Vocabulary I

manሰብኣይ sʌbʔaj
menኣሰቡት ʔasʌbut
womanሰበኣዪቲsʌbʔajti
womenኣንስቲʔanɨsɨti
boyውዲwɨdi
boysኣውዳት ʔawɨdat
girlጓል gwal
girlsኣዋልድ ʔawalɨd
childቆልዓk'olɨʕa
infantህጻን hɨts'an
newbornዕሸል ʕɨʃʌl
newbornsዕሸላት ʕɨʃʌlat
old manኣረጊት ሰብይ ʔarʌgit sʌbɨj
tableጣውላt'awɨla
tablesጣውላታት t'awɨlatat
tableጠረጴዛt'ʌrʌp'ezi
chairኩርሲkurɨsi
chairsኩርሲታት kurɨsitat
shelfከብሒkʌbɨħi
bookመጻሕፍቲmʌts'aħɨfɨti
nightstandኮሞዲኖkomodino
notebookጥራዝ t'ɨraz
blackboardሰሌዳsʌleda
chalkኩርሽ kurɨʃ
eraserምደምሰስ mɨdʌmɨsʌs
doorማዓጾmaʕats'o
doorsማዓጹmaʕats'u
erase it!ደምስሶdʌmɨsɨso
he is erasing itይድምስስ jɨdɨmɨsɨs
he is writingይጸሕፍ ኣሎjɨts'ʌħɨf ʔalo
he is writing on the blackboardንሱ ኣብ ሰሌዳ ይጸሕፍ ኣሎnɨsu ʔab sʌleda jɨts'ʌħɨf ʔalo
shirt (old way)ካምሻkamɨʃa
shirt (young way)ካምቻkamɨʤa
sweaterጎልፎgolɨfo
t-shirtማልያmalɨja
undershirtመርሃጫmʌrɨhaʧ'a
short-sleeved undershirtካናቴራkanatera
jockey shortsኮስትሞkosɨtɨmo
sweatራሃጽ rahats'
person who sweats a lotራሃጺrahats'i
trousersስረsɨrʌ
jeansጂንስ ʤinɨs
bootsቡትስ butɨs
shoeጫማʧ'ama
shoesጫማታት ʧ'amatat
sandalsሰንደል sʌnɨdʌl
slippersሸበጥ ʃʌbʌt'
thongs made of old tiresስራኻት sɨraxat
socksካልሲkalɨsi
beltቁልፊk'ulɨfi
sashማዓጣቕ maʕat'aʁ
soldier's or worker's beltዕጥቂʕɨt'ɨk'i
shoelaceመአሰሪ ጫማmʌʔʌsʌri ʧ'ama
support beltቀናት k'ʌnat

Last modified 2003/11/09 22:05.