Exercise 14-7

Thanks to Satoshi Nambu for the trees.

(1) Thys rememberede thei nevyr to doo.