nose, flesh, etc.) directly by pulling it or indirectly by means of a rope or similar object. ʔila šútuli·cʼi pull nose and stretch it out! sʼiʔi šútuli·cʼi pull out flesh (it may stay or not)! šutúlʔ sʼiw to create a protrusion similar to a cow nipple on vagina by tying horse hair around the flesh and pulling; this was intended to make woman unattractive to other men. šutúltaw D: Plural, Absolutive.

šutʰil*   [šutʰilʔ]  šu-, tʰil*1. Verb. tear but not necessarily apart. kʼaṭa šutʰílciw to pull cloth and tear (it is big tear but not in two necessarily). šutʰílá·du D: Durative. šutʰílá·tadu D: Durative. compare: šuhqʰaṭ*; synonyms: šocom*.

šutʼe·l*   [šutʼelʔ]  šu-, tʼe·l*1, šu-, tʼe·l*1. Verb. make sticky, attach over an area by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. hahse múl qʰahwe· siwólʔ li qala·pʰi šútʼe·li stick that branch into the pitch glue and spread it (blue by beating on something).

šutʼe·l*   [šutʼelʔ]  šu-, tʼe·l*1, šu-, tʼe·l*1. Verb. make sticky, attach over an area by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. hahse múl qʰahwe· siwólʔ li qala·pʰi šútʼe·li stick that branch into the pitch glue and spread it (blue by beating on something).

šutʼe·t*   [šutʼeʔ]  šu-, tʼe·t*1. Verb. set, fit in by pulling and pushing. šutʼe·ti put (the car) in gear!; (or) insert (twine in the weaving basket)! šutʼeti put (the cars) in gear! (or) insert (twine in the baskets)! mo·bícʰkʰe wi šutʼeta·du to put in gear. qali· šuteʔ to shift to high gear. šutʼe·ti to put (car) in gear; insert new twine in weaving basket.

šutʼul*   [šutʼulʔ]  šu-, tʼul*. Variant: šutʼuhl*. Verb. squeeze something out of something by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. mišúkʰli mul muhca miṭiwal cʰiqʰala·danʔpʰi šutʼuli drag that grain and let it tear and leak out. Example Variant: ... šuqʰala·danʔpʰi cʰitʼuli. compare: cʰitʼul*.

šuṭa·n*   [šuṭanʔ]  šu-, ṭa·n*2. Verb. side of long object be in contact with something at one end only, by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. ʔila dacepʰi mul šuṭanma grab the nose and hold it pulled up away from (lip).

šuṭa·t*   [šuṭaʔ]  šu-, ṭa·t*. Verb. twist; pull and twist. šuṭahtimu·liʔ qʼoʔo twisting around dance. šuṭatʰci twist (something)! šuṭáhti twist several! šuṭatʰcimé·du D: Durative. šuṭahtimeʔ D: Plural Imperative. šuṭa·ti (to one) several twists. ʔisa· šuṭátʰciwiye· to· ma you twist my arm. last dance on July 4, 1959,

šuṭi*   [šuṭiw]  šu-, ṭi*1. Verb. uproot by pulling. šuṭiʔ to pull (flower, not post) out (of ground). šuṭi·ci D: Semelfactive, Imperative. šuṭi·tʰuʔ D: Negative. šuṭimeʔ D: Plural Imperative. šuṭitá·duwa·du D: Durative. šuṭicí·duce·du D: Durative, Directional "away". šuṭici·ducé·du D: Durative, Directional "away". šuṭi·ti ready to pull one. šuṭiti to pull several. heʔe šuṭi·cʼi pull hair out! ciʔdom šuṭi·ci pull out a flower!

šuṭʰil*   [šuṭʰilʔ]  šu-, ṭʰil*. Verb. spread, stretch out, by pulling, pushing and pulling. šuṭʰilʔ to stretch by pulling. šuṭʰílmaw to spread (blankets) out. mišukʰ šuṭʰili spread (mouth of sack, one paper)! šuṭʰila·duci D: Durative, Semelfactive, Imperative, Directional "away". šuṭʰila·du spread several papers. hasʼiʔda šuṭʰili·cʼi pull lips out flared! use for unfolding sack. synonyms: ṭʰe·l*.

šuṭʼa·š*   [šuṭʼaš]  šu-, ṭʼa·š*, šu-, ṭʼa·š*. Verb. pull hair off forehead. šuṭʼaša·qaʔ to pull hair up. šuṭʼaši·biʔ D: Absolutive, Directional "up" or Inceptive. naṭa qáwi yaʔ to· lile héʔe daceba – qalíhqʰaʔ šuṭʼa·šícʰwiy the child grabbed my bangs and pulled my (head) up.

šuṭʼa·š*   [šuṭʼaš]  šu-, ṭʼa·š*, šu-, ṭʼa·š*. Verb. pull hair off forehead. šuṭʼaša·qaʔ to pull hair up. šuṭʼaši·biʔ D: Absolutive, Directional "up" or Inceptive. naṭa qáwi yaʔ to· lile héʔe daceba – qalíhqʰaʔ šuṭʼa·šícʰwiy the child grabbed my bangs and pulled my (head) up.

šuṭʼem*   [šuṭʼemʔ]  šu-, ṭʼem*1. Verb. action going slow, by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. biʔdu šuṭʼémye· cʰeʔewem when leaching acorns, the water goes down slow. ʔahqʰa šuṭʼémʔye· sink li šuʔpánʔba (The) water is slow draining, the sink having stopped up.

šuṭʼi*   [šuṭʼiw]  šu-, ṭʼi*. Variant: šuliṭʼi*. Verb. pull and bend (a flexible object). šuṭʼimʔ to pull and bend sapling over. šuṭʼi·cʼi pull (bend) (branch of tree)! šuṭʼíhci pull (branches) and bend! Example Variant: šuliṭʼi. šuṭʼi·ci pull (grass) up!

šuṭʼi·cʼ*   [šuṭʼiʔ´]  šuṭʼi*. Verb. twist onself, be twisted.

šuṭʼiṭʼim*   [šuṭʼiṭʼímʔ]  šu-, ṭʼiṭʼim*. Verb. pull together and tangle branches (not string because it doesn’t bend). šuṭʼiṭʼí·ma D: Imperative.

šuwi*   [šuwiw]  šu-, wi*. Variant: šuwit*. Verb. twirl (like a lasso hanging down). šuwiw to pull string back and forth across an edge. Example Variant: šuyiw. qawí ·ya ʔin iyowe· ya qʰaṭʰa· wi pʰilacʼwacʼin, qʰaše· šuwí· ṭʰahqaye ʔ when we were little ones, we used to go around (on the beach) and play, twirling kelp rope (hanging, swinging, twirling).

šuya·m*   [šuyamʔ]  šu-, ya·m*2. Verb. hurt more, give pain to what is already sore, by pulling, pushing and pulling. šuya·ma grab and pull sore (leg)!

šuyem*   [šuyemʔ]  šu-, ye*2. Instr Verb Stem. hold rope still, hold a cow on a rope; hold (rope) stretched. šuye·du leading (cow) on rope hither (or hold shirt and lead along). šuyenʔwadu to lead (cow) around by rope. ma šuyéma maʔal ʔ you hold this! (rope, animal on rope). šucemúcʼpʰi šuyecʼmeʔ you pl. grab (table) together and take it someplace! compare: šude·d*.

šuyi*   [šuyiw]  šu-, yi*6. Verb. act on a corner by pushing or pulling. pʰalá šuyitʰuʔ D: Negative. šuyiwá·du D: Durative. duʔkʼásqʼaṭa lí·mawi šuyipʰí šuqʰa with a file drawing it back and forth, cut shell in two (to make ornament).

šuykuc*   [šuykuʔ]  šu-, ykuc*. Verb. saw to size. šuykuwa·du D: Durative. šuykuta·du D: Durative.

šuʔsʼay*   [šuʔsʼayʔ]  šu-, ʔsʼay. Verb. shoes squeak. sapá·tu šuʔsʼayʔ the shoe(s) is (are) squeaking.

šuʔtʼa*   [šuʔtʼaw]  šu-, ʔtʼa*5. Variant: šutʼac*. Verb. feel by pushing or pulling. ʔahša šúʔtʼaw to feel a fish pulling (on the line).

šuʔtʼekelec*   [šuʔtʼekéleʔ]  šu-, ʔtʼekele*, šu-. Instr Verb Stem. drag paper box until it gets out of shape. dabó·maʔ šuʔtʼekéle·yiyʔ he pulled his hat out of shape. synonyms: cʰiʔtʼekelec.

šuʔtʼekelec*   [šuʔtʼekéleʔ]  šu-, ʔtʼekele*, šu-. Instr Verb Stem. drag paper box until it gets out of shape. dabó·maʔ šuʔtʼekéle·yiyʔ he pulled his hat out of shape. synonyms: cʰiʔtʼekelec.

šuʔtʼem*1   [šuʔtʼemʔ]  šu-, ʔtʼem*4. Verb. detect (xray); find, hit upon, strike, attack, by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. šuʔtʼémqaw to find with X-rays. šuʔtʼemʔ to pull name or number [by chanceʔ]. to· šíhcimaʔ suʔtʼémqamela I drew my name (trying to but don’t know if will succeed).

šuʔtʼem*2   [šuʔtʼemʔ]  šu-, ʔtʼem*5. Verb. be exposed by pulling; find by chance. ré·y šuʔtʼem king appears (looking through cards). casʼíʔda šucʼalʔli ʔihmi ʔro·s šuʔtʼémdom they say when the bark was tilted up the maggots were exposed looking like rice. ʔaní·yu duqaʔkʰe šuʔtʼémqamela I ran across my lost ring. (find by chance, pick by chance).

šuʔtʼey*   [šuʔtʼeyʔ]  šu-, ʔtʼey*, šu-, ʔtʼey*. Verb. push down by pulling. šuʔtʼeyá·lameʔ to pull down (a branch) or grab (hair) and pull (neck) down. šuʔtʼeyá·lamecʼi D: Directional "down". šuʔtʼeyʔciw to pull (visor) down once (not as far as with /la·me·cʼi/).

šuʔtʼey*   [šuʔtʼeyʔ]  šu-, ʔtʼey*, šu-, ʔtʼey*. Verb. push down by pulling. šuʔtʼeyá·lameʔ to pull down (a branch) or grab (hair) and pull (neck) down. šuʔtʼeyá·lamecʼi D: Directional "down". šuʔtʼeyʔciw to pull (visor) down once (not as far as with /la·me·cʼi/).

šuʔtʼutʰu*   [šuʔtʼutʰuw]  šu-, ʔtʼutʰu*2. Verb. squeeze by pushing and pulling. buhqʰal šuʔtʼutʰuʔ to make the basket narrower.

šuʔtʼuʔtʼu*   [šuʔtʼuʔtʼu]  šu-, ʔtʼuʔtʼu*. Verb.

šuʔṭiʔṭi*   [šuʔṭiʔṭiw]  šu-, ʔṭiʔṭi*. Verb. gather surface into smalle piece by pushing and pulling. cúrtain haʔal šuʔṭisúti·qa (wenta·na dusehyala·) pull the curtain across (because it is gathered and stretches out when pulled)! šuʔtíʔtici pull (curtain) open and (curtain) is gathered! Example Variant: šuʔṭišúʔṭima·qocʼi.

šuʔṭu*   [šuʔṭuw]  šu-, ʔṭu*. Variant: šuʔtiw. Verb. be on extreme edge by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object; (tied) at the edge (it might slip off).

šuʔṭʼaš*   [šuʔṭʼaš]  šu-, ʔṭʼaš*2, šu-, ʔṭʼaš*2. Variant: šuṭʼahš*. Verb. pull into place; join or fasten by pulling. šuʔṭʼášci pull closed! Example Variant: šuʔpani.

šuʔṭʼaš*   [šuʔṭʼaš]  šu-, ʔṭʼaš*2, šu-, ʔṭʼaš*2. Variant: šuṭʼahš*. Verb. pull into place; join or fasten by pulling. šuʔṭʼášci pull closed! Example Variant: šuʔpani.

šuʔṭʼaṭ*   [šuʔṭʼaʔ]  šu-, ʔṭʼaṭ*2. Verb. twist together. šamʔsʼu qʰo·(wi) šuʔṭʼaṭi twist (with) two sticks together (twined around e.o.)! šuʔṭʼáṭʰci one twist.

šuʔṭʼeʔṭʼe*   [šuʔṭʼéʔṭʼew]  šu-, ʔṭʼeʔṭʼe*2. Verb. drag something over something to make soft and even, pounding lightly.

šuʔṭʼiʔṭʼi*   [šuʔṭʼiʔṭʼiw]  šu-, ʔṭʼiʔṭʼi*2, šu-, ʔṭʼiʔṭʼi*2. Verb. wrap, tighten, by pulling. šuʔṭʼíʔṭʼici tie something tight by really pulling!

šuʔṭʼiʔṭʼi*   [šuʔṭʼiʔṭʼiw]  šu-, ʔṭʼiʔṭʼi*2, šu-, ʔṭʼiʔṭʼi*2. Verb. wrap, tighten, by pulling. šuʔṭʼíʔṭʼici tie something tight by really pulling!

šuʔṭʼuṭ*   [šuʔṭʼuʔ]  šu-, ʔṭʼuṭ*, šu-, ʔṭʼuṭ*. Verb. make sparks by pushing and pulling. ʔoho šuʔṭʼuʔ to pull piled sticks in fire – sparks fly but purpose is to make fire blaze up. ʔoho šuʔṭʼiṭin macʰqaw D: Causative, Absolutive.

šuʔṭʼuṭ*   [šuʔṭʼuʔ]  šu-, ʔṭʼuṭ*, šu-, ʔṭʼuṭ*. Verb. make sparks by pushing and pulling. ʔoho šuʔṭʼuʔ to pull piled sticks in fire – sparks fly but purpose is to make fire blaze up. ʔoho šuʔṭʼiṭin macʰqaw D: Causative, Absolutive.

šuʔyi*   [šuʔyiw]  šu-, ʔyi*2, šu-, ʔyi*2. Verb. make a mark with a back and forth movement, as with a file. šuyiba šuʔyiw he filed on something and made mark or shaped the object – no special shape. šuʔyi D: Imperative. šuʔyiwácʼmeʔ D: Plural Imperative. šuʔyišúyitacʼmeʔ D: Plural Imperative.

šuʔyi*   [šuʔyiw]  šu-, ʔyi*2, šu-, ʔyi*2. Verb. make a mark with a back and forth movement, as with a file. šuyiba šuʔyiw he filed on something and made mark or shaped the object – no special shape. šuʔyi D: Imperative. šuʔyiwácʼmeʔ D: Plural Imperative. šuʔyišúyitacʼmeʔ D: Plural Imperative.

šuʔyiʔyi*   [šuʔyíʔyiw]  šu-, ʔyi*4. Verb. twirl (rope). šuʔyišúyita·du cuhti wavy design. šulemaʔ₁ šuki·lin₂ šuʔyíʔyiw₃ twirling the rope making it go in different patterns.

šuʔyišuyi·duʔ cuhti   [šuʔyišúyi·duʔ cuhti]  ʔyi*4, ʔyi*4, šuʔyiʔyi*. Noun. wavy design. maʔkʼala ʔoho šuʔyišúyihtadu·cʰ the lighting is making varied shapes and patterns (zigzags and waves).

šu*   [-]   Kinship Noun. mother's older sister.

mašusʼ*   [-]  šu*. Kinship Noun. his own mother's older sister.

mašusʼ   [mašusʼ]  mašusʼ*. Kinship Noun. his, her, or their own mother's older sister.

mašusʼe·yi   [mašusʼé·yi]  mašusʼ*. Kinship Noun. he and his own mother's older sister.

mašu·sʼel   [mašu·sʼel]  mašusʼ*. Kinship Noun. (of, to) his own mother's older sister.

mašu·sʼeʔkʰe   [mašu·sʼéʔkʰe]  mašusʼ*. Kinship Noun. for his own mother's older sister.

mašu·sʼeʔna   [mašu·sʼéʔna]  mašusʼ*. Kinship Noun. 1 • where his own mother's older sister is.

2 • at his own mother's older sister's place.

mišusʼ*   [-]  šu*. Kinship Noun. your mother's older sister.

mišusʼ   [mišusʼ]  mišusʼ*. Kinship Noun. your mother's older sister.

mišusʼel   [mišusʼel]  mišusʼ*. Kinship Noun. (of, to) your mother's older sister.

mišusʼe·yyi   [mišusʼé·yyi]  mišusʼ*. Kinship Noun. you and your mother's older sister.

mišu·sʼeʔkʰe   [mišu·sʼéʔkʰe]  mišusʼ*. Kinship Noun. for your mother's older sister.

mišu·sʼeʔna   [mišu·sʼéʔna]  mišusʼ*. Kinship Noun. 1 • where your mother's older sister is.

2 • at your mother's older sister's place.

miya·šusʼ*   [-]  šu*. Kinship Noun. his mother's older sister.

miya·šusʼ   [miyá·šusʼ]  miya·šusʼ*. Kinship Noun. his, her or their mother's older sister.

miya·šu·sʼel   [miyá·šu·sʼel]  miya·šusʼ*. Kinship Noun. (of, to) his, her or their mother's older sister.

miya·šu·sʼeʔkʰe   [miyá·šu·sʼeʔkʰe]  miya·šusʼ*. Kinship Noun. for his, her or their mother's older sister.

miya·šu·sʼeʔna   [miyá·šu·sʼeʔna]  miya·šusʼ*. Kinship Noun. 1 • where his, her or their mother's older sister is.

2 • at his, her or their mother's older sister's place.

šu·sʼ*   [-]  šu*. Kinship Noun. my mother's older sister (formal).

šusʼe·yi   [šusʼé·yi]  šu·sʼ*. Kinship Noun. me and my mother's older sister.

šu·sʼe   [šú·sʼe]  šu·sʼ*. Kinship Noun. Aunt! (mother's older sister, formal).

šu·sʼenʔ   [šu·sʼenʔ]  šu·sʼ*. Kinship Noun. my or our (formal) mother's older sister.

šu·sʼenʔkʰe   [šu·sʼénʔkʰe]  šu·sʼ*. Kinship Noun. for my mother's older sister.

šu·sʼeto   [šu·sʼeto]  šu·sʼ*. Kinship Noun. (of, to) my mother's older sister.

šu·sʼeʔna   [šu·sʼéʔna]  šu·sʼ*. Kinship Noun. 1 • where my mother's older sister is.

2 • at my mother's older sister's place.

šu·šu*   [-]  šu*. Kinship Noun. my mother's older sister (informal).

šu·šu   [šú·šu]  šu·šu*. Kinship Noun. Auntie! (mother's older sister, informal).

šu·šunʔ   [šu·šunʔ]  šu·šu*. Kinship Noun. my or our (informal) mother's older sister.

šu·šunʔkʰe   [šu·šúnʔkʰe]  šu·šu*. Kinship Noun. for my mother's older sister.

šu·šuto   [šu·šuto]  šu·šu*. Kinship Noun. (of, to) my mother's older sister.

šu·šutoʔna   [šu·šutóʔna]  šu·šu*. Kinship Noun. 1 • where my mother's older sister is.

2 • at my mother's older sister's place.

šuba·c*   [šubaʔ´]  šuʔba*. Verb. crack once by shaking. synonyms: šuʔcʼabac*.

šubelma*   [šubelmaw]  šube·l*. Verb. face be long, thin.

šube·l*   [šubelʔ]  šu-, be·l*. Verb. face be long, thin. šube·li stretch and lengthen your face! šubela·laméʔ put on a long sad face! šube·lim let's see you draw down your cheeks.

šubelma*   [šubelmaw]  šube·l*. Verb. face be long, thin.

šu·belʔbe   [šu·belʔbe]  šube·l*. Ideophone Adjective. with drawn down, saggy cheeks (of lower cheek).

šubil*   [šubilʔ]  šu-, bil*2. Verb. blaze up. ʔoho šúbiliʔ the fire started to blazed up. šubilí·cʼi (to fire) blaze! šubilmameʔ D: Plural Imperative. šubilá·tadu D: Durative. synonyms: ma·c*, net*.

šucumʔ   [šucumʔ]   wild grape. Vitis californica (Grape Family). compare: cušimʔ.

šucumʔ qaʔdi   [šucumʔ qáʔdi]  Lit: grape grass šucumʔ, qaʔdi. Variant: šucʼumʔ qaʔdi. Noun. bear grass, a grass that grows in bunches in the chamise. roots are washed and rubbed to make a foam that was put on sores. Xerophyllum tenax (Lily Family).

šucʰa·*   [šucʰaw]  šu-, cʰa·*2. Verb. fasten with a rope or string, tie shoelaces. šuciʔ šucʰaw to tie the shoelaces. šucʰaʔ @ ? tie string on self, to self ? D: Reflexive . šucʰawayʔ tie to something.

dokokomʔ šucʰaw   [dokokómʔ šucʰaw]  dokokomʔ, šucʰa·*. Verb. arch one branch and tie it to another as a sign that a group with a man is on the trail ahead; signal a man is on the trail.

ku·yi šucʰaw   [ku·yi šucʰaw]  ku·yi, šucʰa·*. Noun. half hitch (knot).

qʰale šucʰaw   [qʰale šúcʰaw]  qʰale1, šucʰa·*. Verb. bend over a plant and tie it (to mark a trail). qʰale šúhcʰawayʔ to tie something to a tree. qʰale šucʰáhwayʔ tie to different trees.

šucʰa·ṭ*   [šucʰaʔ]  . Verb. draw open (deer).

šucʰi·ṭ*   [šucʰiʔ]  šu-, cʰi·ṭ*2. Verb. pull out. šucʰiʔ pull out pen from cap.

šucʰul*   [šucʰulʔ]  šu-, cʰul*1. Variant: šucʰuw*. Verb. remove several objects by pulling. šucʰuli @. šucʰula·uwa·du D: Plural. šucʰulta D: Plural. šucʰulma two people on one pile. šucʰula·tadu @. šucʰulʔ to pull roots from a bundle of roots. Example Variant: šucʰuw. ʔihqʰoʔ šucʰuw pull roots.

šucʰuw*   [šucʰuw]  šucʰul*.

šucʼ*   [šuʔ]   Verb. cute, comical. synonyms: muhku.

mušucʼ*1   [mušuʔ]  mu-, šucʼ*. Verb. be cute, funny, comical. mušucʼáhwiye· to I feel like laughing.

mušucʼ*2   [mušuʔ]  mušucʼ*1. Adjective. cute, funny, comical. mušuʔ pʰiʔtʼa look cute or funny!

ʔama mušuʔ   [ʔama múšuʔ]  ʔama·2, mušucʼ*2. Adjective. comical.

mušucʼahqacʼ*   [mušucʼáhqaʔ]  mušucʼ*1, -aq1. Verb. laugh at something funny. mušucʼáhqacʼi laugh!

mušucʼaʔyaw*   [mušucʼaʔyaw]  mušucʼ*1, -aʔyaw. Adjective. laughable, very funny. ʔama· mušucʼaʔya· maʔyul cahno·du to say something very funny; can only laugh at it.

mušuʔkan*   [mušuʔkan]  mušucʼ*1. Adjective. cute. mušúʔkané· mu he's cute. hiʔbayá mušuʔkan cute man. compare: muhku.

šucʼah*   [šucʼah]  šuʔcʼa*.

šucʼahn*   [šucʼahn]  šuʔcʼanh*.

šucʼal*   [šucʼalʔ]  šu-, cʼal*. Verb. spread apart by pulling; open (book) partly. casʼíʔda šucʼalʔli ʔihmi ʔáro·s šuʔtʼémdom ˇ ʔicʰo· ˇ The maggots (larva) appeared like rice when the bark was turned up (but not completely off at one side). šucʼalʔ pull stick apart but leave attached at one end. šucʼala·duʔ pull wide apart; pull beds apart (need not be closer on one side) .

šucʼa·t*   [šucʼaʔ]  šu-, cʼa·ṭ*1. Verb. get stuck by pulling. sulemáʔ šucʼaṭʰqaba šúqʰawe· mu after you caught your line, it broke by pulling. compare: šuʔcʼa*, šuʔcʼanh*.

šucʼe*   [-]  šu-, cʼe*. Cooccurrence: always reduplicated, see reduplicated forms. Reduplicating Verb. take a quick pull.

šucʼešucʼe*   [šucʼešúcʼew]  šucʼe*. Reduplicating Verb. take many quick pulls (e.g., up of grass).

šucʼešucʼe*   [šucʼešúcʼew]  šucʼe*. Reduplicating Verb. take many quick pulls (e.g., up of grass).

šucʼi·ṭ*   [šucʼiʔ]  šu-, cʼi·ṭ*. Verb. mix by dragging. kʼata mo miʔkʰe ʔama šucʼiṭʰqʰ you've dragged your clothes on the ground and gotten them dirty.

šucʼumʔ   [šucʼumʔ]   Noun. wild grape. šucʼúm e· mu Vitis californica.

šucʼumʔ qaʔdi   [šucʼumʔ qaʔdi]  šucumʔ qaʔdi, šucʼumʔ, qaʔdi.

šucʼumʔ qaʔdi   [šucʼumʔ qaʔdi]  šucumʔ qaʔdi, šucʼumʔ, qaʔdi.

šud*1   [-]   Instr Verb Root. be unfamiliar, strange.

bašud*   [bašudú]  ba-, šud*1. Variant: bašucʼ*. Verb. sound strange, not be understandable or acceptable. bašúnʔqacʼ he doesn’t understand (the language, song, noise). bašúnʔqacʼi make it sound strange to self. bašada·tadu several people to talk and are not understood. cahno bašudé·to I can’t understand the words. cahno bašudéhwiye· to I can't understand the words. bašudáhqacʼba ʔa cahnonʔ múʔtʰela not understanding (the language; or not agreeing with him), I can’t talk with him. bašucʼahqaʔ (several things) not sound fair. cʰiṭu· ciliʔ basudáhqacʼba – tumhutʰ saying (thinking) the basket was too high, (he) didn’t buy it. bašudahqaʔ not sound fair. bašunʔ sound strange. compare: pišunʔ; synonyms: pišud*.

bašunʔ   [bašunʔ]  bašud*. Adjective. strange sounding.

bišud*   [bišudu]  bi-, šud*1. Verb. taste strange; be unfamiliar, strange. bišúnʔ biʔtʼaw (sauce) to taste strange. bišudé· to D: I feel strange. bišuné· to D: I felt strange.

dašud*   [dašudu]  da-, šud*1. Verb. feel something strange.

dašunʔ   [dašunʔ]  dašud*. Adjective. strange feeling.

dušud*   [dušudu]  du-, šud*1. Verb. feel strange to the touch.

hišud*   [hišudu]  hi-, šud*1. Verb. be unfamiliar, strange, to the body. hišudé· to milu· ʔahcaw in that house it feels strange to me. Example Variant: hišudé· to mul ʔahca "that house feels strange to me". ciwala· hišudé· to maʔal this shirt doesn’t feel right; it feels unsatisfactory; not satisfied. hišudá·tade· to maʔal ciwala·ya they’re not satisfied with their shirts. Example Variant: hišúcʼqacʼe· tiya·coʔkʰe ciwala·ya..

mašud*   [mašudu]  ma-2, šud*1. Verb. feel strange to the feet; strange shoes. mašúnʔqaʔ to fail to recognize something felt with the foot (something that you expected to recognize).

mišud*   [mišudu]  mi-2, šud*1. Verb. smell strange; breath through nose with or wihout noise (but all illustrations are audible). mišu·ni D: Imperative. compare: miʔšawc*.

mušud*   [mušudu]  mu-, šud*1. Verb. be unfamiliar, strange, with a quick movement, heat, light, mind or emotions. mušudahqaʔ while throwing, something not to feel right (and quit).

pašud*   [pašudu]  pʰa-, šud*1. Verb. hard to dig; when digging ground, find it too hard and quit.

pišud*   [pišudu]  pʰi-, šud*1. Verb. look strange. qʰale pišudáhqacʼba ʔa htaqá·tʰela lóʔkʰe tʼawicʼqacʼba not liking the looks of the tree (looks unsafe), I didn’t climb it, thinking I might fall. pišunʔ to look strange. pišudé· to it looks strange to me. synonyms: bašud*.

pišudu1   [pišudu]  pišud*. Adjective. sound strange.

pišunʔ   [pišúnʔ]  pišud*. Adjective. strange, alien. pišúnʔ pʰiʔtʼaw to look strange. pišúnʔ baʔtʼaw to sound strange. pišun é· mu it's strange. pišúnʔ tʰin e· mu it's not strange. ʔacaʔ pišúnʔ strange man. ʔama· pišúnʔ strange place or thing. ʔama píšun ama· a strange place. pišun áma· a strange place. cahno píšunʔ strange language. compare: bašud*, pišudu2.

sišud*   [sišudu]  si-, šud*1. Verb. taste unfamiliar; be unfamiliar to tongue. sišunʔ to taste strange of liquid. sišude· to it tastes strange to me. sišuná·tadu D: Plural. sišuwá·du D: Plural.

šašud*   [šašudu]  ša-, šud*1. Verb. feel strange with mesh. wayaʔli ʔahša šáholanʔba šašudáhqacʼba sáhqacʼmela with a net, dragging along feeling for fish, feeling something not right (no fish, no destruction), I quit.

ʔama mušucʼ   [ʔama múšuʔ]  šud*1, šud*3. Verb. comical. ʔama múšuʔ cahno·du talk comical.

šud*2   [-]   Instr Verb Root. bad.

pišudu2   [pišudu]  pʰi-, šud*2. Variant: šudu. 1 • Adjective. bad, ugly. pišudú bad, ugly, nasty. pišudú yya D: Plural. Example Variant: pišudu· ya. naṭa píšudu no-good boy (bad child). qawi píšudu a litttle bit bad. baṭʰe· pišudú tʰin not too bad. (pi)šudú ʔe· ma you are bad. ʔacaʔ pišúdu ʔé· ma you are a bad man. (pi)šudú pʰitʼawe· ma you look bad. šudu pʰiʔtʼatʰé· ma you don't look bad. ʔacaʔ pišúdu bad man. (pi)šudú pʰiʔtʼaw it looks bad. compare: piškudu, šud*4, šudu cahno, pišunʔ.

2 • Adverb. awfully, too much. pišudu bahṭʰe ʔé· ma you're too big. ma ṭʼo pišudu qawi ʔé· ma you're too damn small; you're awfully small.

cahno pišudu   [cahno pišudu]  cahno1, pišudu2. Adjective. quarrelsome. hiʔbaya cahno pišudu quarrelsome man. Example Variant: cahno pišudu hiʔbaya. antonym: cahno qʼoʔdi.

pišudu tʼa·d   [pišudú tʼa·du]  pišudu2, tʼa·d*. Variant: šudu tʼa·d. Verb. feel bad, be or feel sorry (for someone). pišudú tʼa·du one to be feeling bad or feel sorry for someone. šudú tʼa·de· to ʔa mito pʰanemʔ I'm sorry I hit you; I feel bad that I hit you. Example Variant: pišudú tʼa·de· to ʔa mito pʰanemʔ.

pišudum*   [pišudumʔ]  pišudu2. Verb. become bad. ya·pálka pišudú·mibi·ye· ṭʰoṭí·bi·y the apple is becoming bad, rotting.

šudu cahno   [šudu cahnow]  pišudu2, cahno*. Verb. talk bad. šudú cahnoca·yi say bad thing to someone! insult! šudú cahnocá·tʰuʔ don’t insult! šudú cahno·du talk bad. compare: piškudu, pišudu2, šud*4.

ʔama· pišudu1   [ʔama· pišudu]  ʔama·2, pišudu2. Variant: ʔama pišudu. Noun. bad, somthing bad, crime. ʔama· pišudú ma· a bad place. ʔama píšudu crime, something bad. compare: ʔama· pišudu2.

ʔama· pišudu mimaw   [ʔama· pišúdu mimaw]  ʔama· pišudu1, mima*. Noun. bad luck. antonym: ʔama· qʼoʔdi mimaw.

ʔama· pišudu2   [ʔama· pišudu]  ʔama·1, pišudu2. Noun. bad land, bad dirt. compare: ʔama· pišudu1.

šud*4   [šudú]  Lit: I feel bad that I hit you Ø-, šud*2. Verb. be bad. compare: piškudu, pišudu2, šudu cahno.

šud*3   [-]   Instr Verb Root. be comical.

ʔama mušucʼ   [ʔama múšuʔ]  šud*1, šud*3. Verb. comical. ʔama múšuʔ cahno·du talk comical.

šud*4   [šudú]  Lit: I feel bad that I hit you Ø-, šud*2. Verb. be bad. compare: piškudu, pišudu2, šudu cahno.

šudahcʰi*   [šudáhcʰiw]  šu-, dahcʰi*1. Verb. pull over, pull over (a tree), not nec. to get out of way. šudáhcʰi mul ʔacacʼ el cana·wiya yal ʔ pull out of the way that man (or could be a box); he’s blocking us (our view). šudáhcʰiwa·du(wa·du) D: Durative / Distributive. šudáhciti D: Intentive / Plural Object. šudáhcita·du D: Plural Object.

šudaya*   [šudayáw]  šulac*.

šuda·qocʼ*   [šuda·qoʔ]  . Verb. lead out.

šude·bic*   [šude·biʔ]  . Verb. lead away.

šude·cʼ*   [šude·cʼ]  šude·d*.

šude·cʼic*   [šude·cʼic]  šude·duc*.

šude·d*   [šude·du´]  šuʔdi*, -ad2. Variant: šude·cʼ*; šusa·d*. Verb. lead, pull along. compare: šuyem*.

šude·duc*   [šude·duʔ]  šuʔdi*, -aduc. Variant: šude·cʼic*. Verb. lead away, back.

šudi*   [šudi]  šuʔdi*.

šudu   [šudu cahnow]  pišudu2.

šudu cahno  pišudu2, cahno*. Verb. talk bad. šudú cahnoca·yi say bad thing to someone! insult! šudú cahnocá·tʰuʔ don’t insult! šudú cahno·du talk bad. compare: piškudu, pišudu2, šud*4.

šudu tʼa·d   [šuduwʔ]  pišudu tʼa·d.

šuduw*1  šu-, duw*2. Verb. tear straight. šuduwáʔ šuhqʰaṭi tear it straight! šuduwá·law straight down. šuduwá·qa tear straight! šudúhwaqa tear several straight! (related to /duwal/ ?)

šuduw*2   [šuduwʔ]  šu-, duw*1. Verb. act on edge by pulling. šuduwá·la· šuhqʰaṭi tear it down its whole length!

šuhce*   [-]  šu-, hce*1. Cooccurrence: only reduplicated, see reduplicated form. Reduplicating Verb. hold back, pull back.

šuhcešuhce*   [šuhcešúhcew]  šuhce*. Reduplicating Verb. pull back, hold back. šudenʔqacʼin šuhcʰešucʰetanʔqawam (child) being led (pulled by someone), he kept pulling back, holding back repeatedly.

šuhcenh*   [šuhcénʔ]  šu-, hcenh*2. Verb. have a breathing impediment; gasp or breathe with great difficulty. ʔacaʔ ʔaná· šulamʔ – qʼoʔdi šukʰenʔkʰe tʰin – šuhcenʔ the man is very sick; he cannot breathe well; he gasps laboriously.

šuhcešuhce*   [šuhcešúhcew]  šuhce*. Reduplicating Verb. pull back, hold back. šudenʔqacʼin šuhcʰešucʰetanʔqawam (child) being led (pulled by someone), he kept pulling back, holding back repeatedly.

šuhci*   [šuhciw]  hci*4, šu-, šu-. Verb. lace pulling tight.

šuhciw   [šuhciw]  šuhci*. Noun. (shoe)laces.

šuhci·cʼ*   [šuciʔ´]  šu-, šuhci*. Instr Verb Stem. lace on oneself. sapá·tu šuci·cʼi lace your shoes!

šuhciw   [šuhciw]  šuhci*. Noun. (shoe)laces.

šuhciwa·loqoʔ   [šuhciwa·loqoʔ]  šusʼihwalo·qoʔ.

šuhci·cʼ*   [šuciʔ´]  šu-, šuhci*. Instr Verb Stem. lace on oneself. sapá·tu šuci·cʼi lace your shoes!

šuhcʰa*   [šuhcʰaw]  šu-, hcʰa*1. Verb. pull over, upset (by pulling a rug out from under), knock over with a twirled rope.

šuhcʰahcʰac*   [šuhcʰahcʰaʔ]  šu-, hcʰa*3. Reduplicating Verb. pull to pieces, crumble by dragging around.

šuhcʰaṭ*   [šuhcʰaʔ]  šu-, hcʰaṭ*. Verb. pull apart, pull open, reopen; unpack. šuhcʰaṭi pull open or apart! šuhcʰaṭá·du D: Plural.

šuhcʰot*   [šuhcʰoʔ]  šu-, hcʰot*. Verb. be tired of shaking something.

šuhke*   [šuhkew]  šu-, hke*. Verb. try to lasso cow but rope stopped by horns.

šuhkelh*   [šuhkelʔ]  šu-, hkelh*. Verb. pull off little branches.

šuhkem*   [šuhkemʔ]   Verb. be quiet. šuhkema·c D: Semelfactive. šuhkema·duci stay away. suhkema·cʼici D: Imperative. men soh šuhkema·cʼiʔ they were just never heard of again. (5-14.5). suhkema·duci stay away!

šuhkema·duc*   [šuhkema·duʔ]  šuhkem*, -aduc. Variant: šuhkema·cʼic*. Verb. not be heard from.

šuhkemcicʼ*   [šuhkémciʔ]  šuhkem*. Verb. quiet down. qawi šuhkémciʔli when it quieted down a little (5-10.4). šuhkémcicʼi stop talking! shut up! šuhkémcicʼmeʔ stop talking (to several)! šuhkémmawa·tacʼmeʔ D: Plural Imperative. šuhkémcicʼi shut up! šuhkémcicʼmeʔ shut up (to several)! ʔihya ʔém šuhkémciʔ the wind quieted down.

šuhkemma*   [šuhkémmaw]  šuhkem*. Verb. be quiet. šuhkémma keep quiet! šuhkémma be quiet! šuhkémmameʔ D: Plural Imperative. suhkémmatʰuʔ D: Negative. šuhkémmatʰumeʔ D: Negative, Plural Imperative. šuhkémmaci·du keep quiet. šuhkémmayicʼmeʔ D: Plural Imperative, Reflexive. šuhkemma be quiet! suhkémmameʔ be quiet (to several)! compare: kihla*.

šuhkema·cʼic*   [šuhkemá·cʼiʔ]  šuhkema·duc*.

šuhkema·duc*   [šuhkema·duʔ]  šuhkem*, -aduc. Variant: šuhkema·cʼic*. Verb. not be heard from.

šuhkemcicʼ*   [šuhkémciʔ]  šuhkem*. Verb. quiet down. qawi šuhkémciʔli when it quieted down a little (5-10.4). šuhkémcicʼi stop talking! shut up! šuhkémcicʼmeʔ stop talking (to several)! šuhkémmawa·tacʼmeʔ D: Plural Imperative. šuhkémcicʼi shut up! šuhkémcicʼmeʔ shut up (to several)! ʔihya ʔém šuhkémciʔ the wind quieted down.

šuhkemma*   [šuhkémmaw]  šuhkem*. Verb. be quiet. šuhkémma keep quiet! šuhkémma be quiet! šuhkémmameʔ D: Plural Imperative. suhkémmatʰuʔ D: Negative. šuhkémmatʰumeʔ D: Negative, Plural Imperative. šuhkémmaci·du keep quiet. šuhkémmayicʼmeʔ D: Plural Imperative, Reflexive. šuhkemma be quiet! suhkémmameʔ be quiet (to several)! compare: kihla*.

šuhkihki*   [šuhkihkiw]  šu-, hki*1. Reduplicating Verb. resist, block movement. by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object; unwind a knot. haʔal kawa·yu ʔel šohkopʰi mul šuhkíhkicʰqa having lassoed the horse, it couldn’t go farther. Example Variant: ...muhkíhkicʰqa.. sulemáʔ šuhkíhkicʼi unwind the rope! synonyms: mukel*.

šuhkinʔ   [šuhkinʔ]   Noun. a dance; male, important; family requests when someone is very ill, not many people know how to dance it (e.g. Barry Parrish, Otis' son).

šuhku   [šuhku]   ITER = straighten hair.

šuhkuhku*   [šuhkuhkuw]  šuhku. Reduplicating Verb. straighten hair with fingers.

šuhkuhku*   [šuhkuhkuw]  šuhku. Reduplicating Verb. straighten hair with fingers.

šuhkut*   [šuhkuʔ]  šu-, hkut*. Verb. with rope to drum on something.

šuhkʰa*   [-]  šu-, hkʰa*2. Cooccurrence: always reduplicated, see reduplicated forms. Reduplicating Verb. pant.

šuhkʰašuhkʰa*   [šuhkʰašúhkʰaw]  šuhkʰa*. Variant: šuhkʰašuhkʰat*. Reduplicating Verb. pant (as a dog). hayu tʼunubina šuhkʰašúhkʰaw the dog must be tired, it is panting. synonyms: mišu·n*, yamihše*, šukʰe·naqac*.

šuhkʰan*   [šuhkʰan-]  šu-, hkʰan*2. Cooccurrence: always takes directional suffix. Verb. get out of breath. šuhkʰaná·wiye·to I’m out of breath. šuhkʰana·du to keep getting out of breath. šuhkʰani·biʔ to start to get out of breath. šuhkʰanayʔ to get out of breath (from running). šuhkʰaná·yi get out of breath!

šuhkʰašuhkʰa*   [šuhkʰašúhkʰaw]  šuhkʰa*. Variant: šuhkʰašuhkʰat*. Reduplicating Verb. pant (as a dog). hayu tʼunubina šuhkʰašúhkʰaw the dog must be tired, it is panting. synonyms: mišu·n*, yamihše*, šukʰe·naqac*.

šuhkʰašuhkʰat*   [šuhkʰašuhkʰaʔ]  šuhkʰašuhkʰa*.

šuhkʰe*   [šuhkʰew]  šu-, hkʰe*2. Verb. pull (a wagon). kare·ta šúkʰenʔwaʔti ʔe· ʔa I'm going to pull the wagon around. kare·ta šúkʰe·du pull the wagon!

šuhkʰehtaqoʔli   [šuhkʰehtaqoʔli]  šuhkʰe*. Noun. drawer.

šuhkʰehtaqoʔli   [šuhkʰehtaqoʔli]  šuhkʰe*. Noun. drawer.

šuhkʰi*   [šuhkʰíw]  šukʰi*.

šuhkʰihkʰi*   [šuhkʰihkʰiw]  šukʰi*. Reduplicating Verb. stretch of a long flexible object. ʔí·lo šuhkʰihkʰici pull thread (off spool) in several motions! šuhkʰihkʰimʔ to unravel or unroll to stretch out a string. synonyms: hkʰiṭʼ*1.

šuhkʰiṭʼ*   [šuhkʰiʔ]  šu-, hkʰiṭʼ*1. Verb. spread, stretch across; strain. ʔahqʰa yo· waṭáʔpʰa šuhkʰiṭʼmaw the algae spread widely in the water. (of rope it would mean "across"). ʔiša· šuhkʰiṭʼcicʼwiye·to I stretched (strained) my arm by pulling. šukʰiṭʼmaw D: Essive.

šuhkʰuhkʰu*   [šuhkʰuhkʰuw]  šu-, hkʰu*. Reduplicating Verb. straighten out tangled (hair, string). heʔe šuhkʰúhkʰuw pull apart clotted hair. šuhkʰúhkʰuci do one.

šuhla*   [-]   Cooccurrence: always reduplicated, see reduplicated forms. Reduplicating Verb. be shiny from polishing. compare: sʼuhla*, sʼahlu*.

šuhlahla*   [šuhláhlaw]  šuhla*. Variant: šuhlašulatad*. Reduplicating Verb. shine, be shiny (of something polished, like patent leather shoes, furniture). šuhláhla be shiny! šuhlašúlatacʼmeʔ be shiny! (to several). cuʔtʼáʔ qʰama·to· sapa·tu (ʔem) šuhláhlawe· miʔkʰe after rubbing, your shoes shine. sapá·tu šuhlašúlanʔwanʔqaw shoes shining around (from walking around). sapá·tu miʔkʰe šuhláhlawe· ma cuʔtʼáʔbem your shoes are shining after you shined them. synonyms: sʼahluhlu*; compare: sʼahmahma*, sʼuhmihmi*, sʼahluhlu*.

šuhlahla   [šuhláhla]  šuhlahla*. Adjective. shiny. compare: sʼuhmihmiw, sʼihmahmaw.

šuhlahlam*   [šuhláhlamʔ]  šuhlahla*. Variant: šuhlašuhlam*. Reduplicating Verb. be shiny. suhláhlammeʔ D: Plural Imperative. šuhlašúhlammeʔ D: Plural Imperative.

šuhlaba*   [šuhlabaw]  šu-, hlaba*. Variant: šuhlaba·t*. Verb. pull cracking apart. šuhlabá·y pull cracking apart.

šuhlaba·t*   [šuhlabaʔ]  šuhlaba*.

šuhlahla   [šuhláhla]  šuhlahla*. Adjective. shiny. compare: sʼuhmihmiw, sʼihmahmaw.

šuhlahla*   [šuhláhlaw]  šuhla*. Variant: šuhlašulatad*. Reduplicating Verb. shine, be shiny (of something polished, like patent leather shoes, furniture). šuhláhla be shiny! šuhlašúlatacʼmeʔ be shiny! (to several). cuʔtʼáʔ qʰama·to· sapa·tu (ʔem) šuhláhlawe· miʔkʰe after rubbing, your shoes shine. sapá·tu šuhlašúlanʔwanʔqaw shoes shining around (from walking around). sapá·tu miʔkʰe šuhláhlawe· ma cuʔtʼáʔbem your shoes are shining after you shined them. synonyms: sʼahluhlu*; compare: sʼahmahma*, sʼuhmihmi*, sʼahluhlu*.

šuhlahla   [šuhláhla]  šuhlahla*. Adjective. shiny. compare: sʼuhmihmiw, sʼihmahmaw.

šuhlahlam*   [šuhláhlamʔ]  šuhlahla*. Variant: šuhlašuhlam*. Reduplicating Verb. be shiny. suhláhlammeʔ D: Plural Imperative. šuhlašúhlammeʔ D: Plural Imperative.

šuhlahlam*   [šuhláhlamʔ]  šuhlahla*. Variant: šuhlašuhlam*. Reduplicating Verb. be shiny. suhláhlammeʔ D: Plural Imperative. šuhlašúhlammeʔ D: Plural Imperative.

šuhlakʼac*   [šuhlakʼaʔ]  šu-, lakʼat*. Verb. lights flash with a long flexible object.

šuhlašuhlam*   [šuhlašuhlam]  šuhlahlam*.

šuhlašulatad*   [šuhlašulaʔ]  šuhlahla*.

šuhle·m*   [šuhlemʔ]  šu-, hle·m*. Variant: šuletam*. Verb. settle (onto top of water; not nec. sticky); also sticky stuff on leaf of certain plant; grease to settle on walls; spread out. créam molokka tol šuhlemʔ cream spreads out on the milk. šuhlema·law grease to settle in streak down the wall. waṭáʔpʰa šuhlemʔ ʔahqʰá hcow algae spreads across still water. šuhlemmeʔ D: Plural Imperative. šuhle·ma to tie string across. šuhlema·law to tie down across (door opening). šuhlemá·tadu

šuhlud*   [šuhludu]  šu-, hlud*2. Variant: šuluʔta*. Verb. pull off hanging thing. šuhlunʔkʰetʰun can’t pull off hanging thing. compare: duhlud*.

šuhlu·c*   [šuhluʔ]  šu-, hlu·c*. Variant: šuluhw*. Verb. spill from sack or other long flexible object. šulúhwacʼiʔ pouring out from sack. šulúhwadu·ci several spill out. šuhluwá·duci one spill out (not water, but dust, flour, sugar, grain, clothes). šuhlu·ci spill! šulúhwibi·ci spill several!

šuhmuhmuc*   [šuhmúhmuʔ]  šu-, hmu*. Reduplicating Verb. shake and break to pieces.

šuhmutʼ*   [šuhmuʔ]  šu-, hmutʼ*. Verb. pull apart a chair (into one or 2 or more pieces, as long as it is destroyed; not for string or cloth).

šuhmu·l*   [šuhmulʔ]  šu-, hmu·l*1. Verb. left out some, not pulling all.

šuhnat*   [šuhnaʔ]  šu-, hnat*2. Variant: šuhnataʔ*. Verb. test by pulling; pull and try to break string. maʔal ya šuhnahte (ʔ) let’s pull on this (to test it, investigate it)! šuhnata·du mu·kinʔ ma·cal he jerked them.

šuhnataʔ*   [šuhnataʔ]  šuhnat*.

šuhpahpa*1   [šuhpáhpaw]  šu-, hpa*2. Reduplicating Verb. hit repeatedly with wet rag.

šuhpahpa*2   [šuhpáhpaw]  šu-, hpa*1. Reduplicating Verb. smeared with water.

šuhpanh*   [šuhpanʔ]  šu-, hpanh*. Verb. compress by dragging; drag something over to make smooth.

šuhpihpi*   [šuhpihpi]  šuhpʰihpʰi*.

šuhpitʼ*   [šuhpitʼ]  šuhpʰitʼ*.

šuhpʰihpʰi*   [šuhpíhpiw]  šu-, hpʰi*1. Variant: šuhpihpi*; šuhpʰišupʰita·d*. Reduplicating Verb. shred or tear up by pulling or pushing, a long flexible object.

šuhpʰihpʰic*   [šuhpʰihpʰiʔ]  šuhpʰihpʰi*. Reduplicating Verb. shred a flexible object. kʼaṭa šúhpʰipʰici tear the cloth to pieces!

šuhpʰihpʰic*   [šuhpʰihpʰiʔ]  šuhpʰihpʰi*. Reduplicating Verb. shred a flexible object. kʼaṭa šúhpʰipʰici tear the cloth to pieces!

šuhpʰišupʰita·d*   [šuhpʰišupʰita·du]  šuhpʰihpʰi*.

šuhpʰitʼ*   [šuhpʰiʔ]  šu-, hpʰitʼ*. Variant: šuhpitʼ*. Verb. tear, rip a long flexible object. kʼaṭa šúhpʰitʼci tear the cloth once! kʼaṭa šúhpʰitʼpiʔtʼiw shredding cloth. šuhpʰitʼá·du @ <Violet>

šuhqalh*   [šuhqalʔ]  šu-, hqalh*. Verb. clean out by pulling; clean out entirely; wipe out by pulling; clean by pulling (cloth on string, weeds from garden). heʔe šuhqaliʔ to pull own hair out. šuhqali weed (the garden)! šuhwalá·tadu @. šuqalá·qa clean out by pulling (as a cloth on a string through a gunbarrel). compare: hahqalh*.

šihmi šuhqalʔ li   [šihmi šuhqalʔ li]  Lit: gun pull-wipe instrument šihmi, šuhqalh*, =wi. Noun. a piece a leather on a string used to pull through a gunbarrel to clean it.

šuhqʰa*   [-]  šu-, hqʰa*2. Cooccurrence: only reduplicated, see reduplicated forms. Reduplicating Verb. be panting. synonyms: hqʰam*2, cahqa*2.

šuhqʰahqʰa*   [šuhqʰáhqʰaw]  šuhqʰa*. Reduplicating Verb. be panting.

šuhqʰašuhqʰa*   [šuhqʰašúhqʰaw]  šuhqʰa*. Reduplicating Verb. (dog) be panting.

šuhqʰahqʰa*   [šuhqʰáhqʰaw]  šuhqʰa*. Reduplicating Verb. be panting.

šuhqʰašuhqʰa*   [šuhqʰašúhqʰaw]  šuhqʰa*. Reduplicating Verb. (dog) be panting.

šuhqʰaṭ*   [šuhqʰaʔ]  šu-, hqʰaṭ*1. Variant: šuqʰaṭʼqʰaʔṭʼa*. Verb. tear (a piece of cloth) in two by pulling on it. miʔkʰe taqʰma (¡ heʔen) šuhqʰaṭʰ you tore your dress. šuhqʰaṭi tear it! šuqʰáṭʼʰaʔṭʼa tear it to pieces! compare: šutʰil*.

šuhsa*   [šuhsáw]  šuʔdi*.

šuhsam*   [šuhsamʔ]  šu-, hsam*. Verb. twist. qali· šúhsamʔ to make open-mesh twined basket. qali· šúhsama make open-mesh twined basket! šuhsama to twist (or lead several across).

šuhsi*   [šuhsiw]  šu-, hsi*2. Verb. tear into pieces. šusihtaʔ to shred (with hands). ma·caʔ šusihtakʼe·mu they shredded that. šuhsiti pull it to pieces (paper). šuhsítʰciw to tear one piece of paper. šuhsita·du D: Plural. šuhsitá·qa tear it off! šusihta·qa tear them off! šuhsíhsi to pull, break into small pieces. šuhsiʔ D: Semelfactive? Plural?

šuhsikʼi·t*   [šuhsikʼiʔ]  šu-, hsikʼi·t*. Verb. pull and dump something off rug; bounce through air with pulling and pushing.

šuhsim*   [šuhsimʔ]  šu-, hsim*. Verb. extinguish (fire) with a flexible cloth. ʔoho šúhsimʔ to put out fire with sack or brush.

šuhsit*   [šuhsiʔ]  šu-, hsit*. Verb. make little pieces, strips. by pulling; pull splinters off. šuhsiti pull to split in little pieces or strips (paper, roots)! šuhsita·du keep doing it. šuhsití·biʔ to pull splinter off wood.

šuhsut*   [šuhsuʔ]  šu-, hsut*. Verb. tear paper in pieces, not nec. strips.

šuhša*   [-]  šu-, hša*2. Cooccurrence: only reduplicated, see reduplicated forms. Reduplicating Verb. rustle.

šuhšahša*   [šuhšahšaw]  šuhša*. Reduplicating Verb. disarrange, mess up, by pulling, shaking. šuhšáhšaʔ to shake tree and knock all flowers off; to mess up (hair) by pulling on it. compare: duša·maw, dahša*.

šuhšahša*   [šuhšahšaw]  šuhša*. Reduplicating Verb. disarrange, mess up, by pulling, shaking. šuhšáhšaʔ to shake tree and knock all flowers off; to mess up (hair) by pulling on it. compare: duša·maw, dahša*.

šuhšan*   [šuhšanʔ]  šu-, hšan*. Verb. be resilient, by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. šuhšan D: Imperative.

šuhtay*   [šuhtayʔ]  šu-, htay*1. Verb. swinging rope to touch.

šuhtenh*   [šuhténʔ]  šu-, htenh*1. Verb. pull something over something and flatten, mat it down. šuhténhmaw to pull something over and mat down. Example Variant: šuhté·ci.

šuhtʰihtʰic*   [šuhtʰíhtʰiʔ]  šu-, htʰihtʰi*, šu-. Instr Verb Stem. tear to pieces (cloth, paper).

šuhṭʰa*   [šuhṭʰaw]  šu-, hṭʰa*2. Variant: šuṭʰa*. Verb. pull open (door); pull (light switch chain); turn on (gas). stú·fa šuhṭʰa turn on the stove! gás šuhṭʰa turn on the gas! ʔoho šúhṭʰa turn on the light (or electricity or fire)! bihše šúhṭʰa· meʔ open-deer season. antonym: šuʔpʼanh*.

šuhṭʰe*   [šuhṭʰew]  šu-, hṭʰe*1. Verb. spread out by pushing and pulling. šuli·máʔli miʔkʰe šuhṭʰe šócʼo make your fan spread out! šuhṭʰew to open book (once). šuhṭʰewá·du to turn pages of book one by one.

šuhṭʰeyʔ*   [šuhṭʰéyʔ]  šu-, hṭʰeyʔ*1. Variant: šuṭʰehy*. Verb. spread by pushing and pulling. šuhṭʰeyí·biʔ to uncover one. šuṭehyibiʔ to uncover several.

šuhṭʰinh*   [šuhṭʰinʔ]  šu-, hṭʰinh*. Verb. correct, straighten, by pulling; pull straight. šuhṭʰínhci D: Semelfactive, Imperative. šuhṭʰini pull straight (a wire or folded paper, but not a string).

šuhṭʰuṭ*   [šuhṭʰuʔ]  šu-, hṭʰuṭ*, šu-, hṭʰuṭ*. Verb. spark (as from striking rocks). šuṭʰúṭʰciw one spark as from striking rocks. šuṭʰuṭá·du·y sparks went off all over. qʰá·mosʼ šuṭʰuhṭaduʔ shooting stars. qʰá·mosʼ šuṭʰuṭa·duʔ one star. maʔkʼala ʔoho šúṭʰuhṭaduʔ the lightning is flashing. Example Variant: maʔkʼala ʔoho šuṭʰúhṭaduʔ. makʼalá ʔoho šuṭʰuhṭaduʔ D: Durative. ʔoho šúṭʰuṭʰmaye· to· tol a spark fell on me. šuṭʰuṭʰcihqamela· ʔa I made sparks by poking fire once.

šuhwe*   [šuhwew]  šu-, hwe*. Verb. shake by pulling or pushing. šuhwe·ni keep on shaking! šuhwentʰuʔ negative. šuhweníyow D: Absolutive. šuhwenmeʔ pl. subj. šuhwenmameʔ pl. obj.

šuhwehwe*   [šuhwehwew]  šuhwe*. Reduplicating Verb. shake by pulling. šuhwéhweʔ to shake something. šuhwehwemmeʔ D: Plural Imperative. šuhwéhwe·tʰu D: Negative. šuhwéhwecʼi shake once! šuhwéhwecʼi mul qʰale ʔ shake that tree!

šuhwehwe*   [šuhwehwew]  šuhwe*. Reduplicating Verb. shake by pulling. šuhwéhweʔ to shake something. šuhwehwemmeʔ D: Plural Imperative. šuhwéhwe·tʰu D: Negative. šuhwéhwecʼi shake once! šuhwéhwecʼi mul qʰale ʔ shake that tree!

šuhwe·n*   [šuhwenʔ]  šu-, hwe·n*. Verb. shake (a flexible object). šuhwe·ni keep shaking. šuhweníyow D: Absolutive. šuhwenmameʔ D: Plural Imperative.

šuhwisʼ*   [šuhwiʔ]  šu-, hwisʼ*. Verb. scatter by waving cloth, as in waving smoke away with a handkerchief. kʼaṭa šúlitaʔba hosa šuhwísʼcimela waving the cloth in the air, I scattered the smoke.

šuhyu*   [-]  šu-, hyu*2. Cooccurrence: always reduplicated, see reduplicated forms. Reduplicating Verb. shake to pieces.

šuhyušuhyu*   [šuhyušuhyuw]  šuhyu*. Reduplicating Verb. be shaking something so it comes loose or something stuck in bag or shake chair apart or just loose.

šuhyušuhyu*   [šuhyušuhyuw]  šuhyu*. Reduplicating Verb. be shaking something so it comes loose or something stuck in bag or shake chair apart or just loose.

šuke·ṭ*   [šukeʔ]  šu-, ke·ṭ*. Verb. remove grass. qaʔdi mul ciʔdómʔ mala·to· šuke(´)·ṭʰ pull the grass around (beside) the flower (to get it away).

šukilm*   [šukilmaw]  šuki·l*.

šukimci*   [šukimciw]  šu-, kim*. Verb. pull hair or trousers (they can’t be pulled loose or off; they just pull tight); stretch rope or rubber band, stretch rope or rubber band. šukimci D: Imperative. šukimcimeʔ D: Plural Imperative. šukimcimé·du D: Durative. šukimcitʰuʔ D: Negative. mul wá·yr šukimci stretch that wire (one strand)! to· ma taqʰma šúkimciwiy you’re pulling my dress (so I won’t run away). synonyms: šuṭiṭim*.

šuki·l*   [šukilʔ]  šu-, ki·l*1. Variant: šukilm*. Verb. swing while holding in hand; pull of something. šukili to swing me around!

šuku·ṭ*   [šukuʔ]  šu-, ku·ṭ*2. Verb. pull off. šuku·ṭi be pulling off several at a time (cherries off stems) .

šukʰekʰe·ṭ*   [šukʰekʰeʔ]  šu-, kʰekʰe·ṭ*. Verb. pull a string through a tight space or pull wire off a spool. šukʰekʰe·ṭaqoʔ D: Directional.

šukʰenʔ cale·   [šukʰénʔ cale·]  Lit: breath cover šukʰe·nʔ, cale·. Noun. uvula.

šukʰenʔli   [šúkʰenʔli]  Lit: where you breathe šukʰe·n*, =li. Noun. lungs. synonyms: šo·tʼ.

šukʰe·n*   [šukʰenʔ´]  šu-, kʰe·n*. Verb. breathe. šukʰenmaw several to breath. šukʰe·ni D: Imperative. šukʰena·la breath down into something. šukʰenmeʔ several breathe all together! šukʰentʰuʔ don't breathe! šukʰenmameʔ several breathe separately! šukʰena·duwá·du D: Durative. šukʰe·náʔtʰuʔ D: Durative/Directional? Negative.

ma·kina šukʰenʔ   [má·kina šukʰenʔ]  ma·kina, šukʰe·n*. Noun. battery.

šukʰenʔli   [šúkʰenʔli]  Lit: where you breathe šukʰe·n*, =li. Noun. lungs. synonyms: šo·tʼ.

šukʰe·naqac*   [šukʰena·qaʔ]  šukʰe·n*, -aqac. Verb. sigh; draw a breath. šukʰena·qaʔ one to sigh; take one deep breath. šukéhnaqaʔ several to sigh. šukʰena·qaci sigh!; draw breath! synonyms: mišu·n*, šuhkʰašuhkʰa*, yamihše*.

šukʰe·naqacʰqa*   [šukʰena·qácʰqaw]  Lit: to cause to breathe šukʰe·naqac*. Verb. save someone’s life; cause someone to draw breath.

šukʰe·nʔ   [šukʰenʔ´]  šukʰe·n*. Noun. breath. compare: cahno2.

šukʰenʔ cale·   [šukʰénʔ cale·]  Lit: breath cover šukʰe·nʔ, cale·. Noun. uvula.

ʔahqʰa šukʰenʔ   [ʔahqʰa šúkʰenʔ]  ʔahqʰa, šukʰe·n*. Noun. vapor.

šukʰe·naqac*   [šukʰena·qaʔ]  šukʰe·n*, -aqac. Verb. sigh; draw a breath. šukʰena·qaʔ one to sigh; take one deep breath. šukéhnaqaʔ several to sigh. šukʰena·qaci sigh!; draw breath! synonyms: mišu·n*, šuhkʰašuhkʰa*, yamihše*.

šukʰe·naqacʰqa*   [šukʰena·qácʰqaw]  Lit: to cause to breathe šukʰe·naqac*. Verb. save someone’s life; cause someone to draw breath.

šukʰe·naqacʰqa*   [šukʰena·qácʰqaw]  Lit: to cause to breathe šukʰe·naqac*. Verb. save someone’s life; cause someone to draw breath.

šukʰe·nʔ   [šukʰenʔ´]  šukʰe·n*. Noun. breath. compare: cahno2.

šukʰenʔ cale·   [šukʰénʔ cale·]  Lit: breath cover šukʰe·nʔ, cale·. Noun. uvula.

šukʰi*   [šukʰiw]  šu-, kʰi*. Variant: šuhkʰi*. Verb. stretch by pulling. šuhkʰiw D: Absolutive. šukʰi stretch one (rubber or piece of string). šuhkʰiwa·du D: Plural object. šukʰiwá·law stretch pulling down; stretch while walking down.

šuhkʰihkʰi*   [šuhkʰihkʰiw]  šukʰi*. Reduplicating Verb. stretch of a long flexible object. ʔí·lo šuhkʰihkʰici pull thread (off spool) in several motions! šuhkʰihkʰimʔ to unravel or unroll to stretch out a string. synonyms: hkʰiṭʼ*1.

šukʰu·l*   [šukʰulʔ]  šu-, kʰu·l*1. Verb. breathe roughly, asthmatically. šukʰulʔ šukʰe·ne· ʔacaʔ the man breathes roughly, asthmatically. mihyaqʰáma šukʰu·le· to my throat, when I breathe and have a cold, feels rough.

šu·kʰulʔkʰu   [šu·kʰúlʔkʰu]  šukʰu·l*. Ideophone Adjective. rough-breathing, asthmatic.

šukʼahn*   [šukʼáhniw]  šuʔkʼanh*.

šukʼal*   [šukʼalʔ]  šu-, kʼal*1. Verb. pull open slightly (book, door). hóhwa šukʼali pull the door open a little. šukʼalci D: Semelfactive. šukʼali open (the door) a crack.

šukʼanci*   [šukʼanciw]  šukʼa·n*. Verb. pull (a stake) out of vertical.

šukʼaṭʰi*   [šukʼaṭʰiw]  šu-, kʼaṭʰi*3. Variant: šukʼaṭʰi·ta*. Verb. split open (of vegetative coverings). šukʼaṭʰiʔ split open (of vegetative coverings), with perhaps more emphasis on the tension on the surface rather the growth of the plant.

šukʼaṭʰiʔ   [šukʼaṭʰiʔ]  šukʼaṭʰi*. Variant: cukʼaṭʰiʔ. Noun. lines eaten by bugs, miners on leaves.

šukʼaṭʰiʔ   [šukʼaṭʰiʔ]  šukʼaṭʰi*. Variant: cukʼaṭʰiʔ. Noun. lines eaten by bugs, miners on leaves.

šukʼaṭʰi·ta*   [šukʼaṭʰi·taw]  šukʼaṭʰi*.

šukʼa·n*   [šukʼanʔ]  šu-, kʼa·n*. Verb. tilt, lean, be askew, standing object be off the vertical, by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object.

šukʼanci*   [šukʼanciw]  šukʼa·n*. Verb. pull (a stake) out of vertical.

šukʼa·ṭ*   [šukʼaʔ´]  šu-, kʼa·ṭ*. Verb. (person) groan, (tree, gate) creak. šukʼaṭʰciw to groan or creak once. šukʼaṭa·ducé·du habitually to groan or creak. hayu šúkʼa·ṭʰ the dog groaned. šukʼa·ṭi pull (the gate) to make a sound! šukʼaṭʰmameʔ @ essive. šukʼa·ṭela I'm groaning. šukʼaṭʰcimela @. šukʼaṭʰmaw D: Essive. šukʼa·ṭʼé· mu it is groaning. hóhwa šukʼaʔ squeaky door (or groaning).

šukʼihṭʰala*   [šukʼíhṭʰalaw]  šu-, kʼiṭʰ*2, -ala. Verb. have deep parallel marks.

šukʼil*   [šukʼilʔ]  šu-, kʼil*. Verb. indicate a location by a wave of something flexible (handkerchief).

šukʼis*   [šukʼis]  šu-, kʼis*. Verb. scratch a mark by pulling (brush through sand or a saw across wood).

šukʼiṭʰicʼ*   [šukʼiṭʰíʔ]  šu-, kʼiṭʰ*2. Verb. be streaked all over. šukʼiṭʰí·cʼi get streaked all over! šukʼiṭʰícʼmeʔ get streaked all over! (to several).

šukʼi·*   [šukʼiw]  šu-, kʼi·*1. Verb. cut by pulling (not all the way through); cut (with saw) with one lengthwise stroke. šukʼi D: Imperative. šukʼi·meʔ D: Plural. šukʼi·tʰuʔ D: Negative. šukʼici·du(wa·du) D: Durative.

šukʼi·š*   [šukʼiš]  šu-, kʼi·š*3. Verb. squeak by pulling (sawing, cable over cable).

šukʼut*   [šukʼúʔ]  šuʔkʼu*.

šukʼu·ʔ   [-]   Cooccurrence: only in one compound. Noun. herring.

šukʼu·ʔša   [šukʼuʔša´]  šukʼu·ʔ, ʔahša. Noun. a kind of fish, possibly a herring.

šukʼu·ʔša   [šukʼuʔša´]  šukʼu·ʔ, ʔahša. Noun. a kind of fish, possibly a herring.

šul*   [-]   Instr Verb Root. feel for something.

dušul*   [dušulʔ]  du-, šul*. Verb. feel for something with the finger. dušul to feel to find bug in hair. dušu·l to feel under something. dušuliʔ to feel under the hair (or can be slowly feel self anywhere). dušuli feel under something! dušulá·tadu D: Durative. haʔdi qaʔdi qʰamʔli dušuli feel over there in grass where can’t see! dušulmaw D: Plural, Absolutive. dušula·duwa·du D: Durative.

pišul*   [pišulʔ]  pʰi-, šul*. Verb. wilt, with stick.

šulac*   [šulaʔ]  šu-, lac*. Variant: šudaya*. Verb. fail to lasso.

šulašula*   [šulašulaw]  šulac*. Verb. fail to do, with a flexible object. mihya tol sulemáʔ bana·la· daqa·cʼem sóh šulašulaw he wants to throw a rope around his (someone else’s) neck but keeps missing (touches head but won’t go over).

šulasʼa*   [šulasʼáw]  šusʼa·*.

šulašula*   [šulašulaw]  šulac*. Verb. fail to do, with a flexible object. mihya tol sulemáʔ bana·la· daqa·cʼem sóh šulašulaw he wants to throw a rope around his (someone else’s) neck but keeps missing (touches head but won’t go over).

šulatam*   [šulatámʔ]  šula·m*.

šulaya*   [šulayaw]  šu-, laya*. Verb. fail to pull up plant although you keep pulling.

šula·m*   [šulamʔ]   Variant: šulam*. \ ⾬걗ތĀ䌈摯㉥〰0Variant: šulatam*. Verb. get or be sick. šula·máyʔ cicʼi·du D: what you do when people keep calling you, "come on" and you pay no attention. šula·mayʔ cʰilʔ (child) hanging on tree, paying no attention (to orders to get down or come in). mito šula·má·ye· miʔkʰe ʔama dutʼaʔ tol are you engrossed in your work, interested only in your work ? šula·ma D: Imperative. šulatámmeʔ D: Plural Imperative. šulatá·macʼmeʔ D: Plural Imperative. ʔul ma·dal šulamdo they know she has been sick, so when it is announced, "She is sick", you know it means she’s dead. Example Variant: šulamʔdo ʔ.

šula·mʔ   [šulamʔ´]  . Adjective. sick.

šulehenta   [šulehénta]   1 • Noun. sneak, wild person; private investigator; someone who sneaks around at night, up to no good, spying; songs protect against him; newer meaning might be a disreputable private investigator working for a hit man to set up a hit. šulehénta cadela I saw a sneak. šulehenta yaʔ cicʼi·du @ the sneak is doing (something); he's acting like a sneak [??]

2 • Adjective. stealthy, spooky. hayu šulehenta dogs sneaking around. ʔacaʔ šulehenta man sneaking around secretly. Example Variant: šulehenta ʔacaʔ. buṭaqá šulehenta spooking bear; spooking bear person.

šulešule*   [šulešulew]  šu-, le*. Cooccurrence: usually with semelfactive -c or semelfactive and reflexive -c-icʼ > -yicʼ. Reduplicating Verb. exclude someone by locking (door), lock someone in or out. hohwa ṭʼi· šulešúleyi·cʼi go around and lock all the doors, locking yourself in. šulešúlewa·du all doors locked (to keep out) from outside.

šuletam*   [šuletamʔ]  šuhle·m*. Verb. settle (onto top of water; not nec. sticky). šuhlemá·tadu D: Durative.

šuli*   [šuliw]  šu-, li*2. Variant: šulita*. Verb. stir by pushing and pulling; twirl rope.

šuli·m*   [šulimʔ]  šuli*. Verb. fan something, cool with a fan. šuli·ma fan it!

šuli·mʔ   [šulimʔ´]  šuli·m*. Noun. large fan made of buckskin.

šulita*   [šulitaw]  šuli*.

šuliṭʼi*   [šuliṭʼiw]  šuṭʼi*.

šuli·m*   [šulimʔ]  šuli*. Verb. fan something, cool with a fan. šuli·ma fan it!

šuli·mʔ   [šulimʔ´]  šuli·m*. Noun. large fan made of buckskin.

šuli·mʔ   [šulimʔ´]  šuli·m*. Noun. large fan made of buckskin.

šuli·t*   [šuliʔ]  šu-, li·t*. Verb. wave (in circle) small piece of cloth (handkerchief). šulitʰmaw to wave several handkerchiefs. pa·nu šuliʔ to wave handkerchief around in circle; to wave tail. compare: šuʔliʔli*.

šulu*   [šuluw]  šu-, lu*2. Verb. cover with cloth. šuluté· miʔkʰe kahon I’ll cover your box with cloth.

šuluhw*   [šuluhwiw]  šuhlu·c*.

šuluku*   [šulukuw]  šu-, luku*. Verb. 1 • cover entire surface, spread out. šulukúmciw to spread (of vines, weeds, plants on ground). šulukú·ci (to plant) Spread! šulukúmma(w) several spread across. šulukúcʰmeʔ several spread. ʔacaʔ ʔama· šulúkuʔ the place is full of people; they are everywhere: whole state, outside area. ʔahca ʔama· šulúkuʔ the (city) is full of people. qʰaʔbeqáli tol qʰá·mosʼ sulukuʔ the sky is full of stars, thick with stars. ʔama šúlukumciʔ the ground is covered with plants (weeds, trees).

2 • become thick with something. šulukúmciw to become thick with something.

šuluʔta*   [šulúʔtaw]  šuhlud*.

šulu·na   [šulú·na]   1 • Adjective. pickled, salted, preserved (also used for canned food). pipi·na šulu·na sʼiw pickled cucumber. bihše šúlu·na salted meat. šulu·na ʔé· mu it is salted.

2 • Noun. food preserved in salt.

šunac*   [šunaʔ]  šu-, nac*3. Verb. pull together; gather by pulling. šunacá·yicʼi pull it to yourself. compare: šune·c*.

šunaca·la   [šunaca·law]  šu-, nac*2, -ala. Verb. ??

ʔahqʰa šunaca·law   [ʔahqʰa šúnaca·law]  ʔahqʰa, šunaca·la. Noun. puddle of water.

šuna·*   [šunaw]  šu-, na·*1. Verb. cover with brush. kʼuyu šunaw to choke with string.

šune   [šune]   Noun. spice bush, sweet shrub. šunemin like /šune/. Calycanthus occidentalis (Calycanthus Family).

šunehc*   [šunehciw]  šune·c*.

šunem*   [šunemʔ]  šu-, nem*1. Variant: šunetʰma*. Verb. hit with rope. šunema D: Imperative. šunemá·du D: Durative. šunétʰma D: Plural Object Imperative.

šunetʰma*   [šunetʰmaw]  šunem*.

šune·c   [šuneʔ]  šune·c*. Noun. possessions. kʰe šuneʔ my possessions (which include clothes, belts, wearing apparel, beads, head band, but not hairpins, pots, pans). šunecʼ é· mu It's my possession. šunéʔ tʰin e· mu It's not my possession. Example Variant: šuneʔ tʰin é· mu.

šune·c*   [šuneʔ]  šu-, ne·c*2. Variant: šunehc*. Verb. possess; pull. kʰe šunéʔli kʼaṭa bawilpʰi cʰiʔdí·te· ʔa I’ll put my clothes in my clothes bag and take them. šune·cʼi own it! compare: šunac*.

šune·c   [šuneʔ]  šune·c*. Noun. possessions. kʰe šuneʔ my possessions (which include clothes, belts, wearing apparel, beads, head band, but not hairpins, pots, pans). šunecʼ é· mu It's my possession. šunéʔ tʰin e· mu It's not my possession. Example Variant: šuneʔ tʰin é· mu.

šupa*   [šupaw]  šu-, pa*2. Verb. cover or fill completely a two-dimensional space with a cloth, a flexible object. šupa·cʼi cover yourself by pulling (a sheet over yourself)! ʔimo šupa he covered a hole completely with a cloth. compare: šupaṭ*.

šupašci*   [šupašciw]  šu-, pa·š*. Verb. ?? šupašcimé·du synonyms: šupaṭʰci*.

šupaṭ*   [šupaʔ]  šu-, paṭ*2. Verb. cover hole with a cloth. šupáṭʰciw to cover (a hole) with a cloth. ʔimo šúpaṭʰciy he covered a hole completely with a cloth. ʔimo šúpaṭʰma he covered a hole completely with a cloth. ʔimo šupa he covered a hole completely with a cloth. šupaṭʰmací·du @. compare: šupa*.

šupaṭʰci*   [šupaṭʰciw]  šu-, pa·ṭ*2. Verb. ?? synonyms: šupašci*.

šupem*   [šupemʔ]  šu-, pem*. Verb. small objects float and cover surface. šupemʔ (algae in a pond, coffee grounds in a pot) to float up and coat the surface. šupemaʔ to float out to coat a surface. ʔahqʰa yo· šihpʰa šúpemaʔ leaves floated out in the water to coat its surface. huʔú· šupemaʔ something to float out over the surface of the eyeball (obscuring vision). waṭáʔpʰa šupembina šuhkʰiṭʼmaw algae mus have settled in the water, it is spread out (all over). ʔú·tʰo šupemaʔ excretion from the eyes floats over eyes so things get blurry. ʔahqʰa yo· ʔino šúpemaʔ the dust is floating on the water. compare: sipʼil*, kʼuʔles.

šupʼanta*   [šupʼantaw]  šuʔpʼanh*.

šuqa·t*   [šuqaʔ]  . Verb. pluck [?]

šuqʰac*   [šuqʰáʔ]   Variant: šuqʰahci*. Verb of Position. group sit down on the ground; several sit down in group. šuqʰácʰmeʔ sit down, everybody! (to one group). šuqʰáhcimeʔ sit down! (to several groups). šuqʰayícʼmeʔ @. mi·li šúqʰacʰmeʔ sit down there (several)! compare: qola*, cahci*1.

šuqʰacʰma*   [šuqʰacʰmaw]  šuqʰac*. Verb of Position. group sit down off the ground. šuqʰácʰmameʔ D; Imperative Plural.

šuqʰacʰma*   [šuqʰacʰmaw]  šuqʰac*. Verb of Position. group sit down off the ground. šuqʰácʰmameʔ D; Imperative Plural.

šuqʰahci*   [šuqʰáhciw]  šuqʰac*.

šuqʰal*   [šuqʰalʔ]  šu-, qʰal*1. Verb. drag across surface; move along surface by pulling. šuqʰalá·dadu to drag along intermittently by pulling. šuqʰálcicʼi pull dragging towards self. šuqʰálmaci pull dragging in hence. baco· šuqʰalá·dadu (she) is pulling the boat easily. Example Variant: baco· šuqʰála·dadu.

šuqʰaqʰaṭ*   [šuqʰaqʰaʔ]  šu-, qʰaqʰaṭ*. Verb. scrape with the a long flexible object. šuqaqʰa·ṭaloʔ to pull (a string) up through a tight place.

šuqʰaṭʼqʰaʔṭʼa*   [šuqʰaṭʼqʰaʔṭʼaw]  šuhqʰaṭ*. Verb. tear into several pieces. šuqʰáṭʼqʰaʔṭʼaw to tear into several pieces.

šuqʰa·*   [šuqʰaw]  šu-, qʰa·*1. Verb. break (a string) by pulling in one direction; saw off. šuqʰa·muʔ to break (a string) by pulling in both directions (with two hands). šuqʰamʔ to saw off several; to saw back and forth to cut off. má·kina šuqʰamqaw to cut several with a power saw. šuqʰa·tʰuʔ don't break by pulling! šuqʰama @ break by sawing or pulling several! šuqʰámeʔ break by pulling (to several)! šuqʰamá·duwa·du habitually break by pulling or sawing.

ʔaha· šuqʰamʔli   [ʔahá· šuqʰamʔli]  ʔahay, šuqʰa·*, =wi. Noun. saw (tool). synonyms: seru·cu.

šuqʰa·mucʼ*   [šuqʰa·muʔ]  . Verb. pull apart.

šuqʰa·ṭ*   [šuqʰaʔ]  šu-, qʰa·ṭ*2. Verb. feel good to saw; to like sawing because it's soft.

šuqʼahci*   [šuqʼahciw]  šuʔqʼac*.

šuqʼa·m*   [šuqʼamʔ]  šu-, qʼa·m*1. Verb. fan heat. šuqʼammuʔ to fan much heat on each other. šuqʼa·ma (to person) fan the heat! šuqʼamá·tadu keep fanning the heat! As a contest in the sweathouse, participants on opposite sides of the fire would fan vigorously to drive the most heat against the others; those who broke and escaped from the sweathouse were the losers.

šuqʼa·ṭ*   [šuqʼaʔ]  šu-, qʼa·ṭ*1. Verb. pull off surface material; weed. qaʔdi šúqʼaʔ to pull grass. ʔihṭʰe šúqʼaʔ to pluck feathers. šuqʼa·ṭi file it (with a file)! šuqʼa·ti pull off surface material! šuqʼaṭe·duwá·du keep pulling off surface material. šuqʼaṭmaw several to pull (feathers or grass). šuqʼaṭʰmeʔ pull (grass) (to several)! Example Variant: šuqʼáṭʰmameʔ.

šusa*1   [šusaw]  šu-, sa*2. Verb. tear off (limb); pull and split. šusamuʔ to split at a fork. šusamú·cʼi split apart by pulling (ribs, small tree limbs; not split a board)! šusa·ci split one! pull one off! šusa split several! šusa·tʰuʔ don’t split one! šusatʰuʔ don’t split several! šusameʔ tear off (pl.)! šusamé mulʔ pull them off (to several)! šusati split several. šusatʰmaw to split several across. šusaʔ to pull apart splitting. šusatá·tadu split here and there; split several. synonyms: casa*; compare: šuʔcʼaba*.

šusa*2   [šusa]  šuʔdi*.

šusa·d*   [šusa·d]  šude·d*.

šusa·duc*   [šusa·duʔ]  . Verb. lead far away.

šuse·l*   [šuselʔ]  šu-, se·l*. Verb. rinse, stir clothes in water. synonyms: šohmoy*.

šusʼayla*   [šusʼáylaw]  šu-, sʼayla*. Verb. tangle by dragging. šusʼáyla tangle by dragging!

šusʼayʔtaʔli   [šusʼáyʔtaʔli]  šuʔsʼaṭ*. Noun. whip.

šusʼayʔṭa*   [šusʼayʔtaw]  šuʔsʼaṭ*.

šusʼa·*   [šusʼaw]  šu-, sʼa·*. Variant: šulasʼa*. Verb. break by pulling and pushing. hisʼu· qʼoʔdi dúdala·ba šuʔsʼawáyʔdom having aimed well, he pulled (bowstring) back.

šusʼa·l*   [šusʼalʔ]  šu-, sʼa·l*. Verb. wring out (flexible object, like cloth). kʼaṭa šusʼalʔ to wring out the clothes. šusʼalmaw wring out (more in same place). šusʼalá·tadu wring out (more spread out). šúsʼalci wring out one! kʼaṭa šúsʼa·li wring out the clothes!

šusʼe·yi   [šusʼé·yi]  šu·sʼ*. Kinship Noun. me and my mother's older sister.

šusʼi*   [šusʼiw]  Lit: pull and fasten with šu-, sʼi*2. Variant: šusʼita*. Verb. pinch, fold by pulling, pushing and pulling; with a long flexible object. compare: šusʼim*.

šusʼihwalo·qoʔ   [šusʼíhwalo·qoʔ]  Lit: pull up over self; that which one pulls up over self šusʼi*, -aloqocʼ. Variant: šuhciwa·loqoʔ. Noun. suspenders. šuhciwa·loqoʔye· tiʔkʰe tahtalaw suspenders on his pants.

šusʼihwalo·qoʔ   [šusʼíhwalo·qoʔ]  Lit: pull up over self; that which one pulls up over self šusʼi*, -aloqocʼ. Variant: šuhciwa·loqoʔ. Noun. suspenders. šuhciwa·loqoʔye· tiʔkʰe tahtalaw suspenders on his pants.

šusʼim*   [šusʼimʔ]  šu-, sʼim*. Verb. fill rough land by dragging; fasten buckle. šusʼi·ma to fasten belt or put button through hole. compare: šusʼi*.

šusʼimʔli   [šusʼimʔli]  Lit: that with which one pulls and fastens šusʼim*. Noun. buckle.

šusʼita*   [šusʼitáw]  šusʼi*, -ta.

šusʼiy*   [šusʼiyʔ]  šu-, sʼiy*2. Verb. fold. šusʼuyahpʰi šusʼiyahpʰi to pull (folding table) out of shape and fold it (both forms equally common). Example Variant: dasʼi·cʼi. compare: šusʼuyahpʰi dasʼi·cʼi, dasʼuy*.

šusʼiyahpʰi dasʼi·cʼi   [šusʼuyʔ]  šusʼuyahpʰi dasʼi·cʼi.

šusʼuy*  šu-, sʼuy*. Verb. get pointed. huʔú·mo šusʼuyahmúcʼqay his face "twisted" and broke out in a proud smile. Example Variant: ...qasʼuyahmúcʼqay.. šusʼuya·ducí miʔkʰe buhqʰalʔ pull your basket out (of shape)! (Spread its mouth!) synonyms: qasʼuy*.

šusʼuyahpʰi dasʼi·cʼi   [šusʼuyahpʰi dasʼi·cʼi]  Lit: push out of shape and fold it šusʼuy*, dasʼiy*. Variant: dasʼuyahpʰi dasʼi·cʼi; šusʼiyahpʰi dasʼi·cʼi. Noun. folding table. compare: šusʼiy*, dasʼuy*.

šusʼuyahpʰi dasʼi·cʼi   [šusʼuyahpʰi dasʼi·cʼi]  Lit: push out of shape and fold it šusʼuy*, dasʼiy*. Variant: dasʼuyahpʰi dasʼi·cʼi; šusʼiyahpʰi dasʼi·cʼi. Noun. folding table. compare: šusʼiy*, dasʼuy*.

šutaš*   [šutaš]  šu-, taš*2. Verb. gather together and up, by pulling with a flexible object, like a cloth. šutaši gather up jelly by gathering up edges of cloth in which it has been strained.

šutaṭ*   [šutaʔ]  šu-, taṭ*. Verb. twist by pulling and pushing. šutaṭʰci- meaning to be straight but it moves crooked.

šutilhla*   [šutilhlaw]  šu-, tilhla*. Verb. someone bend limbs to be crossed over.

šuti·t*   [šutiʔ]  šu-, ti·t*. Verb. twist hair, cloth.

šutul*   [šutulʔ]  šu-, tul*. Verb. straighten (nose, flesh, etc.) directly by pulling it or indirectly by means of a rope or similar object. ʔila šútuli·cʼi pull nose and stretch it out! sʼiʔi šútuli·cʼi pull out flesh (it may stay or not)! šutúlʔ sʼiw to create a protrusion similar to a cow nipple on vagina by tying horse hair around the flesh and pulling; this was intended to make woman unattractive to other men. šutúltaw D: Plural, Absolutive.

šutʰil*   [šutʰilʔ]  šu-